عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

قسمتی از متن پایان نامه :

1-3 مقدمه

در این فصل از پژوهش حاضر که به تبیین روش پژوهش اختصاص یافته می باشد، و در آن روش پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش، نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش، جامعه آماری و روش نمونه گیری، ابزار جمع آوری داده ها و واکاوی داده ها به گونه مبسوط تبیین داده شده می باشد.

در منابع مختلف پژوهش به گونه های متفاوتی تعریف شده می باشد  که کم بیش همه آنها بر «حقیقت یابی» تأکید دارد. در این بخشی به ذکر دو تعریف از پژوهش پرداخته شده می باشد. تعریف اول پژوهش فرآیندی منظم می باشد که در نتیجه آن پاسخ هائی برای سوال های مورد نظر و مطرح شده در چارچوب موضوع پژوهش به دست آید. چنین پاسخ هائی ممکن می باشد کمی و ذهنی، نظیر یافته های تحقیقات بنیادی یا بر عکس قابل لمس و ویژه مانند یافته ای تحقیقات کاربردی باشد، که در هر حال محقق کوشش دارد حقایقی را عیان کند و بر اساس تعبیر و تفسیر این حقایق به دانشی نو دست یابد. تعریف دیگری که از پژوهش شده می باشد، پژوهش را یک فعالیت منظم و مدون می داند که هدف آن کشف و گشترش دانش و حقیقت می باشد. محقق با انجام  این فعالیت منظم، که بر پایه تجزیه و تحلیل یک یا چند فرض درمورد چگونگی روابط بین تعدادی متغیر بنا شده، برآن می باشد که افکار و عقاید ذهنی را در برابر واقعیات عینی آزمایش کند.

2-3 روش پژوهش

پژوهش حاضر در حقیقت از نظر هدف پژوهش کاربردی می باشد. هدف تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش، هدایت می شوند. و از دیدگاه روش و ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی به شمار می رود. با در نظر داشتن ماهیت پژوهش حاضر از روش تحلیل همبستگی برای مطالعه فرضیات بهره گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن اینکه تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده اند و اطلاعات شرکت های سهام عام در یک بورسی که دارای کارایی ضعیف می باشد ارائه می شوند پس این پژوهش در پی این می باشد که مهمترین عوامل اطلاعات تاخیری را برساختار سرمایه مشخص کند و بتواند راهنمای خوبی برای تحقیقات آتی باشد. پس هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری برساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعی این پژوهش شامل.

الف) ارتباط ی معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

ب) ارتباط ی معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

ج) ارتباط ی معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

د) ارتباط ی معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید