اين مطالعه از اين موضوع حمايت كرد كه شيوة دلبستگي محكم ( مطمئن ) داراي هوش هيجاني بالاتري است و افراد با هوش هيجاني بيشتر داراي رضايت مندي زناشويي به مراتب بيشتري هستند. همچنين در اين مطالعه مشخص شد كه شيوه هاي دلبستگي همراه با مدل مثبتي از خود ( مطمئن و آزاد ) در ابعاد هوش هيجاني نسبت به شيوه هاي دلبستگي با مدل منفي از خود ( گرفتار و ترسناك )، نمرات بالاتري مي‌گيرد. در مورد رضايت مندي زناشويي تفاوتي بين نحوه هاي دلبستگي با مدل مثبت از خود ( مطمئن و آزاد ( رها ) ) و مدل منفي از خود (گرفتار و ترسناك ) وجود ندارد.

ارتباط بين رضايت مندي زناشويي و هوش هيجاني
اين مطالعه تلاش كرده كه ارتباط بين هوش هيجاني و رضايت مندي زناشويي را بررسي نمايد. در سالهاي گذشته، به نظر مي رسد ازدواج دستخوش تغييرات زيادي شد. و به سمت يك روابط برابرنگر حركت كرده است. چنين به نظر مي رسد كه صميميت و حل تضادها نقش مهمي‌در حفظ رضايت مندي زناشويي ايفاء مي‌نمايند.
همچنين مهارتهاي درگير در حل تضاد و صميميت، يك سازة بزرگتر بنام هوش هيجاني را تشكيل مي‌دهند.
ماير، سالووي و كاروسو (1998) مدل چهار شاخه اي از توانايي ها را براي هوش هيجاني توصيف نمودند. اين مدل، هوش هيجاني را به صورت توانايي حساس بودن در بارة هيجانات خود و ديگران، كنترل و تنظيم هيجانات، توانايي بيان مؤثر هيجانات و در نهايت، توانايي استفاده از اطلاعات هيجاني ذخيره شده براي مواجه شدن با موقعيت‌هاي گوناگون، توصيف مي‌نمايد.
براي تعيين سطوح هوش هيجاني و رضايت مندي زناشويي، از پرسشنامه گزارش فردي اسكات( SRI ) و پرسشنامة بازنگري شده رضايت مندي زناشويي ( MSI -R ) براي گروهي از زوجين كه بيش از يكسال از ازدواج آنها مي‌گذشت ( 61 نفر ) استفاده شد.
MANCOVA و ANCOVA براي ارزيابي ارتباط بين هوش هيجاني و زير مجموعه هاي گوناگون رضايت مندي زناشويي در زوجين بكار رفت.
نتايج نشان داد ارتباط قابل توجهي بين هوش هيجاني و جنبه‌هاي گوناگون رضايت‌مندي زناشويي وجود دارد مشخص شد كه سطح هوش هيجاني در مردان داراي اثرات قابل توجه بر ارتباطات عاطفي و حل مشكلات در زوجين مي‌باشد. همچنين اين مسأله بر سطح رضايت مندي جنسي زنان و توانايي غلبه بر سابقة خانوادگي مشكلات، اثر مي‌گذارد.
مشخص شد كه هوش هيجاني در زنان با كاهش سطح خشونت در مردان و توانايي بيشتر رسيدگي به سابقة خانوادگي مشكلات و نقش يابي همراه است. مشخص شد كه در بيشتر شرايط، سطح هوش هيجاني مردان مسئول رضايت مندي زناشويي زوجين مي‌باشد.
نتايج بيشتر نشان مي‌دهد كه هر چه فاصلة بين سطوح هوش هيجاني زوجين بيشتر باشد ميزان عدم رضايت مندي زناشويي در آنها بيشتر است. براي تحقيقات آينده، ممكن است انجام يك مطالعه طولي با طبيعت مشابه با استفاده از نمونه هاي بيشتر سودمند باشد. معيارهاي سنجش كه وابسته به گزارشات فردي نباشد ممكن است نتايج ديگري داشته باشند. در نهايت، مطالعات آينده با استفاده از نمونه هايي با فرهنگهاي مختلف ممكن است در ارزيابي توانايي تعميم يافته ها به تمام جوامع افريقاي جنوبي سودمند باشد.

هوش هيجاني و كيفيت روابط بين زوجين
به منظور ارزيابي اينكه آيا هوش هيجاني ( EI ) با كيفيت روابط كه بوسيلة افراد گزارش مي‌شود ارتباط دارد يا خير، تست توانايي هوش هيجاني و سنجش كيفيت روابط در 86 زوج هتروسكسوال در يك مركز دانشگاهي انجام گرفت. نتايج نشان داد كه زنان داراي هوش هيجاني به مراتب بيشتري از شركاي مرد خود بوده و نمرات ET به زوجين بي ارتباط است.
يك آناليز 2*2 از واريانس ( براي نتايج مثبت و منفي به شكل مجزا انجام شد ) براي بررسي اينكه چگونه ميزان كيفيت روابط در چهار نوع مختلف از زوجين، ( زن با هوش هيجاني بالا مرد با هوش هيجاني بالا، زن با هوش هيجاني پايين / مرد با هوش هيجاني پايين، و مانند آن) با يكديگر متفاوت است، انجام شد. همانطور كه پيش بيني مي‌شد، زوجين با هوش هيجاني پايين در هر دو فرد داراي پايين ترين نمرات در عمق روابط، حمايت و كيفيت مثبت روابط بودند و در عين حال بالاترين نمرات را در كيفيت منفي و متضاد روابط داشتند. بر خلاف فرضيه ما، زوجين با هوش هيجاني بالا در هر دو فرد، داراي نمرات بالاتري از نتايج مثبت و نمرات پايين تري از نتايج منفي نسبت به زوجين داراي هوش هيجاني بالا در يك فرد، نبودند.

ارتباط بين هوش هيجاني و رضايت مندي زناشويي
در يك مطالعه كه در مركز تحقيقاتي روانپزشكي ايرلند انجام شد 1.119 فرد متأهل جهت ارزيابي هوش هيجاني (EQ ) و رضايت مندي زناشويي با استفاده از تست بار – ان بررسي شدند. از زوجين خواسته شد تا ميزان رضايت شخصي زناشويي خود را تعيين كنند. از اين گروه 868 نفر رضايت داشتند و 251 نفر ناراضي بودند. گروه رضايتمند نسبت به گروه ناراضي در EQ توتال ( هوش هيجاني كل ) و 14 حوزه از 15 حوزة هوش هيجاني كه به وسلة تست بار – ان ارزيابي مي‌شود نمرة بيشتري بدست آوردند.
نتايج : EQ كل در گروه رضايتمند 2/100 و در گروه ناراضي1/95( t=4.4; p=.00 )
شادماني در گروه رضايتمند 7/99و در گروه ناراضي 5/93( t=5.5; p=.00 )
عزت نفس در گروه رضايتمند 7/100 ودر گروه ناراضي 7/95 ( t=4.8 ; p=.00 )
خود آگاهي هيجاني در گروه رضايتمند 7/101 و در گروه ناراضي9/96
( t= 4.7 ; p= .00 )
خود واقع بيني در گروه رضايتمند 6/96و در گروه ناراضي 91.9 ( t= 4.5 ; p = .00 )
واقع گرايي در گروه رضايتمند8/103 ودر گروه ناراضي 7/99 ( t= 3.7 ; p = .00 )
روابط بين فردي در گروه رضايتمند 1/99 ودر گروه ناراضي2/95 ( t= 3.7 ; p = .00 )
مسئووليت پذيري اجتماعي در گروه رضايتمند 8/101و در گروه ناراضي 5/96
( t= 3.4 ; p = .00 )
خوش بيني در گروه رضايتمند 100و در گروه ناراضي96.5 ( t = 3.1 , p = .00 )
بحث :‌
نتايج به اين صورت است :‌شادماني، عزت نفس، خودآگاهي هيجاني و خود واقع بيني رابطة قوي تري با رضايت مندي زناشويي دارند و در مرحلة بعدي واقع گرايي، روابط بين فردي، مسئووليت پذيري اجتماعي و خوش بيني قرار مي‌گيرند.
معيار شادماني :‌توانايي براي راضي بودن از زندگي خود به طور كلي، لذت بردن از مشاركت ديگران، لذت بردن و كسب شادي از زندگي، داشتن احساسات مثبت،‌صريح، مفرح و شوخ .
معيار عزت نفس :‌توانايي احترام گذاشتن به خود، داشتن اعتماد به نفس و داشتن احساس خوب از خود و احساسات مثبت در زندگي .
خود آگاهي هيجاني :‌توانايي درك احساسات و فهم چرايي و چگونگي احساس ديگران.
معيار خود واقع بيني :‌توانايي داشتن هدف در زندگي براي بدست آوردن توانايي هاي بالقوه و پيگيري معني دار، جذاب و مهيج .
معيار واقع گرايي :‌توانائي ارزيابي صحيح موقعيت فعلي بر پايه صحيح و واقع بينانه .
معيار روابط بين فردي :‌توانايي ايجاد و حفظ روابط رضايتمندانه دو سويه كه داراي درجة صحيحي از صميميت مي‌باشد و راحت بودن در دادن و گرفتن احساسات.
معيار مسئوليت پذيري اجتماعي : توانايي بودن به عنوان يك عضو هماهنگ، مشاركت جو، سازنده در گروههاي اجتماعي و مسئوول و وابسته بودن و داراي نگراني‌هاي پايه در مورد ديگران .
معيار خوش بيني : توانايي در نگاه كردن به نيمة روشن تر زندگي و حفظ گرايش هاي مثبت به خصوص در رويارويي با موقعيت هاي سخت و پر تنش .
كاربرد : ‌شادماني در روابط زناشوئي ارتباط قوي با موفقيت شغلي دارد.
اين مطالعه عموماٌ بيان مي‌كند كه شادمان بودن در بارة خود و زندگي همراه با عزت نفس مثبت، درك كردن خود، وجود داشتن در يك مسير مشخص، انتظارات واقع بينانه، مهارتهاي خوب بين فردي، همراه با حس مسئوليت پذيري در ارتباط با ديگران و توانايي حفظ نظرات مثبت در مواجه با شرايط سخت در تعيين رضايتمندي زناشويي سهيم هستند. اين يافته ها خاطر نشان مي‌كنند كه رضايتمندي از همسر رابطة نزديكي با خلق عمومي ( شادماني، خوش بيني )، جنبه‌هاي دروني ( عزت نفس، خود آگاهي هيجاني، خود واقع بيني )، جنبه‌هاي بين فردي ( مسئوليت پذيري اجتماعي و روابط بين فردي و تطابق پذيري ) دارد.

طرح كلي:‌
در پژوهش حاضر ارتباط بين هوش هيجاني و رضايتمندي زناشويي بررسي شده است. لذا يك پژوهش توصيفي از نوع همبستگي مي‌باشد.
در پژوهش همبستگي پژوهشگر روابط بين دو يا بيش از دو متغير را بررسي مي‌كند بدون اينكه هيچكدام از آنها را دستكاري يا كنترل كند. اين گونه مطالعات را مي‌توان براي بررسي اين مطلب بكار برد كه آيا متغيرهاي مورد مطالعه با يكديگر ارتباط دارد و در صورتي كه رابطه اي كشف شود آيا اين ارتباط مثبت است و شدت و قدرت آن چه اندازه است ( هومن، 1374 )

جامعه آماري، شيوه نمونه‌گيري و حجم نمونه :
جامعه آماري : كلية متأهلين (حداقل سه سال) فرهنگي و غير فرهنگي شهرستان مشهد در سال 1385 ، 163 زوج (163 زن ، 163 مرد) تعداد 326 نفر به شيوه نمونه‌گيري خوشه اي تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند.
نمونه انتخاب: كارمندان اداري بيمارستان اميد، كارمندان اورژانس 115 ، كارمندان بيمارستان 17 شهريور ، فرهنگيان دبستان دختران نرگس (ناحيه 4 مشهد)، مدرسه راهنمايي دخترانه صفورا ( ناحيه 7 مشهد) ، دبستان پسرانه نوفل لوشاتو‌(ناحيه 6 مشهد)، اولياء دانش آموزان دبيرستان دخترانه فرزان (ناحيه 3 مشهد) و دبيرستان دخترانه صدوقي (ناحيه 3 مشهد).
نمونه گيري خوشه اي : شيوه اي از گزينش است كه در آن واحد نمونه‌برداري كه خوشه ناميده مي شود انتخاب مي گردد. نمونه گيري خوشه اي در موقعيت هاي مطلوب است كه اعضاي جمعيت آماري بطور طبيعي در واحدهايي گروه بندي شده اند كه مي توان آنها را به نحو مناسبي بصورت خوشه مورد استفاده قرار داد. در نمونه‌گيري خوشه اي تا پس از انتخاب نمونه ، اندازه دقيق نمونه قابل شناسايي نيست ، زيرا خوشه‌ها معمولاً اندازه يكساني ندارند و اندازه نمونه به خوشه بستگي دارد كه بطور تصادفي انتخاب مي شوند.
فرمول محاسبه نمونه :

ابزار اندازه گيري
ابزار اندازه گيري پژوهش فعلي پرسشنامه مي‌باشد كه با توجه به متغيرهاي پژوهش، اهداف، فرضيه ها و سئوال هاي پژوهش عبارتند از :
1- پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي : اين پرسشنامه توسط محقق ساخته شده و به اندازه گيري ويژگي هاي جمعيت شناختي مي پردازد ( سن، جنس، ميزان تحصيلات، شغل و … )
2- آزمون هوش هيجاني بار – ان
آزمون هوش هيجاني بار – ان در سال 1980 با طرح اين سؤال كه ” چرا بعضي مردم نسبت به بعضي ديگر در زندگي موفق ترند ” آغاز گرديد. در اين سال مؤلف ، مفهوم ، تعريف و انداره اي از هوش غير شناختي ارائه نمود.
استراتژي وي ( جهت ساخت آزمون ) شامل چهار مرحله اصلي است :
1. طبقه بندي متغيرهاي مختلف و تشخيص اين كه اين متغيرها، تحت چه واژه هاي كليدي قرار مي‌گيرند (جهت تعيين عملكرد مؤثر و موفق و همچنين سلامت هيجاني مثبت)
2. تعريف عملياتي اين عوامل
3. ساختن طرحي از پرسشنامه ،‌جهت آزمون اين عوامل
4. تفسير نتايج و به كارگيري آنها براي دسترسي به پايايي، ساختار عاملي وروايي آزمون

مشخصات آزمون هوش هيجاني بار – ان
اين آزمون داراي 117 سؤال و 15 مقياس مي‌باشد كه توسط بار – ان بر روي 3831 نفر از 6 كشور ( آرژانتين، آلمان، هند، نيجريه و آفريقاي جنوبي ) كه 8/48 درصدآنان مرد و 2/51 درصد

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید