2-2 خصوصيات گياه شناسي پسته 4
3-2 سرمازدگي 5
1-3-2 سرمازدگي انتقالي (جبهه اي يا سيکلوني): 5
2-3-2 سرمازدگي تشعشعي:. 5
4-2 اهميت سرمازدگي در پسته 6
5-2 خسارات ناشي از سرماي بهاره 6
6-2 واكنش بافتهاي گياهان در برابر سرما 7
7-2 تنش دماي پائين 7
8-2 سرمازدگي 8
شکل1-2 آستانه دماي بحراني نگهداري و دوره اي از سرما روي وضعيت تغييرات ميزان اتيلن ، نشت الکتروليتي وعلائم مشاهده اي ناشي از سرما 9
1-8-2 سرمازدگي در سلول Error! Bookmark not defined.
شکل 2-2 :وقايع احتمالي در رويارويي گياه با تنش سرما Error! Bookmark not defined.
2-8-2 اثر سرمازدگي بر غشاها Error! Bookmark not defined.
3-8- 2 تاثير سرما در جريان پروتوپلاسمي Error! Bookmark not defined.
4-8-2 اثر سرما روي فعاليت هاي فيزيولوژيک گياه Error! Bookmark not defined.
5-8-2 تاثير سرما در تنفس Error! Bookmark not defined.
6-8-2 تاثير سرما بر فتوسنتز Error! Bookmark not defined.
7-8-2 فعاليت فتوسنتزي بعد از سرمازدگي Error! Bookmark not defined.
8-8-2 اثر تنش سرما بر فرايند هاي مرحله زايشي گياه: Error! Bookmark not defined.
9-8-2 خسارات ناشي از شكسته شدن پروتئين ها: Error! Bookmark not defined.
9-2 يخ زدگي Error! Bookmark not defined.
1-9-2 آسيب ناشي از يخ زدگي Error! Bookmark not defined.
2-9-2يخ زدگي برون سلولي (بين سلولي ) Error! Bookmark not defined.
3-9-2 يخ بستن درون سلولي Error! Bookmark not defined.
4-9-2 چگونه يخ زدگي باعث مرگ مي شود Error! Bookmark not defined.
5-9-2 سوپر کولينگ (فوق سرد) Error! Bookmark not defined.
6-9-2 هسته يخ Error! Bookmark not defined.
7-9-2 هسته يخ ناهمگن Error! Bookmark not defined.
8-9-2 عوامل موثر بر تشکيل هسته يخ Error! Bookmark not defined.
9-9-2 عوامل موثر بر تشکيل هسته يخ دربافت هاي گياهي Error! Bookmark not defined.
10-9-2 جمع شدن يخ در بافت هاي درختان ميوه 11
شکل 3-2 ميانگين دماي هسته يخ براي جوانه هاي گل درختان هلو 12
10-2 رکود جوانه ها: Error! Bookmark not defined.
11-2 مراحل رکود Error! Bookmark not defined.
12-2 نقش كمون جوانه ها در مقاومت گياه به سرما.Error! Bookmark not defined.
13-2 پرولين ،پروتئين،قند وعناصر غذاييError! Bookmark not defined.
مختلف فيزيولوژيکي خواب Error! Bookmark not defined.
14-2 مسير سنتز پرولين در گياهان عالي: Error! Bookmark not defined.
15-2 پروتئين هاي دفاعي گياه: Error! Bookmark not defined.
16-2- مطالعات بر روي گرده افشاني پسته 13
3- مواد و روشها Error! Bookmark not defined.
1-3-1-مکان جمع آوري گرده هاي نر ارقام مختلف 16
2-3-1-آماده سازي گرده ها براي افزودن به محيط کشت جامد 16
3-3-1- طرز تهيه محيط کشت مصنوعي 16
4-3-1- کشت دادن گرده ها 17
طرح آزمايشي 17
فصل چهارم 19
نتايج و بحث 19
4-نتايج Error! Bookmark not defined.
1- 4 اثر دماهاي انجماد و دوام آن بر درصد جوانه زني گرده سه ژنوتيپ نر پسته 19
1-1-4- اثر ژنوتيپ روي درصد جوانه زني دانه هاي گرده پسته 20
2-1-4- تاثير دوام دما بر درصد جوانه زني ژنوتيپ هاي نر پسته 21
3-1-4- اثر دماهاي متفاوت بر ميزان جوانه زني گرده هاي ارقام نر پسته 22
4-1-4- اثرات متقابل ژنوتيپ و دوام دما روي جوانه زني دانه هاي گرده نر پسته 22
5-1-4- اثر متقابل ژنوتيپ و دما بر جوانه زني گرده هاي ژنوتيپهاي نر پسته 23
7-1-4- اثرات متقابل ژنوتيپ و دوام دما و دما بر درصد جوانه زني دانه هاي گرده 26
1-2-4- اثر دما بر مقدار pH محلول نشت يافته 28
1-1-2-4- اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روز اول اندازه گيري 28
2-1-2-4- اثر دما بر Hp محلول نشت يافته در روز دوم اندازه گيري 29
4-1-2-4- اثر دما بر ph محلول نشت يافته در روز چهارم اندازه گيري 30
5-1-2-4- اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روزپنجم اندازه گيري 31
6-1-2-4- اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روزششم اندازه گيري 32
7-1-2-4- اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روزهفتم اندازه گيري 32
2-2-4- اثر ژنوتيپ بر pH محلول نشت يافته 33
1-2-2-4- اثر ژنوتيپ بر pH محلول نشت يافته در روز اول اندازه گيري 33
2-2-2-4- اثر ژنوتيپ بر pH محلول نشت يافته درروز دوم اندازه گيري 34
3-2-2-4- اثر ژنوتيپ بر pH محلول نشت يافته در روز سوم اندازه گيري 34
4-2-2-4- اثر ژنوتيپ بر pH محلول نشت يافته در روز چهارم اندازه گيري 35
5-2-2-4- اثر ژنوتيپ بر pH محلول نشت يافته در روز پنجم اندازه گيري 36
6-2-2-4- اثر ژنوتيپ بر pH محلول نشت يافته در روز ششم اندازه گيري 36
7-2-2-4- اثر ژنوتيپ بر pH محلول نشت يافته در روز هفتم اندازه گيري 37
3-2-4- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر pH محلول نشت يافته 37
1-3-2-4- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر pH محلول نشت يافته در روز اول اندازه گيري 37
2-3-2-4- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر pH محلول نشت يافته درروز دوم اندازه گيري 38
3-3-2-4- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر pH محلول نشت يافته در روز سوم اندازه گيري 39
4-3-2-4- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر pH محلول نشت يافته درروز چهارم اندازه گيري 40
5-3-2-4- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر pH محلول نشت يافته در روز پنجم اندازه گيري 41
6-3-2-4- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر pH محلول نشت يافته در روز ششم اندازه گيري 42
7-3-2-4- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر pH محلول نشت يافته در روز هفتم اندازه گيري 43
1-4-2-4-تاثير دما بر درصد نشت يوني در روز اول اندازه گيري 44
2-4-2-4- تاثير دما بردرصد نشت يوني در روز دوم اندازه گيري 45
3-4-2-4- اثر دما بر درصد نشت يوني در روز سوم اندازه گيري 45
4-4-2-4- اثر دما بردرصد نشت يوني در روز چهارم اندازه گيري 46
5-4-2-4- اثر دما بر درصد نشت يوني در روز پنجم اندازه گيري 46
6-4-2-4- اثر دما بر درصد نشت يوني در روز ششم اندازه گيري 47
7-4 -2-4- اثر دما بردرصد نشت يوني در روز هفتم اندازه گيري 48
5-2-4- اثر ژنوتيپ بر درصد نشت يوني محلول نشت يافته 49
1-5-2-4- اثر ژنوتيپ بر درصد نشت يوني در روز اول اندازه گيري 49
2-5- 2-4- اثر ژنوتيپ بردرصد نشت يوني در روز دوم اندازه گيري 49
3-5-2-4- اثر ژنوتيپ بر درصد نشت يوني در روزسوم اندازه گيري 50
4-5-2-4- اثر ژنوتيپ بر درصد نشت يوني در روزچهارم اندازه گيري 50
5-5-2-4- اثر ژنوتيپ بر درصد نشت يوني در روزپنجم اندازه گيري 51
6-5-2-4- اثر ژنوتيپ بر درصد نشت يوني در روزششم اندازه گيري 52
7-5-2-4- اثر ژنوتيپ بر درصد نشت يوني در روزهفتم اندازه گيري 52
6-2-4- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان درصد نشت يوني محلول نشت يافته 53
1-6-2-4- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان درصد نشت يوني در روز اول اندازه گيري 53
2-6-2-4- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان درصد نشت يوني در روز دوم اندازه گيري 54
3-6-2-4- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان درصد نشت يوني در روزسوم اندازه گيري 55
4-6-2-4- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان درصد نشت يوني در روزچهارم اندازه گيري 55
5-6-2-4- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان درصد نشت يوني در روزپنجم اندازه گيري 56
7-6-2-4- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان درصد نشت يوني در روزهفتم اندازه گيري 58
7-2-4- اثر دما و ژنوتيپ و اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان پتاسيم (k) محلول نشت يافته 59
1-7-2-4- اثر دما بر ميزان پتاسيم (k) محلول نشت يافته 59
2-7-2-4- اثر ژنوتيپ بر ميزان پتاسيم (k) محلول نشت يافته 60
3-7-2-4- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان پتاسيم (k) محلول نشت يافته 61
8-2-4- اثر دما و ژنوتيپ و اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان کلسيم (Ca) محلول نشت يافته 61
1-8-2-4- اثر دما بر درصد کلسيم (Ca) نشت يافته 61
3-8-2-4- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر درصد کلسيم(Ca) نشت يافته 63
9-2-4-اثر دما و ژنوتيپ و اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر درصد منيزيم( Mg) نشت يافته 64
1-9-2-4 – اثر دما بر درصد منيزيم (Mg) نشت يافته 64
2-9-2-4-اثر ژنوتيپ بر درصد منيزيم( Mg) نشت يافته 65
3-9-2-4- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بردرصد منيزيم( Mg) نشت يافته 65
10-2-4- اثر دما و ژنوتيپ و اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر درصد سديم (Na) نشت يافته 66
1-10-2-4- اثر دما بر درصد سديم نشت يافته 66
2-10-2-4- اثر ژنوتيپ بر ميزان سديم(Na) محلول نشت يافته 67
3-10-2-4- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان سديم( Na ) محلول نشت يافته 67
بحث 68
پيشنهادات 73
منابع ومأخذ 75

چکيده
اين پژوهش براي اولين بار در دنيا به منظور نشان دادن اثرات دماهاي پايين و ميزان دوام آن بر روي درصد جوانه‌زني و ميزان قوه ناميه انجام شده است .براي انجام اين ازمايش دانه هاي گرده 3 ژنوتيپ زودگل، متوسط گل و دير گل انتخاب و به انكوباتور منتقل شد. گرده ها به مدت 1 ، 2 و 3 ساعت در دماهاي (6، 4 ، 2 ، 0 ، 2- ، 4- و 6-) قرار داده شد و پس از اتمام هر دوره گرده‌ها در محيط كشت گذاشته شده و درصد جوانه‌زني در هر تيمار مشخص شد . طرح آزمايشي انتخابي، طرح فاكتوريل با 3 فاكتور (ژنوتيپ، دما و دوام دما ) در 3 تكرار در قالب طرح كاملا تصادفي در بهار سال 1391 انجام شد . نتايج نشان داد كه بالاترين ميزان جوانه زني در ژنوتيپهاي متوسط گل وپايين ترين جوانه زني در ارقام ديرگل رخ داده است. در ارتباط با ميزان دوام بين 1، 2 و 3ساعت دوام دما اختلاف معني داري مشاهده نشده است . بالاترين ميزان جوانه زني در دماي 6 درجه سانتيگراد بالاي صفر روي داده است .پايين ترين جوانه زني در دماهاي 4- و6 – درجه سانتي گراد بوده است به طوري که در دماهاي زير صفر ممکن است درصد جوانه زني به صفر برسد .در آزمايش ديگري ، بررسي ميزان مقاومت گرده ها از طريق پارامتر نشت يوني انجام شد. همچنين غلظت برخي از كاتيونها از جمله Na,K,Mg,Ca اندازه گيري شد . نتايج نشان داد كه pH محلول نشت يافته نمي تواند ابزاري مناسب جهت مطالعه سرما و نقطه انجماد گرده درختان پسته باشد. درصد نشت يوني از نمونه هاي تحت تيمار سرما به عنوان پارامتر قابل اعتماد براي ارزيابي آسيب ناشي از سرما مورد استفاده مي‌باشد. نتايج نشان داد که يون پتاسيم اصلي ترين و مهمترين كاتيوني است كه با كاهش دما نشت آن افزايش يافته است .در مورد کلسيم ژنوتيپ هاي ديرگل كمترين و ژنوتيپ هاي متوسط گل بيشترين نشت را از خود نشان دادند. در ارتباط با منيزيم و سديم نتايج مشخص ساخت كه اين كاتيون با سرما نشت نمي يابد و بين دما ها اختلاف معني دار وجود نداشت. با توجه به اين تحقيق انتظار مي رود که در سال هايي که با مشکل دماي پايين درمنطقه دامغان مواجه ايم ،ارقام متوسط گل عملکرد بيشتري داشته باشند.
کلمات کليدي:دانه گرده ،پسته ،دما ،نشت يوني

فصل اول
مقدمه

بيشتر درختان ميوه مناطق معتدله در معرض سرماي زمستانه قرار مي گيرند که باعث زيان هاي اقتصادي زيادي در آنها مي گردد. به اين دليل مناطق مورد کشت و توليد ميوه مطلوب و مناسب در اين نواحي مناطقي است که زيان هاي حاصل از سرما در آن حداقل باشد . درهر صورت زيان ناشي از سرمازدگي دراکثر مناطق ميوه کاري مشاهده مي شود. از طرفي دماي پائين يکي از عوامل محيطي است که کشت، پرورش و توليد محصولات باغباني را محدود مي کند . براي مثال فصل رشد محصولات يکساله بوسيله طول زمان عاري از يخ مشخص مي شود.همينطور در محصولات دائمي دماي پايين زمستانه،سرماي زودرس در

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید