بسمه تعالي

تعهدنامه اصالت پايان‌نامه
اينجانب علي کرمي دانش‌آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته مديريت صنعتي-گرايش مالي که در تاريخ ../../1393از پايان‌نامه خود تحت عنوان ارزيابي عملکرد مالي و رتبه بندي شرکت هاي بيمه فعال در بورس با کسب نمره … و درجه ……………. دفاع نموده‌ام بدين‌وسيله متعهد مي‌شوم:
اين پايان‌نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام‌شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان‌نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
اين پايان‌نامه قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي (هم سطح، پايين‌تر يا بالاتر) در ساير دانشگاه‌ها و
1) مؤسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
2) چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره‌برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان‌نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهش و فناوري واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
3) چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را مي‌پذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي‌ام هيچ‌گونه ادعايي نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگي:
تاريخ و امضاء:

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقيقات شاهرود
Science and Research Branch, Islamic Azad University, Shahrood

پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مديريت صنعتي (M.A)
گرايش: مالي

عنوان:
ارزيابي عملکرد مالي و رتبه بندي شرکت هاي بيمه فعال در بورس اوراق بهادار

استاد راهنما:
آقاي دکتر محمد رضا عبدلي

نگارش:
علي کرمي

پاييز 1393

تشکر و قدرداني:
پروردگار پاک را سپاس که مرا لايق دانست تا پژوهش حاضر را به انجام رسانيده و در اين ميان تنها استعانت از او اميد به پاياني خوش را نويدبخش بود.
سپاس فراوان از استاد گرامي جناب آقاي دکتر سيد محمد کريمي رئيس کل وقت بيمه مرکزي ج.ا.ا و همکاران عزيز ايشان که راهنما و روشنگر راهمان بودند.
قدرشناسي بي‌پايان از استاد فرزانه جناب آقاي دکتر عبدلي که شور و شعف وصف‌ناپذيرش در اشاعه علم و دانش ستودني است و انجام اين اثر جز با راهنمايي ايشان ميسر نبود.
قدرداني از استاد فرهيخته جناب آقاي دکتر صانعي که دلسوزانه ياري نمود و مشورت با ايشان مايه مباهات من است.
و در طول انجام اين اثر بودند بزرگواراني که لطفشان نصيب حال من گرديده و اهتمام ايشان ياريگر و حسن ختام اين اثر بوده و همواره حقوق معنوي پژوهش حاضر به جهت اين عزيزان محفوظ مي باشد.

تقديم به :
پس از سپاس و ثناي بي حد بر آستان صفات بي همتاي احديت که در کمال رافت و در نهايت عطوفت رخصت اتمام اين پايان نامه را به بنده حقير عطا فرمود:در کمال مودت و مسرت، پايان نامه حاضر را که حاصل ماهها تلاش و کوشش مستمر اين کمترين بوده است؛تقديم مي نمايم به:
پيشگاه حضرت ولي عصر (عج) که سعادت و سربلندي بشريت در گرو ظهور اوست.
ايران عزيز که خاکش سرچشمه برکت است و وجودش مايه سربلندي و افتخار.
پدرو مادر عزيز و مهربانم که همواره حامي و مشوقم بوده اند و پيمودن روزهاي سخت و آسان زندگي ام بدون دعاي خير، و برکت وجودشان غير ممکن بود.
به همسرم که در سايه همياري و همدلي او به اين منظور نائل شدم.
به فرزند دلبند و اميد بخش جانم که آسايش او آرامش من است.

فهرست مطالب

چکيده 1
فصل اول: کليات تحقيق
?-1- مقدمه 3
?-2-بيان مساله 3
?-3- اهداف تحقيق 5
?-4- اهميت موضوع تحقيق 5
?-5- سوالات تحقيق 6
?-6- جامعه و نمونه آماري 6
?-7- روش انتخاب نمونه آماري 6
?-8- تعاريف عملياتي متغيرها و واژه‌هاي کليدي 7
?-9- طرح پژوهش و روش هاي تجزيه و تحليل داده ها 8
?-10- قلمرو تحقيق 8
?-10-?- قلمرو موضوعي تحقيق 8
?-10-?- قلمرو مکاني تحقيق 8
?-10-?- قلمرو زماني تحقيق 8
?-11- خلاصه فصل 9
فصل دوم : مروري بر ادبيات تحقيق و پيشينه تحقيق
فصل دوم – بخش اول 10
2-1- پيشينه نظري 11
2-1-1- مقدمه 11
2-1-2- صنعت بيمه 11
2-1-3- ضرورت و اهميت ارزيابي عملکرد 13
2-1-4- ارزيابي عملکرد 14

2-1-5- رويکردهاي ارزيابي عملکرد سازمان 14
2-1-6- ويژگي هاي نظام ارزيابي عملكرد سازماني کارآمد 15
2-1-7- ارزيابي عملکرد مالي چند معياره 15
2-1-8- معيارهاي ارزيابي عملکرد مالي 17
2-1-9- عملکرد مبتني بر حسابداري 17
2-1-10- مدل “سينك و تاتِل” 18
2-1-11- ماتريس عملكرد 20
2-1-12- مدل تحليل ذي نفعان 20
2-1-13- ساختار و چارچوب مدل تعالي سازماني 22
2-1-14- فرآيندتحليل سلسله مراتبي (مدل AHP) 25
بخش دوم-سابقه تحقيقات مشابه 31
?-?-?- مقدمه 32
?-?-?- مروري بر سابقه تحقيقات مشابه داخلي 32
?-?-3- مروري بر سابقه تحقيقات مشابه خارجي 35
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
3-1- مقدمه 41
3-2- نوعشناسي پژوهش 42
3-3- انتخاب خبره 43
3-4- ابزار جمع آوري اطلاعات 43
3-5- روايي و پايايي پرسشنامه 45
3-6- معرفي مدل و مراحل تحقيق 46
3-7- روش گردآوري دادهها 47
3-8- روش تجزيه و تحليل دادهها 48
3-9- معرفي نرمافزار 50
3-10- خلاصه فصل 50

فصل چهارم: تجزيه و تحليل
4-1- مقدمه 53
4-2- مشخصات خبرگان 53
4-2-1- مطالعه توصيفي نمونه آماري متغير جنسيت 54
4-2-2- مطالعه توصيفي نمونه آماري متغير سن 55
4-2-3- مطالعه توصيفي نمونه آماري متغير سطح تحصيلات 55
4-2-4- مطالعه توصيفي نمونه آماري متغير تجربه کاري 56
4-3- يافته ها 57
4-3-1- سؤال اصلي: عوامل اصلي و فرعي مؤثر بر ارزيابي 57
4-3-2- سؤال اول فرعي: اولويتبندي عوامل اصلي و فرعي مؤثر بر ارزيابي 62
4-3-3- سؤال دوم فرعي: رتبه بندي شرکت هاي بيمه 68
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1- مقدمه 76
5-2- يافته هاي تحقيق 77
5-3- بحث و مقايسه 78
5-4- پيشنهادات تحقيق 79
منابع و ماخذ: 80
پيوست اول 86
پيوست دوم 92
پيوست سوم: محاسبات و خروجي نرم افزار 98
چکيده انگليسي 110

فهرست جداول
(2-1) شاخص ناسازگاري تصادفي 30
(2-2) مقياس AHP 30
(2-3) سابقه تحقيقات مشابه داخلي 35
(2-4) سابقه تحقيقات مشابه خارجي 39
(3-1) نمونه جدول پرسشنامه (شماره يک) 44
(3-2) نمونه پرسشنامه مقايسات زوجي (شماره دو) 45
( 4-1)توزيع فراواني نمونه آماري بر حسب جنسيت 54
(4-2) توزيع فراواني نمونه آماري بر حسب سن 55
(4-3) توزيع فراواني نمونه آماري بر حسب تحصيلات 55
(4-4) توزيع فراواني نمونه آماري بر حسب تجربه کاري 55
(4-5) نتايج حاصل از لحاظ شدن عوامل اصلي 59
(4-6) نتايج حاصل از لحاظ شدن عوامل 59
(4-7) ماتريس مقايسات زوجي عوامل اصلي 63
(4-8) خروجي ماتريس مقايسات زوجي عوامل اصلي 63
(4-9) ماتريس مقايسات زوجي عوامل مبتني بر حسابداري 64
(4-10) خروجي ماتريس مقايسات زوجي عوامل مبتني بر حسابداري 64
(4-11) ماتريس مقايسات زوجي عوامل مبتني بر فعاليت بازار بورس 65
(4-12) خروجي ماتريس مقايسات زوجي عوامل مبتني بر بازار بورس 65
(4-13) ماتريس مقايسات زوجي عوامل مبتني بر بيمه گري 67
(4-14) خروجي ماتريس مقايسات زوجي عوامل مبتني بر بيمه گري 67
(4-15) خروجي کلي ماتريس مقايسات زوجي زير فاکتور ها 68
(4-16) محاسبه ميزان زير معيار هاي شرکت هاي بيمه اي 69
(4-17) ميزان نرماليزه شده زير معيار هاي شرکت هاي بيمه اي 71
(4- 18) محاسبه نمره شرکت هاي بيمه اي 74
(4- 19) رتبه بندي شرکت هاي بيمه 74

فهرست نمودار ها و اشکال
?-:1 مسئله تحقيق 4
2-1: هفت شاخص عملکرد 19
2-2: مدل تحليل ذي نفعان 22
2-3: مفاهيم مديريت کيفيت جامع و مدل تعالي سازماني 23
2-4: ساختار و چارچوب مدل تعالي سازماني 25
2-5: درخت سلسله مراتبي تصميم 28
2-6 : مدل سلسله مراتبي يالکين وهمکاران براي ارزيابي عملکرد مالي 38
3-1: مراحل تحقيق 49
4-1: نمودار ترکيب جنسيت نمونه آماري 54
4-2: نمودار دايرهاي ترکيب سني نمونه آماري 55
4-3: ميلهاي ترکيب تحصيلي نمونه آماري 56
4-4: چهارچوب مفهومي 58
4-5: عوامل مدل ارزيابي عملکرد 61

فهرست شکل ها

شکل (?-?): مدل کانو (لي و وانگ،????،????) 6
شکل ?-?: مسئله تحقيق 7
شکل ?-?- فرآيند سنجش رضايت مشتري 31
شکل ?-?- مزاياي رضايت مشتري و کيفيت خدمات 33
شکل 3-1: فرآيند تحقيق 70

چکيده
فعالان بازار سرمايه و ذينفعان شرکت هاي عرضه کننده سهام به ابزاري نياز دارند تا بتوانند از طريق آن شرکت هاي مشابه را مقايسه نمايند و بر اين اساس و با در نظر گرفتن هدف از سرمايه گذاري سهام مورد نظر را انتخاب نمايند. بنابراين طراحي مدل ارزيابي عملکرد و رتبه بندي شرکت هاي بيمه به عنوان يکي از صنايع فعال در بورس اوراق بهادار تهران هدف اصلي اين تحقيق بوده است.
در اين پژوهش جهت ارائه مدل ارزيابي مالي شرکت هاي بيمه حاضر در بورس با استفاده از روش دلفي و مدل AHP گروهي و با نظر سنجي از پانزده خبره مالي و نظارتي صنعت بيمه عوامل اصلي و زير فاکتور هاي مدل شناسايي و اولويت بندي گرديده است. سپس با استفاده از مدل بدست آمده و اطلاعات شرکت هاي بيمه حاضر در بورس که از طريق اسناد و مدارک معتبر و رسمي جمع آوري گرديده، اين شرکت ها رتبه بندي گرديده اند. در نتيجه تحقيق عوامل اصلي مدل به ترتيب اولويت شامل عوامل مبتني بر فعاليت بيمه گري با وزن 706/0 ، عوامل مبتني بر بازار بورس با وزن 164/0 و عوامل مبتني بر حسابداري با وزن 130/0 مي باشند که در هر دسته زير فاکتورهايي جهت محاسبه نمره کل شرکت شناسايي گرديده است. در نهايت پنج شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل حاضر و با محاسبه شاخص هاي مالي، بيمه اي و بازار سرمايه رتبه بندي گرديده اند.

واژگان کليدي: رتبه بندي،ارزيابي عملکرد،شرکت بيمه، تحليل سلسله مراتبي

?- ?- مقدمه
در دنياي رقابتي امروز تنها سازمان‌ها و شرکت‌هايي مي‌توانند به رقابت و ايجاد سودآوري بپردازند که توجه ويژه‌اي به برنامه ريزي و ارزيابي عملکرد خود نسبت به رقبا داشته باشند. از آنجايي که بقاي سازمان ها جز از طريق استفاده بهينه از منابع و امکانات ميسر نيست، بارزترين مشخصه هر سازمان پويا و بالنده ارزيابي و نقد موثر فعاليت ها و اقدامات انجام شده در گذر زمان است، چه آنکه تنها در سايه چنين رويکردي است که تصميم گيري مبتني بر اطلاعات، و حرکت از روزمره گي و برنامه روزي به برنامه ريزي نظام دار ميسر مي گردد. اين امر در سازمان هايي نظير بيمه ها بسيار ملموس‌تر است زيرا فروش خدمات به مراتب مشکل‌تر از فروش کالاهاي ساخته شده است. واضح‌ترين دليل اين امر، قابل‌رؤيت بودن کالاهاست درحالي‌که خريد خدمت به طور کلي داراي ماهيت ديگري است.
برخي از محققين معتقدند که يک ابزار ارزيابي عملکرد مناسب بايد قادر باشد تا دامنه ي وسيعي از معيار هاي عملکرد را شامل شود، برخي ديگر نيز به اين نکته اشاره مي کنند که ابزارهاي ارزيابي عملکرد بايد امکان انجام ارزيابي هاي مقايسه اي را براي سازمان ها فراهم نمايد. بنابراين واضح است که سهامداران، مديران، سرمايه گذاران و ساير ذينفعان در اين وضعيت به مدل و ابزاري نياز دارند تا بتوانند از طريق آن موقعيت شرکت را نسبت به

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید