درجه سانتي گرادکه عدد 47/85 را نشان داد و نيز با ژنوتيپ دير گل و در دماهاي 4- و6- درجه سانتي گرادکه به ترتيب ميزان Ca نشت يافته در آن برابر 03/85 و23/85 بود داراي اختلاف معني داري نبود.
ميزان كلسيم نشت يافته در ژنوتيپ متوسط گل در دماي 2- درجه سانتي گراد برابر با 03/76 بود. همچنين ميزان Ca نشت يافته در ژنوتيپ دير گل در دو دماي صفر و2- درجه سانتي گراد به ترتيب برابربا 40/67 و07/67 بوده است که با هم داراي تفاوت معني داري نبودند.
03/48 و77/63 به ترتيب ميزان Ca نشت يافته در ژنوتيپ زودگل و متوسط گل در دماي صفر درجه سانتي گراد را نشان داد که با هم داراي اختلاف معني داري نبودند.

شکل4-54- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان کلسيم(Ca) محلول نشت يافته

4-2-9-اثر دما و ژنوتيپ و اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر درصد منيزيم( Mg) نشت يافته
4-2-9-1 – اثر دما بر درصد منيزيم (Mg) نشت يافته
جدول تجزيه واريانس اثر دما بر ميزان Mg محلول نشت يافته نشان داد که بين دماهاي مختلف هيچ گونه تفاوت معني داري ديده نشد.
مطابق شکل 55- 4 از نظر ميزان Mg نشت يافته هيچ اختلاف معني داري بين دماهاي متفاوت از صفرتا 6- درجه سانتي گراد وجود نداشت، زيرا ميزان Mg نشت يافته در دماهاي صفر،2- ،4- و6- به ترتيب برابر 42/64 ،51/74، 33/73و49/70 بود.

شکل 4-55- اثر دما بر ميزان Mg محلول نشت يافته
4-2-9-2- اثر ژنوتيپ بر درصد منيزيم( Mg) نشت يافته
بين ژنوتيپها نيز از نظر ميزان Mg محلول نشت يافته تفاوت معني داري مشاهده نشد ،به طوري که اعداد 33/68 ،13/ 76 و60/67 به ترتيب بيانگر ميزان Mg نشت يافته در ژنوتيپهاي زودگل و متوسط گل و دير گل بودند(شکل 4-56).

شکل 4-56- اثر ژنوتيپ بر ميزان Mg محلول نشت يافته
4-2-9-3- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بردرصد منيزيم( Mg) نشت يافته
جدول تجزيه واريانس اثرات متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان Mg محلول نشت يافته نشان داد که بين اثرات متقابل اختلاف معني دار نبوده است .
شکل 4-57 نشان داد که سه ژنوتيپ تحت دماهاي مختلف از نظر ميزان Mg نشت يافته داراي تفاوت معني داري نبودند. ميزان Mg نشت يافته براي ژنوتيپ زودگل در دماهاي صفر،2- ،4- و6- درجه سانتي گراد به ترتيب برابر 67/56، 97/87، 23/63 و47/ 65بود. ميزان Mg نشت يافته براي ژنوتيپ متوسط گل در دماهاي صفر،2-، 4- و6- درجه سانتي گراد به مقدار 77/64 ،03/74، 43/ 89 و30/76بود.
اعداد 83/71، 53/61، 33/67 و70/69 به ترتيب ميزان Mg نشت يافته براي ژنوتيپ ديرگل در چهار دماي صفر،2-، 4- و6- درجه سانتي گراد را نشان داد.

شکل4-57- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان Mg محلول نشت يافته

4-2-10- اثر دما و ژنوتيپ و اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر درصد سديم (Na) نشت يافته
4-2-10-1- اثر دما بر درصد سديم نشت يافته
مقايسه ميانگين اثر دما روي ميزان Na نشت يافته در شكل4-58 آورده شده است. بالاترين Na نشت يافته در دماي 4- درجه سانتي گراد به ميزان 36/85 بوده است که با ميزان Na نشت يافته در دماي 2- درجه سانتي گرادکه برابر با 39/61 بود داراي تفاوت معني داري نبود.
همچنين مقايسه ميانگين تيمارها به روش دانکن نشان داد که بين دو دماي صفرو6- درجه سانتي گراد که به ترتيب داراي Na نشت يافته به ميزان 41/ 67 و89/77 بودند اختلاف معني داري مشاهده نشد.

شکل 4-58 اثر دما بر ميزان Na نشت يافته

4-2-10-2- اثر ژنوتيپ بر ميزان سديم(Na) محلول نشت يافته
جدول تجزيه واريانس اثر ژنوتيپ بر ميزان Na (جدول4-3) محلول نشت يافته نشان داد که بين اثر برميزان Na درمحلول نشت يافته هيچ گونه تفاوت معني داري ديده نشد.
بين سه زنوتيپ زودگل و متوسط گل و ديرگل که مطابق شکل 59-4 به ترتيب داراي Na نشت يافته به ميزان 40/71، 19/72 و44/75 بودند اختلاف معني داري ديده نشد.

شکل 4-59- اثر ژنوتيپ بر ميزان Na محلول نشت يافته

4-2-10-3- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان سديم( Na ) محلول نشت يافته
جدول تجزيه واريانس اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان Na محلول نشت يافته نشان داد که بين اثرات متقايل دما و ژنوتيپ برميزان Na درمحلول نشت يافته هيچ گونه تفاوت معني داري ديده نشد.
همان گونه که در شکل 60-4 مشاهده مي شود، بالاترين ميزان Na نشت يافته در ژنوتيپ متوسط گل با تيمار دمايي 4- درجه سانتي گراد ديده شده که برابربا 57/95 است و با ژنوتيپ متوسط گل تحت دماي 2- درجه سانتي گرادبا Na نشت يافته به ميزان 23/54 داراي اختلاف معني داري بود. مقايسه ميانگين تيمارها به روش دانکن نشان داد که بين بقيه تيمارها هيچ گونه اختلاف معني داري ديده نشده است.
محلول حاوي بژنوتيپ زودگل در دماهاي صفر،2-، 4- و6- درجه سانتي گراد داراي aN نشت يافته به ميزان 93/60،20/69، 87/69 و60/85 بود. ژنوتيپ دير گل تحت دماهاي صفر،2- ،4- و6- درجه سانتي گراد به ترتيب ميزان Na در محلول نشت يافته برابر با 70/81 ، 73/60،63/90و70/ 68 را نشان داد. اعداد 60/59 و37/79 به ترتيب ميزان Na نشت يافته در ژنوتيپ متوسط گل با تيمار دمايي صفرو6- درجه سانتي گراد را نمايش داد.

شکل 4-60- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان Na محلول نشت يافته

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید