نشت يوني 27/84 ،13/ 79 و93/72بوده و ژنوتيپهاي متوسط گل تحت دماهاي مذکور نيز به ترتيب داراي درصد نشت يوني نشت يافته به ميزان 47/ 80 ،37/81 و37/72 بودند. ژنوتيپهاي دير گل در سه دماي 2- ،4- و6- درجه سانتي گراد به ترتيب داراي ميزان درصد نشت يوني 10/83 ،37/76 و47/80 بودند.

شکل 4-43- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان درصد نشت يوني در روز دوم اندازه گيري
4-2-6-3- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان درصد نشت يوني در روزسوم اندازه گيري
مطابق شکل 4-44 بالاترين ميزان درصد نشت يوني مربوط به هر سه ژنوتيپ و تحت دماهاي 2- ،4- و6- درجه سانتي گراد بود که در مورد ژنوتيپ زود گل تحت سه دماي 2- ،4- و6- درجه سانتي گراد به ترتيب مقدار درصد نشت يوني برابر 97/ 86 ،57/81 و40/75 بوده است. با همين ترتيب ولي در مورد ژنوتيپ متوسط گل ميزان درصد نشت يوني برابر 37/82 ،60/86 و57/77 بوده است. در ژنوتيپ ديرگل با همان ترتيب دمايي اعداد 63/ 85، 13/80 و97/85 بيانگر ميزان درصد نشت يوني است.
ميزان درصد نشت يوني در ژنوتيپ زودگل و متوسط گل و ديرگل تحت دماي صفر درجه سانتي گراد به ترتيب برابر با 60/49،60/ 44و 58 بود که داراي اختلاف معني داري نبودند
.

شکل4-44- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان درصد نشت يوني در روزسوم اندازه گيري

4-6-2-4- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان درصد نشت يوني در روزچهارم اندازه گيري
کمترين ميزان درصد نشت يوني در روز چهارم متعلق به ژنوتيپ متوسط گل تيمار شده با دماي صفر درجه سانتي گراد بود که برابر با 17/51 بوده است. در مرتبه بعدي ژنوتيپ زود گل تحت همين دما قرار دارد که ميزان درصد نشت يوني در آن برابر با 37/57 مي باشد؛ و با ژنوتيپ ديرگل تحت همين دما که ميزان درصد نشت يوني در آن برابر 10/ 67 است؛ داراي اختلاف معني داري مي باشد.
همچنين مطابق شکل 45-4 بين سه ژنوتيپ که در سه دماي 2- ،4- و6- درجه سانتي گراد قرار داده شدند، اختلاف معني داري ديده نشد. ارقام 60/88 ،27/87 و13/82 مربوط به ميزان درصد نشت يوني در ژنوتيپ زود گل و تحت دماهاي 2- ،4- و6- درجه سانتي گراد بود.
ميزان درصد نشت يوني در سه دماي 2- ،4- و6- درجه سانتي گراد براي ژنوتيپ متوسط گل به ترتيب برابر 80/86 ،77/90 و87/86 بود. تحت سه دماي فوق به ترتيب اعداد 27/88 ،27/84 و77/ 89 ميزان درصد نشت يوني در ژنوتيپ دير گل را نشان داد.

شکل4-45- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان درصد نشت يوني در روزچهارم اندازه گيري

4-2-6-5- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان درصد نشت يوني در روزپنجم اندازه گيري
جدول تجزيه واريانس اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان درصد نشت يوني در روزپنجم اندازه گيري نشان داد که بين اثرات متقابل دماها با سه ژنوتيپ تفاوت معني داري ديده نشد.
همان گونه که در شکل 4-46 مشاهده مي شود، پايين ترين ميزان درصد نشت يوني در ژنوتيپ متوسط گل و تحت دماي صفر درجه سانتي گراد بوده است که برابر 43/57 بود. همچنين بين ژنوتيپ زودگل و ديرگل تحت دماي صفر درجه سانتي گراد که ميزان درصد نشت يوني در آنها به ترتيب برابر 03/71 و74 مي باشد، تفاوت معني داري ديده نشد.
ژنوتيپ زود گل تيمار شده با دماي 2-،4- و6- درجه سانتي گراد داراي ميزان درصد نشت يوني برابر 13/90 ،07/ 90و40/87 بود که با ژنوتيپ متوسط گل تحت همين سه دما که ميزان درصد نشت يوني آنها به ترتيب برابر با 63/88 ،63/93 و10/93بوده است و نيز باژنوتيپ ديرگل تحت سه دماي مذکور که به ترتيب داراي درصد نشت يوني به ميزان 67/91،87/87 و70/91 بود، داراي اختلاف معني داري نبود.

شکل4-46- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان درصد نشت يوني در روزپنجم اندازه گيري

4-2-6-6- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان درصد نشت يوني در روزششم اندازه گيري
مطابق شکل4-47 که اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان درصد نشت يوني در روزششم اندازه گيري را نشان مي دهد، بالاترين ميزان درصد نشت يوني مربوط به ژنوتيپ متوسط گل تحت سه دماي 2- ،4- و6- درجه سانتي گراد بود که به ترتيب اعداد 47/94،70/95 و57/94 را نشان داد و با ژنوتيپ زودگل تيمار شده با دماي 4- درجه سانتي گرادکه ميزان درصد نشت يوني در آن برابر 70/93 بود و نيز با ژنوتيپ ديرگل تحت دماهاي 2- و6- درجه سانتي گرادکه به ترتيب داراي ميزان درصد نشت يوني برابر با 07/ 94 و40/96 بودند داراي اختلاف معني داري نبود.
ميزان درصد نشت يوني در ژنوتيپ زودگل تحت دو دماي 2- و6- درجه سانتي گراد به ترتيب برابر 87/92 و90/91 ميباشد؛ که از نظر ميزان درصد نشت يوني در ژنوتيپ ديرگل و تحت دماهاي صفر و4- درجه سانتي گرادکه به ترتيب اعداد 67/82 و87/91 رانشان مي دهد داراي اختلاف معني داري نيست.
ميزان درصد نشت يوني نشت يافته در ژنوتيپ زودگل در دماي صفر برابر 17/ 79بودکه با ژنوتيپ متوسط گل تحت همين دما که ميزان درصد نشت يوني در آن برابر 93/67 بوده است داراي اختلاف معني داري نبود.

شکل4-47- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان درصد نشت يوني در روزششم اندازه گيري

4-2-6-7- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان درصد نشت يوني در روزهفتم اندازه گيري
مانند روزهاي قبلي باز هم بين اثر متقابل دماها با ژنوتيپها هيچ تفاوت معني داري ديده نشد. در آخرين روز اندازه گيري مطابق شکل 4-48 اثر متقابل دما و ژنوتيپ نشان داد که بين سه ژنوتيپ و در دماهاي متفاوت از نظر ميزان درصد نشت يوني اختلاف معني داري ديده نشده است. در اين روز ميزان درصد نشت يوني در ژنوتيپ زود گل در دماهاي صفر،2- ،4- و6- درجه سانتي گراد به ترتيب برابر 37/ 88 ،27/95 ،40/97 و83/96 بود. در ژنوتيپ متوسط گل با همان ترتيب قبلي ميزان درصد نشت يوني برابر 63/97،98 ،63/98 و63/95 بود. در مورد ژنوتيپ ديرگل نيز به ترتيب در دماهاي صفر،2- ،4- و6- درجه سانتي گراد ميزان درصد نشت يوني برابر با 67/89 ،33/96،57/94 و37/98 بود.

شکل 4-48- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان درصد نشت يوني در روزهفتم اندازه گيري

جدول 4-3 – جدول تجزيه واريانس عناصر نشت يافته در آزمايش دوم
منابع تغييرات
درجه آزادي
ميانگين مربعات

ميزان K نشت يافته
ميزان Ca نشت يافته
ميزان Mg نشت يافته
ميزان Naنشت يافته
ژنوتيپ
2
*
177/518
ns
364/74
ns
391/268
ns
049/55
دما
3
**
154/871
**
461/1790
ns
741/182
ns
842/1027
ژنوتيپ × دما
6
ns
366/209
ns
647/375
ns
401/371
ns
601/450
خطا
24

98/5 CV=
ns تغييرات معني دار نيست، * معني دار در سطح 5 درصد و ** معني دار در سطح 1 درصد

4-2-7- اثر دما و ژنوتيپ و اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان پتاسيم (k) محلول نشت يافته
4-2-7-1- اثر دما بر ميزان پتاسيم (k) محلول نشت يافته
جدول تجزيه واريانس اثر دما بر ميزان k محلول نشت يافته نشان داد که بين دما ها درسطح 1%
تفاوت معني داري ديده شده است.
مطابق شکل 4-49 پايين ترين ميزان k نشت يافته در دماي صفر درجه سانتي گراد و برابر 31/68 بوده است.
ميزان k نشت يافته در دماهاي 2- ،4- و6- درجه سانتي گراد به ترتيب برابر با 10/ 91،53/83 و27/86 بود که با هم داراي تفاوت معني داري نبودند.

شکل4-49-اثر دما بر درصد پتاسيم (k) نشت يافته

4-2-7-2- اثر ژنوتيپ بر ميزان پتاسيم (k) محلول نشت يافته
جدول تجزيه واريانس اثر ژنوتيپ بر ميزان k ( جدول 4-3) محلول نشت يافته نشان داد که بين دماهاي مختلف در سطح 5%تفاوت معني داري ديده شده است. بالاترين k نشت يافته متعلق به ژنوتيپ متوسط گل بودکه عدد 80/89 را نشان داد.
همچنين مطابق شکل 50-4 بين دو ژنوتيپ زودگل با ميزان k نشت يافته برابر با 54/77 و ديرگل با ميزان k نشت يافته برابر با 57/79 تفاوت معني داري ديده نشد.

شکل 4-50- اثر ژنوتيپ بر درصد پتاسيم (k) نشت يافته

4-2-7-3- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان پتاسيم (k) محلول نشت يافته
مطابق جدول تجزيه واريانس بين اثرات متقابل دماها ( جدول4-3) و ژنوتيپ ها بر ميزان پتاسيم (k) محلول نشت يافته اختلاف معني داري ديده نشد.
همان گونه که در شکل4-51 مشاهده مي کنيد ژنوتيپهاي متوسط گلي که در دماهاي 2- ،4- و6- درجه سانتي گراد قرار داده شده اند و به ترتيب داراي ميزان k نشت يافته برابر با 33/96 ،47/91 و60/90 بودند، با زنوتيپ زودگل تيمارشده با دماي 2- و6- درجه سانتي گرادکه ميزان k نشت يافته آنها به ترتيب برابر با 03/89 و378/91 بوده است و نيز با ژنوتيپ ديرگل تحت دماي 4- درجه سانتي گراد با ميزان k نشت يافته 97/90 داراي اختلاف معني داري نبوده و بالاترين ميزان k نشت يافته را نشان دادند.
درمرتبه بعد ژنوتيپ ديرگل تحت دماي 2- درجه سانتي گراد بالاترين ميزان k نشت يافته را به خود اختصاص داده است.
همچنين بين ژنوتيپ متوسط گل با تيمار دمايي 0 و ديرگل تحت دماي 6- درجه سانتي گرادکه به ترتيب داراي ميزان k نشت يافته برابر با 80/80 و83/76 درصد بودند تفاوت معني داري ديده نشد.
ميزان k نشت يافته براي ژنوتيپ زودگل که در دماي 4- درجه سانتي گراد قرار داده شده است، برابر با 17/68 بود.
پايين ترين ميزان k نشت يافته را زنوتيپ زودگل و ديرگل تيمار شده با دماي صفر درجه سانتي گراد (60/61 و 53/62) داشتند که با هم داراي تفاوت معني داري نبودند.

شکل 4-51- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان پتاسيم (k) محلول نشت يافته

4-2-8- اثر دما و ژنوتيپ و اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان کلسيم (Ca) محلول نشت يافته
4-2-8-1- اثر دما بر درصد کلسيم (Ca) نشت يافته
جدول تجزيه واريانس اثر دما بر درصد کلسيم (Ca) (جدول4-3) نشت يافته نشان داد که بين دما درسطح 1% تفاوت معني داري ديده شد.
اثر دما هاي مختلف بر ميزان کلسيم (Ca) محلول نشت يافته در شکل 52-4 نشان داده شده است که مطابق آن بالاترين ميزان Ca نشت يافته در دماي 6- درجه سانتي گراد بوده است که برابر با 82/90 بود.کمترين مقدار هم در دماي صفر درجه سانتي گراد و برابر 73/59 بود. همچنين بين ميزان Ca نشت يافته در دماي 4- و2- درجه سانتي گرادکه به ترتيب برابر 10/88 و56/77 مي باشد تفاوت معني داري ديده مي شود.

شکل4-52- اثر دما بر ميزان کلسيم (Ca) محلول نشت يافته

4-2-8-2 -اثر ژنوتيپ بر درصدكلسيم (Ca) نشت يافته
جدول تجزيه واريانس اثرژنوتيپ بر ميزان Ca محلول نشت يافته نشان داد که بين ژنوتيپها ي مختلف هيچ گونه تفاوت معني داري ديده نشد.چرا که همان گونه که در شکل 53-4 مشاهده مي کنيد مقدار k نشت يافته در ژنوتيپ زودگل و متوسط گل و دير گل به ترتيب برابر با 79/79 ،96/80 و 18/76 بوده است.

شکل 4-53 – اثر ژنوتيپ بر درصد كلسيم (Ca) نشت يافته

4-2-8-3- اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر درصد کلسيم(Ca) نشت يافته
مطابق شکل 4-54 که اثر متقابل دما و ژنوتيپ بر ميزان کلسيم(Ca) محلول نشت يافته بالاترين ميزان Ca نشت يافته در ژنوتيپ زودگل تيمارشده با دماي 6- درجه سانتي گراد بوده است که برابر با 8/101 بود. در رده بعدي ژنوتيپ متوسط گل تحت دماي 4- درجه سانتي گراد قرار داشت که ميزان Ca نشت يافته در آن برابر 57/98 بودو با ژنوتيپ زودگل تحت دماي 2- درجه سانتي گراد که ميزان Ca نشت يافته در آن برابر 67/88 بوده است داراي تفاوت معني داري نبود. ميزان Ca نشت يافته در ژنوتيپ زودگل و در دماي 4- درجه سانتي گرادکه برابر با 70/80 است با ميزان Ca نشت يافته در ژنوتيپ متوسط گل ولي در دماي 6-

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید