جوانه زني به ميزان 58/17درصد را نشان دادند و با گرده هايي که 2 ساعت تحت دماي 2 درجه سانتي گراد قرار داشتند و درصد جوانه زني 3/14 درصد داشتند اختلاف معني داري را نشان ندادند.
دانه گرده هايي که به مدت 2 ساعت در دماي صفر درجه سانتي گراد قرار گرفته بودند، داراي درصد جوانه زني 28/10 درصد بودند وگرده هاي تيمارشده به مدت 1ساعت تحت دماي 2- درجه سانتيگراد داراي درصد جوانه زني 922/7 بودند که اين دو داراي اختلاف معني داري با هم نبودند..
مطابق شکل6-4 دانه گرده هايي که به مدت 3 ساعت در دماهاي 2، صفر ،2- و4- درجه سانتي گراد قرار داده شدند، به ترتيب داراي درصد جوانه زني 66/12، 992/8 ،147/5 و778/2 درصد بودند و با گرده هايي که 2 ساعت در دماي 2- درجه سانتي گراد قرار گرفته بودند و داراي 214/7 درصد جوانه زني بودند، اختلاف معني داري نداشتند.گرده هايي که 1 ساعت با دماي 4- درجه سانتي گراد تيمار شدند، داراي درصد جوانه زني 511/1 درصد بودند. دانه گرده هايي که 2 ساعت در دماي 4- درجه سانتي گراد قرار داده شدند با گرده هايي که 1 ساعت در دماي 6- درجه سانتي گراد قرار داشتند، از نظر درصد جوانه زني داراي اختلاف معني داري نبودند(8/0 %و65/0%).
کمترين درصد جوانه زني در رابطه با اثرات متقابل دما و دوام دما مربوط به گرده هايي بود که به مدت 2 و3 ساعت در دماي 6- درجه سانتي گراد قرار داده شدند وبه ترتيب داراي 007778/0و000111/0 درصد جوانه زني بودند و با هم اختلاف معني داري داشتند.

شکل 4-6- اثرات متقابل دوام دما و دما بردرصد جوانه زني ژنوتيپهاي ارقام نر پسته

7-1-4- اثرات متقابل ژنوتيپ و دوام دما و دما بر درصد جوانه زني دانه هاي گرده
مطابق جدول تجزيه واريانس اثرات متقابل ژنوتيپ و دوام دما و دما بر درصد جوانه زني دانه هاي گرده اثرات متقابل ژنوتيپ و دوام دما و دما بر درصد جوانه زني گرده ها معني دار نبودند.
بالاترين درصد جوانه زني در ژنوتيپهاي متوسط گل که به مدت 3 ساعت در معرض دماي 6 درجه سانتي گراد قرار داده شدند رخ داد که 67/ 91 درصد جوانه زني داشتند و در رده دوم باز هم بالاترين درصد جوانه زني مربوط به ژنوتيپهاي متوسط گل بود که 2ساعت در دماي 6 درجه سانتي گراد قرار داده شدند.
دانه هاي گرده متوسط گلي که 2 ،3 و1ساعت در دماي4 درجه سانتي گراد قرار داده شدند به ترتيب داراي درصد جوانه زني 33/73 ،33/ 69 و33/67 درصد بودند و باگرده هاي متوسط گلي که به مدت 1 ساعت با دماي 6 درجه سانتي گراد تيمار شده بودند و درصد جوانه زني برابر با 66 درصد داشتند، داراي تفاوت معني داري نبودند.
ميزان جوانه زني 67/ 56 درصد مربوط به گرده هاي ژنوتيپهاي زودگل بود، که 3 ساعت با دماي 6 درجه سانتي گراد تيمار شده بودند و در رتبه بعدي بالاترين درصد جوانه زني را ژنوتيپهاي متوسط گلي که 1 ساعت با دماي 2 درجه سانتي گراد تيمار شده بودند، داشتند.
گرده هاي ژنوتيپهاي دير گلي که 2 ساعت در دماي 6 درجه سانتي گراد قرار داده شدند وداراي درصد جوانه زني 33/34 درصد بودند، با ژنوتيپهاي ديرگلي که 1 ساعت با دماي 4 درجه سانتيگراد تيمار شدند ودر صد جوانه زني برابر با 33/33 درصد داشتند ، داراي اختلاف معني داري نبودند.
همچنين گرده هاي ژنوتيپهاي دير گلي که 3 ساعت در دماي 6 درجه سانتي گراد قرار داده شدند و وداراي درصد جوانه زني 33/33 بودند و نيز ژنوتيپهاي ديرگلي که 1 ساعت با دماي6 درجه سانتي گراد تيمار شدند و در صد جوانه زني برابر با 67/31 داشتند، با گرده هاي ژنوتيپهاي دير گلي که 2 ساعت با دماي 4 درجه سانتي گراد تيمار شدند ، و 33/30 درصد جوانه زني داشتند، داراي اختلاف معني داري نبودند.
دانه گرده ژنوتيپهاي زود گلي که 1ساعت در دماي 4 و 1 ساعت در دماي 6 درجه سانتي گراد قرار گرفتند، داراي درصد جوانه زني به ميزان 90/20 و83/20 بودند و با هم داراي تفاوت معني داري نبودند.
همچنين گرده هاي ژنوتيپهاي دير گلي که 3 ساعت در دماي 4درجه سانتي گراد قرار داده شدند و داراي درصد جوانه زني 67/18 بودند باژنوتيپهاي زود گلي که 1 ساعت با دماي صفر درجه سانتي گراد تيمار شدند و در صد جوانه زني برابر با 07/ 8 داشتند داراي اختلاف معني داري نبودند.
گرده ژنوتيپهاي زودگل که 3 ساعت با دماي صفردرجه سانتي گراد ، 2 ساعت با دماي 2- درجه سانتي گراد و 1 ساعت با دماي 2 درجه سانتي گراد تيمار شدند به ترتيب 63/ 16،62/ 14و28/ 14 درصد جوانه زني داشتند. گرده ژنوتيپهاي متوسط گل که 1 ساعت در دماي2- درجه سانتي گراد قرار داده شده بودند، 14درصد جوانه زني داشتند. همچنين گرده هاي زودگل که 3 ساعت در دماي 2- و زودگلي که 2 ساعت در دماي 2 درجه سانتي گراد قرار داده شدند و نيز گرده هاي ژنوتيپهاي زودگل که 2 ساعت در دماي صفر درجه قرار گرفته بودند، به ترتيب داراي 34/13،23/12 و12درصد جوانه زني بودند وبا گرده ژنوتيپهاي متوسط گل که2 ساعت در دماي صفر قرار داده شده بودند و 33/ 13 درصد جوانه زني داشتند داراي تفاوت معني داري نبودند.
گرده زنوتيپهاي ديرگل که 2ساعت در دماي صفر ، 3 ساعت در دماي 4- درجه سانتي گراد و 3 ساعت در دماي2- درجه سانتي گراد قرار داده شدند و به ترتيب 5/5 ،667/4 و167/4 درصد جوانه زني داشتند. گرده هاي متوسط گل که 1 ساعت در دماي 4- درجه سانتي گراد ، گرده هاي متوسط گل که 1 ساعت در دماي 6- درجه سانتي گراد و گرده هاي متوسط گل که 3 ساعت در دماي 2- درجه سانتي گراد قرار گرفته، به ترتيب 767/1، 75/1و67/1 درصد جوانه زني داشتند و نيز با گرده هاي زود گل که 3 ساعت در دماي 2 درجه سانتي گراد قرار داده شده و 067/3 درصد جوانه زني داشتند داراي تفاوت معني داري نيستند.
دانه گرده ژنوتيپهاي ديرگل که 1ساعت در دماي4- درجه سانتي گراد قرار داشته و 767/2 درصد جوانه زني داشتند و نيز ديرگلي که 1 ساعت در دماي 2- درجه سانتي گراد و متوسط گل که 2 ساعت در دماي 4- درجه سانتي گراد قرار داده شده و به ترتيب 667/1 و067/1درصد جوانه زني داشتند داراي اختلاف معني داري نبودند.
کمترين در صد جوانه زني مربوط به ژنوتيپهاي ديرگل بود که 1 ساعت در دماي 2 درجه سانتي گراد و 2ساعت در دماهاي 2- ،4- و2 درجه سانتي گراد قرار داده شده و به ترتيب داراي در صد جوانه زني برابر با 103/1 ،1% و6667/ 0 بودند و با هم داراي تفاوت معني داري نبودند.
جدول 4-2-

آزمايش4-2 – بررسي ميزان مقاومت گرده‌هاي پسته به دماهاي انجماد از طريق بررسي درصد نشت يوني
4-2-1- اثر دما بر مقدار pH محلول نشت يافته
4-2-1-1- اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روز اول اندازه گيري
جدول تجزيه واريانس اثر دما بر ميزان pH در روز اول اندازه گيري نشان داد، بين دماها در سطح 1% اختلاف معني دار وجود داشت (جدول4- 2). مقايسه ميانگين ها به روش دانكن نشان داد گرده هايي که تحت دماي 2-درجه سانتي گراد قرار گرفتند، داراي pH بالاتري بودند، به طوري که اين مقدار برابر با 42/10 بود. سپس گرده هاي تيمارشده با دماي 4- درجه سانتي گراد در رده بعدي قرار داشتند که داراي Hp 611/7 بودند. گرده هايي که در دماهاي صفر و6- درجه سانتي گراد قرار داده شده بودند به ترتيب داراي pH برابر با544/6 و 967/6 بودند که بين اين دو دما از نظر ميزان pH نشت يافته اختلاف معني داري وجود نداشت (شكل4-7).

شکل7-4- اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روز اول اندازه گيري

4-2-1-2- اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روز دوم اندازه گيري
درروز دوم مقدار pH درمحلولي که حاوي گرده هاي تيمار شده با دماي 2- درجه سانتي گراد بود برابر با 978/9 بود که بالاترين مقدار pH را در بين چهار دما نشان مي داد. همچنين مقايسه ميانگين تيمار ها به روش دانکن نشان داد که بين مقدار pH در دماهاي صفر،4- و6- درجه سانتي گراد، اختلاف معني داري وجود نداشت، چون مقدار pH به ترتيب در دماهاي صفر،4- و6- درجه سانتي گراد برابر با 289/ 6 ،578/6 و256/6 بود (شکل 4-8).

شکل4-8- اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روز دوم اندازه گيري

4-2-1-3- اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روز سوم اندازه گيري
مطابق جدول تجزيه واريانس اثر دما بر ميزان pH در روزسوم اندازه گيري ، بين دماها در سطح ا% اختلاف معني داري وجود داشت.
همان گونه که در شکل4-9 مشاهده مي شود، در روز سوم مانند روز دوم بالاترين مقدار pH در دماي 2- درجه سانتي گراد اتفاق افتاد که ميزان pH در اين دما برابر با 367/9 بود و بعد از آن مقدار pH در دماهاي صفر، 4- و6- درجه سانتي گراد به ترتيب برابر با 567/6 ،444/6 و 444/6 بود،که بين اين سه دما از نظر pH تفاوت معني داري ديده نشد.

شکل 4-9- اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روز سوم اندازه گيري

4-2-1-4- اثر دما بر ph محلول نشت يافته در روز چهارم اندازه گيري
جدول تجزيه واريانس اثر دما بر ميزان pH در روز چهارم اندازه گيري نشان داد بين دماها در سطح 1% اختلاف معني دار وجود داشت (جدول4-3).
مطابق شکل4 -10 مقدار pH براي دماي 2- درجه سانتي گراد برابر با 978/8 بوده است که بالاترين مقدار را نشان مي دهد؛ مقايسه ميانگين ها به روش دانکن نشان داد که.بين سه دماي ديگر (صفر، و4- و6 درجه سانتي گراد) اختلاف معني داري از نظر pH مشاهده نشد (633/ 6، 922/6 و967/6).

شکل4-10- اثر دما بر ph محلول نشت يافته در روز چهارم اندازه گيري

4-2-1-5- اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روزپنجم اندازه گيري
همانگونه که در شکل 11-4 مشاهده مي کنيد، باز هم مشابه روزهاي دوم و سوم و چهارم بالاترين مقدار pH در محلول حاوي گرده هاي تيمارشده با دماي 2- درجه سانتي گراد مشاهده شد که عدد 922/8 را نشان داد.همچنين جدول تجزيه واريانس داده ها نشان داد که بين تيمارها در سطح 1% اختلاف معني داري وجود دارد.
مقدار pH در دماهاي صفر،4- و6- درجه سانتي گراد به ترتيب برابر با 478/ 6 ،033/7 و965/6 بود که بين اين سه دما از نظر ميزان ph نشت يافته اختلاف معني داري ديده نشد.

شکل 4-11- اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روزپنجم اندازه گيري

4-2-1-6- اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روزششم اندازه گيري
جدول تجزيه واريانس اثر دما بر ميزان pH در روزششم اندازه گيري نشان داد بين دماها در سطح 1% اختلافمعني داري وجود داشت.
مقدار pH در دماي 2- درجه سانتي گراد برابر با 944/8 بود که بالاترين مقدار pH را شامل مي شد(شکل4-12 ) کمترين مقدار pH در دماي صفر درجه سانتي گراد بود که برابر با 566/6 بود . مقايسه ميانگين ها به روش دانکن نشان داد که بين دماهاي 4- و6- درجه سانتي گراد از نظر ميزان pH تفاوت معني داري ديده نشد، چون مقدار pH براي اين دو دما به ترتيب برابر با 356/7 و233/7 بوده است.

شکل4-12- اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روزششم اندازه گيري

4-2-1-7- اثر دما بر pH محلول نشت يافته در روزهفتم اندازه گيري
مطابق شکل13-4 باز هم بالاترين ميزان pH مربوط به دماي 2- درجه سانتي گراد بود که اين مقدار برابر با 833/8 بود و در رده بعدي pH برابر با 133/7 قرار داشت که مربوط به دماي 4- درجه سانتي گراد است مقايسه ميانگين ها به روش دانکن نشان داد که بين دو دماي ديگر از نظر pH نشت يافته تفاوت معني داري وجود داشت؛ چرا که مقدار pH به ترتيب براي دماي صفرو 6- درجه سانتي گراد برابر با 533/ 6 و878/6 بود.

شکل 4-13- اثر دما

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید