يافته در روز هفتم اندازه گيري
همان گونه که در شکل 27-4 مشاهده مي کنيد، بالاترين pH مانند روزهاي قبل متعلق به ژنوتيپهاي متوسط گل تيمار شده تحت دماي 2- درجه سانتي گراد بوده است.که برابر 67/11 بود. پايين ترين مقدار pH نيز مربوط به ژنوتيپهاي ديرگل تحت دماي صفر درجه سانتي گراد بوده است که برابر با 867/5 بود. بقيه تيمارها از نظر pH نشت يافته داراي اختلاف معني داري نبودند.
در ژنوتيپهاي زودگل تحت دماهاي صفر،2-، 4- و6- درجه سانتي گراد به ترتيب شاهد pH هايي برابر با 667/6 ،467/7 ،167/7و9/6 ميباشيد. pH ثبت شده براي ژنوتيپهاي متوسط گل در دماهاي صفر،4- و6- درجه سانتي گراد به ترتيب برابر با 067/ 7،2/7 و833/6 بود.
همچنين ارقام 367/ 7،033/ 7 و9/6 به ترتيب pH ژنوتيپهاي ديرگل در دماهاي 2- و4- و6- درجه سانتي گراد را نشان داد.

شکل 4-27-. اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر pH محلول نشت يافته در روز هفتم اندازه گيري

4-2-4- تاثير دما بردرصد نشت يوني
4-2-4-1- تاثير دما بر درصد نشت يوني در روز اول اندازه گيري
جدول تجزيه واريانس اثر دما بر ميزان درصد نشت يوني (جدول4-2) در روز اول اندازه گيري نشان داد بين دماها در سطح 1% اختلاف معني داري وجود داشت .
بالاترين ميزان درصد نشت يوني در دماي 2- درجه سانتي گراد اتفاق افتاده بود که 54/80 بوده است. همچنين مطابق شکل 4-28کمترين مقدار در دماي صفر درجه بوده است که برابر با 22/36 بود.
مقايسه ميانگين تيمارها به روش دانکن نشان داد که بين درصد نشت يوني در دماي 4- و6- درجه سانتي گرادکه به ترتيب برابر با 18/ 69 و14/72بودند تفاوت معني داري ديده نشده است.

شکل 4-28- تاثير دما بر درصد نشت يوني در روز اول اندازه گيري
4-2-4-2- تاثير دما بردرصد نشت يوني در روز دوم اندازه گيري
جدول تجزيه واريانس اثر دما بر ميزان درصد نشت يوني ( جدول 4-2) در روز دوم اندازه گيري نشان داد که مانند روز اول بين دماها در سطح 1% اختلاف معني داري وجود نداشت .
مطابق شکل4-29 که اثر دما بردرصد نشت يوني در روز دوم را نشان مي دهد بالاترين ميزان درصد نشت يوني در دماي 2- درجه سانتي گراد نشت يافته بود که برابر با 61/82 بوده است. ميزان درصد نشت يوني در دماهاي صفر، 4- و6- درجه سانتي گراد به ترتيب برابر با 23/43 ،96/ 78 و26/75بود که از نظردرصد نشت يوني با هم داراي تفاوت معني داري نبودند.

شکل4-29- تاثير دما بردرصد نشت يوني در روز دوم اندازه گيري

4-2-4-3- اثر دما بر درصد نشت يوني در روز سوم اندازه گيري
جدول تجزيه واريانس اثر دما بر درصد نشت يوني در روز سوم اندازه گيري نشان داد که بين دماهاي مختلف در سطح 1% تفاوت معني داري ديده شد.
کمترين ميزان درصد نشت يوني مربوط به دماي صفر درجه سانتي گراد بود که عدد73/50 را نشان داد. اعداد 14/85 ، 77/82 و64/79 به ترتيب نشان دهنده درصد نشت يوني در دماهاي 2- و4-و6- درجه سانتي گراد بود ومقايسه ميانگين تيمارها به روش دانکن نشان داد که ميزان درصد نشت يوني در اين سه دما داراي اختلاف معني داري با هم نبودند (شکل 4-30 ).

شکل 4-30- اثر دما بر درصد نشت يوني در روز سوم اندازه گيري
4-2-4-4- اثر دما بردرصد نشت يوني در روز چهارم اندازه گيري
مشابه روز سوم و همان گونه که در شکل 32-4 مشاهده مي کنيد ، پايين ترين ميزان درصد نشت يوني در دماي صفر درجه سانتي گراد رخ داده است که برابر 54/ 58 بود ميزان درصد نشت يوني در دماهاي 2-،4- و6- درجه سانتي گراد به ترتيب برابر با 89/ 87 ،43/ 87 و26/86بود که با هم داراي اختلاف معني داري نبودند (شکل4-31).

شکل 4-31- اثر دما بردرصد نشت يوني در روز چهارم اندازه گيري

4-2-4-5- اثر دما بر درصد نشت يوني در روز پنجم اندازه گيري
جدول تجزيه واريانس اثر دما بر ميزان درصد نشت يوني در روزپنجم اندازه گيري نشان داد بين دماها
در سطح 1% اختلاف معني داري وجود داشت.
مطابق شکل32-4 بين سه دماي 2- ،4- و6- درجه سانتي گراد از نظر مقدار درصد نشت يوني تفاوت معني داري وجود نداشت. به طوري که ميزان درصد نشت يوني براي دماهاي مذکور به ترتيب برابر با 14/90 ،52/90 و73/90بوده است. همچنين مقايسه ميانگين تيمارها به روش دانکن نشان داد که پايين ترين ميزان مربوط به دماي صفر درجه سانتي گراد بود که مقداردرصد نشت يوني آن 49/67 بوده است.

شکل 4-32- اثر دما بر درصد نشت يوني در روز پنجم اندازه گيري

4-2-4-6- اثر دما بر درصد نشت يوني در روز ششم اندازه گيري
همان طور که در شکل4-33 مشاهده مي کنيد، بين ميزان درصد نشت يوني تحت دماهاي 2- و4- و6- درجه سانتي گراد که به ترتيب برابر با 80/93، 76/ 93 و29/94 بوده است، اختلاف معني داري ديده نشد. ولي با درصد نشت يوني در دماي صفر درجه سانتي گرادکه برابر با 49/76 بود داراي تفاوت معني داري بودند.

شکل 4-33- اثر دما بر درصد نشت يوني در روز ششم اندازه گيري

4 -2-4-7- اثر دما بردرصد نشت يوني در روز هفتم اندازه گيري
جدول تجزيه واريانس اثر دما بر درصد نشت يوني در روز هفتم اندازه گيري نشان داد که بين دماها اختلاف معني داري ديده نشد.
مقايسه ميانگين تيمارها به روش دانکن نشان داد که درصد نشت يوني در دماهاي صفر،2- ،4- و 6- درجه سانتي گراد به ترتيب برابر با 89/91،53 /96،87 / 96 و94/96بود که با هم داراي تفاوت معني داري نبودند. (شکل4-34 ).

شکل4-34- اثر دما بردرصد نشت يوني در روز هفتم اندازه گيري

4-2-5- اثر ژنوتيپ بر درصد نشت يوني محلول نشت يافته
4-2-5-1- اثر ژنوتيپ بر درصد نشت يوني در روز اول اندازه گيري
جدول تجزيه واريانس اثرژنوتيپ بر درصد نشت يوني (جدول4-2) در روز اول اندازه گيري نشان داد که بين دماها در سطح 5% اختلاف معني داري ديده شد. مقايسه ميانگين تيمارها به روش دانکن نشان داد که بالاترين درصد نشت يوني مربوط به ژنوتيپهاي دير گل بود که برابر با 44/68 بوده است که با درصد نشت يوني ژنوتيپهاي زودگل و متوسط گل که به ترتيب برابر با 11/ 66 و 02/59 بود داراي تفاوت معني داري نبوده است(شکل4-35).

شکل 4-35- اثر ژنوتيپ بر درصد نشت يوني در روز اول اندازه گيري

4-2- 5-2- اثر ژنوتيپ بردرصد نشت يوني در روز دوم اندازه گيري
جدول تجزيه واريانس اثرژنوتيپ بر درصد نشت يوني در روزدوم اندازه گيري نشان داد که بر خلاف روز اول بين دماها هيچ گونه اختلاف معني داري ديده نشد.
مطابق شکل4-36 بين سه ژنوتيپ زودگل و متوسط گل و دير گل از نظر ميزان درصد نشت يوني نشت يافته در روز دوم تفاوت معني داري ديده نشد چرا که اعداد40/ 69 ،61/68 و03/72 به ترتيب ميزان درصد نشت يوني نشت يافته در زنوتيپهاي زودگل و متوسط گل و دير گل را نشان داد.

شکل 4-36- اثر ژنوتيپ بردرصد نشت يوني در روز دوم اندازه گيري

4-2-5-3- اثر ژنوتيپ بر درصد نشت يوني در روزسوم اندازه گيري
مقايسه ميانگين تيمارها به روش دانکن نشان داد که ارقام 38/73 ،9/72 و43/77 به ترتيب مقدار درصد نشت يوني نشت يافته براي ژنوتيپهاي زود گل و متوسط گل و دير گل را نشان دادکه با هم داراي تفاوت معني داري نبودند(شکل4-37).

شکل4-37- اثر ژنوتيپ بر درصد نشت يوني در روزسوم اندازه گيري

4-2-5-4- اثر ژنوتيپ بر درصد نشت يوني در روزچهارم اندازه گيري
مطابق شکل4-38 و مشابه روز سوم بين سه ژنوتيپ از نظر ميزان درصد نشت يوني نشت يافته تفاوت معني داري ديده نشد .اين ميزان به ترتيب براي ژنوتيپهاي زود گل و متوسط گل و دير گل برابر با 84/78 ،90/78 و 35/82 بود.

شکل 4-38- اثر ژنوتيپ بر درصد نشت يوني در روزچهارم اندازه گيري

4-2-5-5- اثر ژنوتيپ بر درصد نشت يوني در روزپنجم اندازه گيري
در روز پنجم نيز مطابق شکل 4-39 بين ژنوتيپها از نظر ميزان درصد نشت يوني نشت يافته تفاوت معني داري ديده نشد و 66/84 ،20/83 و 31/86 به ترتيب ميزان درصد نشت يوني نشت يافته براي ژنوتيپهاي زود گل و متوسط گل و دير گل را نشان دادند.

شکل4-39- اثر ژنوتيپ بر درصد نشت يوني در روزپنجم اندازه گيري

4-2-5-6- اثر ژنوتيپ بر درصد نشت يوني در روزششم اندازه گيري
در روز ششم نيز بين سه ژنوتيپ از نظر مقدار درصد نشت يوني نشت يافته اختلاف معني داري ديده نشد. مقدار درصد نشت يوني نشت يافته براي ژنوتيپهاي زود گل و متوسط گل و دير گل به ترتيب برابر با 41/ 89 ، 09/88 و25/ 91بود که اين مطلب درا در شکل 4-40 مشاهده مي نماييد.

شکل 4-40. اثر ژنوتيپ بر درصد نشت يوني در روزششم اندازه گيري

4-2-5-7- اثر ژنوتيپ بر درصد نشت يوني در روزهفتم اندازه گيري
در آخرين روز اندازه گيري نيزهمان گونه که در شکل 4-41 مشاهده مي کنيد سه ژنوتيپ از نظر ميزان درصد نشت يوني نشت يافته با يکديگر داراي اختلاف معني داري نبودند. ميزان درصد نشت يوني يافته در ژنوتيپهاي زود گل و متوسط گل و دير گل به ترتيب برابر با 47/94 ،47/97 و73/ 94 بود .

شکل 4-41- اثر ژنوتيپ بر درصد نشت يوني در روزهفتم اندازه گيري

4-2-6- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان درصد نشت يوني محلول نشت يافته
4-2-6-1- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان درصد نشت يوني در روز اول اندازه گيري
جدول تجزيه واريانس اثر متقابل دما وژنوتيپ بر درصد نشت يوني ( جدول4-2) در روز اول اندازه گيري نشان داد که بين اثرات متقابل دماها و ژنوتيپ هاي مختلف هيچ گونه اختلاف معني داري ديده نشد.
مطابق شکل 4-42 در رابطه با تاثير متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان درصد نشت يوني نشت يافته ميتوان اظهار داشت که بين ژنوتيپهاي زودگل تحت دماي 2- و4- درجه سانتي گرادکه به ترتيب داراي درصد نشت يوني نشت يافته به ميزان 33/83 و53/74 بودند، با ژنوتيپهاي متوسط گلي که در دماي 2- درجه سانتي گراد قرار داده شدند و ميزان درصد نشت يوني نشت يافته آنها 37/77 بود و نيز با ژنوتيپهاي ديرگل تيمار شده با دماهاي 2- ،4- و6- درجه سانتي گراد که به ترتيب داراي درصد نشت يوني برابر با 93/80 ،30/75 و40/79بودند، اختلاف معني داري ديده نشد.
اعداد 60/69 و34/67 به ترتيب ميزان درصد نشت يوني در زنوتيپهاي زودگل تحت دماي 6- درجه سانتي گراد و متوسط گل تحت همين دما را نمايش داد که با هم داراي تفاوت معني داري نبودند.
ميزان درصد نشت يوني در ژنوتيپهاي زود گل و متوسط گل و ديرگل تيمار شده با دماي صفر درجه سانتي گراد به ترتيب برابر 97/36 ،57/33 و 13/83 بود که داراي تفاوت معني داري نبودند، ولي با ژنوتيپهاي متوسط گل تحت دماي 4- درجه سانتي گرادکه درصد نشت يوني آنها برابر با 70/57 بود داراي نفاوت معني داري بودند.

شکل 4-42- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان درصد نشت يوني در روز اول اندازه گيري

4-2-6-1- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان درصد نشت يوني در روز دوم اندازه گيري
همان گونه که در شکل4-43 مشاهده مي کنيد ژنوتيپهاي زود گل و متوسط گل و ديرگل تيمار شده با دماي صفر درجه سانتيگراد به ترتيب داراي درصد نشت يوني برابر با 27/41 ،23/40 و20/48 بودند که داراي اختلاف معني داري با هم نبودند. ساير ژنوتيپها که تحت تاثير دماهاي مختلف قرار داده شدند نيز با هم داراي اختلاف معني داري نبودند.ژنوتيپهاي زود گل در سه دماي 2- ،4- و6- درجه سانتي گراد به ترتيب داراي ميزان درصد

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید