تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1 اظهار مسئله:  

سود سهام[1] بازده ای می باشد که سهامداران عادی در قبال سرمایه گذاری که در شرکت انجام داده اند از شرکت دریافت می کنند . هر شرکتی که در دوره جاری سود سهام پرداخت نکـند این اقدام شرکت به آن معنی می باشد که، سود را دوباره در شرکت سرمایه گذاری می کند تا ایجاد منفعت کند و به این ترتیب  توانائی شرکت را جهت پرداخت سود سهام در آینده افزایش دهد.

با در نظر داشتن فرضیه محتوای اطلاعاتی یا علامت دهی، آغاز پرداخت سود سهام توسط یک شرکت و یا افزایش قابل توجه سود سهام توسط شرکت، می تواند پیام های متفاوتی از دید سهامداران مختلف داشته باشد. پرداخت سود کم باعث کاهش عدم اطمینان سرمایه گذاران نسبت به دریافت بازده سرمایه شان می گردد و همان گونه که در فرضیه علامت دهی عنوان گردید افزایش سود سهام از دید سرمایه گذاران نشانه توانایی سود آوری آتی شرکت بوده و به عنوان یک خبر خوب مبنی بر روشن بودن افق آینده شرکت از دید مدیریت تفسیر می گردد. از طرفی بعضی سرمایه گذاران ممکن می باشد افزایش سود سهام را نشانه در دست نبودن فرصت های سرمایه گذاری و رشد و توسعه و یا عدم بهره گیری شرکت از این فرصت ها دانسته و در نتیجه افزایش سود سهام از دید آنها علامت مثبتی نیست. این دسته احتمالاً به فروش سهام این شرکت ها اقدام خواهند نمود. به تعبیری نوع تصمیم شرکت در توزیع سود و یا توزیع نکردن آن می تواند در حجم معاملات سهام شرکت و ساختارسهامداران آن مؤثر باشد. احتمال دیگری نیز هست و آن این که سرمایه گذاران نسبت به سود سهام بی تفاوت باشند و به خصوص با در نظر داشتن هزینه معاملات ، نسبت به آن عکس العملی نشان ندهند.(خوش طینت و حاجیان ، 1387 ،ص 5-4)

این موضوع که آیا تغییرات سـود تقسیمی حاوی اطلاعـاتی در ارتباط با سود های آتـی می باشد،یکی ازسوالاتی می باشد که  توجه پژوهشگران بسیاری  را  به خود جلب نموده می باشد. و به عنوان آزمونی از فرضیه اطلاع دهی سود تقسیمی مطرح شده می باشد. در ارتباط با اعتبار تجربی فرضیه علامت  دهی سود تقسیمی یک نوع عدم توافق جمعی هست. به گونه ای که گروهی از پژوهشگران اعتقاد به وجود یک ارتباط مثبت و مهم مابین تغییرات سود تقسیمی و سود های آتی داشته  و گروهی دیگراعتقاد به عدم وجود ارتباط دارند .

یکی از فرضیات مهم  حسابداری که  در دهه های اخیر توجه زیادی را به خود جلب نموده می باشد، فرضیه علامت  دهی سود تقسیمی می باشد. طی سالیان متمادی پژوهشگران  مختلفی فرضیه علامت دهی  را، که بیانگر وجود یک ارتباط مابین اعلام و پرداخت سود و پیش بینی سود های آتی می باشد،را با در نظر گرفتن متغیرهای مختلفی همچون  قابلیت پیش بینی جریان های نقدی[2]،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری[3] ، و بازده های گذشته[4] مورد مطالعه و کنکاش قرار داده اند.

قابلیت پیش بینی جریانهای نقدی یکی از عوامل تعیین کننده کیفیت سود می باشد، موضوعی که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب نموده می باشد . یکی از مواردی که در بیانیه مفهومی هیئت استانداردهای حسابداری مالی به عنوان اهداف زیربنایی گزارشکری مالی مطرح شده، توانایی پیش بینی سود با در نظر داشتن جریان های نقدی آتی می باشد.نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ، متغیری که از آن  به گونه وسیع در حسابداری و علوم  مالی به مقصود ثبت درک بازار از فرصت های رشد آتی بهره گیری می گردد نیز بر فرضیه علامت دهی سود تقسیمی تاثیر گذار می باشد.

[1]. Dividend

[2]. Cash Flow Predictability

[3]. Market-to-Book Ratio

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] .Past Returns

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1) آیا بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2) آیا بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3) آیا بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری