تجمعي
بيسواد
16
4.9
5.2
5.2
ابتدايي
6
1.8
2.0
7.2
راهنمايي
51
15.6
16.6
23.8
دبيرستان
97
29.8
31.6
55.4
ديپلم
58
17.8
18.9
74.3
فوق ديپلم
73
22.4
23.8
98.0
ليسانس
5
1.5
1.6
99.7
فوق ليسانس و بالاتر
1
.3
.3
100.0
کل
307
94.2
100.0

بدون پاسخ
19
5.8

کل
326
100.0

نمودار 3 – 4: فراواني گروه نمونه بر حسب ميزان تحصيلات
با توجه به جدول و نمودار 3 – 4 نشان مي‌دهد که در گروه آزمودني اين پژوهش 9/4 درصد از نظر سطح تحصيلات بيسواد، 8/1 درصد ابتدايي، 6/15 درصد راهنمايي، 8/29 درصد دبيرستان، 8/17 درصد ديپلم، 4/22 درصد فوق ديپلم، 5/1 ليسانس و 3/0 درصد فوق ليسانس و بالاتر داشتند. 8/5 درصد به اين متغير پرسشنامه جمعيت شناختي پاسخ نداده بودند.
جدول 4 – 4 : فراواني گروه نمونه بر حسب شغل
شغل پاسخگويان
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني اصلاح شده
درصد فراواني تجمعي
فرهنگي
76
23.3
25.1
25.1
خانه دار
69
21.2
22.8
47.9
کارمند
85
26.1
28.1
75.9
بهيار
3
.9
1.0
76.9
آزاد
58
17.8
19.1
96.0
کارمند بخش خصوصي
2
.6
.7
96.7
دانش آموز
4
1.2
1.3
98.0
سرباز
1
.3
.3
98.3
پزشک
1
.3
.3
98.7
بازنشسته
2
.6
.7
99.3
استاد دانشگاه
1
.3
.3
99.7
نظامي
1
.3
.3
100.0
کل
303
92.9
100.0

بدون پاسخ
23
7.1

کل
326
100.0

نمودار 4 – 4 : فراواني گروه نمونه بر حسب شغل

با توجه به جدول و نمودار 4 – 4 نشان مي‌دهد که در گروه آزمودني اين پژوهش 3/23 درصد فرهنگي، 2/21 درصد خانه دار، 1/26 درصد کارمند،9/0 درصد بهيار، 9/17 درصد شغل آزاد، 6/0 درصد کارمند بخش خصوصي، 2/1 درصد دانش آموز، 3/0 د رصد سرباز، 3/0 درصد پزشک، 6/0 درصد بازنشسته، 3/0 درصد استاد دانشگاه و3/0 درصد نظامي بودند، 1/7 درصد به اين متغير پرسشنامه جمعيت شناختي پاسخ نداده بودند.

جدول 5 – 4 : فراواني گروه نمونه بر حسب رتبه تولد
رتبه تولد
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني اصلاح شده
درصد فراواني تجمعي
1
53
16.3
17.5
17.5
2
69
21.2
22.8
40.4
3
80
24.5
26.5
66.9
4
48
14.7
15.9
82.8
5
38
11.7
12.6
95.4
6
7
2.1
2.3
97.7
7
4
1.2
1.3
99.0
8
1
.3
.3
99.3
9
1
.3
.3
99.7
12
1
.3
.3
100.0
کل
302
92.6
100.0

بدون پاسخ
24
7.4

کل
326
100.0

نمودار 5 – 4: فراواني گروه نمونه بر حسب رتبه تولد
با توجه به جدول و نمودار 5- 4 نشان مي‌دهد که در گروه آزمودني اين پژوهش 3/16رصد رتبه اول تولد، 2/21 درصد رتبه دوم،5/24 درصد رتبه سوم تولد، 7/14 درصد رتبه چهارم تولد، ، 7/11 رتبه پنجم تولد،1/2 درصد رتبه ششم تولد، 2/1 رتبه هفتم تولد، 3/0 رتبه هشتم، 3/0 رتبه نهم و 3/0 درصد رتبه دوازدهم تولد بودند. 4/7 درصد به اين متغير پرسشنامه جمعيت شناختي پاسخ نداده بودند.

جدول 6 – 4 : فراواني گروه نمونه بر حسب مدت زمان زدواج

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید