آنان زن بودند، اجرا شده و به طور سيستماتيك درآمريكاي شمالي هنجار يابي گرديد.
نتايج حاصل از هنجاريابي نشان داد كه آزمون از حد مناسبي از اعتبار وروايي برخوردار است.

مراحل هنجار يابي در اصفهان
پس از مكاتبه با سازندة آزمون و دريافت نسخه اي از پرسشنامه ، كلية سؤالات ترجمه و ويراستاري گرديد، سپس متن ترجمه شده به زبان انگليسي برگردان شد و دو فرم اوليه مقايسه گرديد. نهايتاً در متن ترجمه شده اصلاحاتي صورت گرفت. سپس نسخه هايي تكثير شد و در اختيار اساتيد قرار گرفت و نظرات كارشناسانة آنها لحاظ گرديد.
آخرين سئوال در محاسبات به حساب نمي آيد. پاسخ ها به روش ليكرت ( كاملا ٌ موافقم، موافقم، تا حدودي،‌مخالفم و كاملاٌ مخالفم ) انتخاب مي‌شود و به هر ماده بر اساس پاسخ آزمودني نمره اي از 1 تا 5 تعلق مي‌گيرد. اين آزمون را مي توان روي تمام افراد 16 ساله و بيشتر كه حداقل تحصيلات ابتدايي را داشته و آسيب شناختي يا هيجاني شديد ندارند، اجرا نمود. اين پرسشنامه هم به صورت فردي و هم گروهي قابل استفاده است. ( دهشيري، 1382 ؛ شمس آبادي، 1383 )

پايايي34 و روايي35 :
تعيين ضرايب پايايي پرسشنامه( EQ-I ) از طريق روش هاي پايايي همساني دروني و بازآزمايي انجام شده است. بررسي ها نشان داده اند كه اين پرسشنامه و خرده مقياس‌هاي آن در فرهنگ هاي مختلف از سطوح بالاي همسايي دروني و نيز از پايايي بازآزمايي بالايي برخورداراست : ( كياروچي و همكاران ،‌2001 ). همساني دروني بر مبناي ميانگين ضرايب آلفاي كرونباخ براي همه خرده مقياس ها بالا هستند. از ضريب پائين 69/0 ( مسئوليت اجتماعي ) تا ضريب بالاي 86/0 ( احترام به خود )، با ميانگين كلي ضريب همساني دروني ( 76/0 ). پايايي بازآزمايي در مورد دو گروه از آزمودني هاي افريقاي جنوبي به فاصله يك ماه و چهار ماه كسب گرديد، پايايي باز آزمايي دوره يك ماهه برابر 85/0 و دوره چهار ماهه 75/0 بود ( بار – ان، 1997 ). در نمونة اسرائيلي نيز در يك دورة سه ماهه ميانگين ضريب پايايي برابر با 66/0 به دست آمد ( بار – ان، 2000 ).
بررسي ها در خصوص روايي آزمون نيز ميزان روايي بالايي را گزارش مي‌كند.
مطالعه روايي صوري و محتوايي آزمون، بيانگر روايي خوبي براي آزمون است ( بار – ان، 1997 ). يافته هاي روايي يابي ( EQ-I ) نشان مي‌دهند كه اين پرسشنامه هوش هيجاني را بر پايه همبستگي نمره كل ( EQ) با ساير ابزارهاي سنجش تعبير هوش هيجاني كه نشان دهنده اين سازه يا جنبه‌هاي بسيار مرتبط و آشكار آن هستند، ارزيابي مي‌كند.
در ايران نيز پرسشنامه از نظر مسايل روان سنجي بررسي شده است.
در يك مطالعه، دهشيري ( 1382 ) يك گروه نمونه 520 نفري از دانشجويان دانشگاههاي تهران را انتخاب و پرسشنامه را بر روي آنها هنجاريابي نمود. ميزان ضريب پاياي پرسشنامه با استفاده از روش بازآزمايي بر روي 35 آزمودني و در فاصله زماني يك ماه محاسبه گرديد و ميانگين برابر با 735/0 به دست آمد. ميانگين ضرايب پايايي خرده مقياس ها نيز داراي دامنه‌اي از ميزان 58/0 ( ابراز وجود )، تا 899/0 ( تحمل استرس ) بود. همچنين ميزان پايايي با روش همساني دروني محاسبه و ميانگين ضريب آلفاي كرونباخ 733/0 به دست آمد.
بررسي روايي آزمون با روش تحليل عاملي اكتشافي نشان مي‌دهد كه در بين 13 عامل كه از ساختار عاملي نمونه امريكاي شمالي ( بار – ان، 1997 ) به دست آمد، تعداد 8 عامل براي آزمودني هاي ايراني نيز روايي داشت. اين عوامل عبارتند از :‌خود خرسندي شامل ( خرده مقياس احترام به خود همراه با بخشي از خود شكوفايي و خوش بيني ) ،‌كنترل تكانه، خوشي شامل ( بخشي از شادكامي و خود شكوفايي )، حل مساله، خود آگاهي هيجاني، روابط بين فردي، مسئوليت پذيري اجتماعي و انعطاف پذيري. به طور كلي اين 8 عامل 5/35 درصد از واريانس كل را تبيين مي‌كنند. 5 عامل ديگر كه در اين مطالعه به عنوان عوامل مشخص يا جداگانه بدست نيامدند شامل ابراز وجود، تحمل استرس، همدلي ،‌آزمون واقعيت و كنترل خشم بود. اين مجموعه نتايج بدست آمده نشان مي‌دهد كه اين پرسشنامه در مورد جمعيت ايراني از روايي قابل قبولي برخوردار مي‌باشند .
در مطالعة ديگري، شمس آبادي ( 1383 ) يك گروه نمونه متشكل از 923 دانش آموز دختر و پسر دوره متوسط شهر مشهد را انتخاب و پرسشنامه را بروي آنها هنجار يابي كرد. ميانگين ضرايب پايايي با استفاده از روش آلفاي كرونباخ 70/0 و با استفاده از روش باز آزمايي به مدت 1 ماه 6/72% بود.
همچنين در پژوهش وي از 13 عامل بدست آمده در نمونه امريكاي شمالي، تعداد 7 عامل شامل كنترل تكانه، خودآگاهي هيجاني، حل مسأله، خود خرسندي، استقلال، مسئوليت پذيري اجتماعي و روابط بين فردي در اين نمونه داراي روايي بودند.

پرسشنامة انريچ :‌
پربار سازي و تقويت رابطه ،‌ارتباط و خشنودي 36
( پرسشنامة رضامندي زناشويي )
اين پرسشنامه توسط ديويد اچ. اولسون، ديويد جي. فورنير، و جوئن ام. درانكمن 37 تهيه شده است
توصيف آزمون :‌” پرسشنامة انريچ ” يك ابزار 115 سئوال، و فرم ديگر از آن 125 سئوالي است. اين پرسشنامه براي ارزيابي زمينه هاي بالقوه مشكل زا يا شناسايي زمينه هاي قوت و پرباري 38 رابطة زناشويي بكار مي رود. همچنين از اين پرسشنامه براي تشخيص زوجهايي استفاده مي‌شود كه نيا زبه مشاروه و تقويت رابطة خود دارند. به علاوه، اين پرسشنامه به عنوان يك ابزار معتبر در تحقيقات متعددي براي بررسي رضايت زناشويي مورد استفاده قرار گرفته است.
” پرسشنامة انريچ ” از 14 خرده مقياس تشكيل شده است. مقياس اول آن 5 سئوالي و ساير مقياسها هر كدام 10 سئوال دارد. خرده مقياسهاي اين پرسشنامه از اين قرار است: تحريف آرماني 39 ( سئوالهاي 1 تا 5 )، رضايت زناشويي 40 ( سئوالهاي 6 تا 15 )، مسايل شخصيتي41 ( سئوالهاي 16 تا 25 )، ارتباط 42( سئوالهاي 26 تا 35 )، حل تعارض43 ( سئوالهاي 36 تا 45 )، مديريت مالي44 ( سئوالهاي 46 تا 55 )‌، فعاليتهاي اوقات فراغت45 ( سئوالهاي 56 تا 65 ) ،‌رابطة جنسي46 ( سئوالهاي 66 تا 75 )، فرزندان و فرزند پروري47، ( سئوالهاي 76 تا 85 )، خانواده و دوستان48 ( سئوالهاي 86 تا 95 )، نقشهاي مساوات طلبي49 ( سئوالهاي 96 تا 105 )، و جهتگيري مذهبي50 ( سئوالهاي 106 تا 115)
نمره گذاري :‌در فرم 115 سئوالي اجرا شده در ايران، براي هر يك از سئوالهاي اين پرسشنامه 5 گزينه منظور شده است. گزينه سئوالها عبارتند از ” خيلي زياد “، ” زياد “، ” در حد متوسط “، ” كم ” و ” خيلي كم “، بجز سئوالهاي 96 تا 105 كه براي آنها گزينه هاي ” هميشه “، ” اغلب اوقات “، ” نمي‌دانم ” ،‌” خيلي كم ” و ” هيچوقت ” اختيار شده است. نمرة بالاتر نشانة رضامندي بيشتر زناشويي است. پاسخنامه به صورت يك برگ جدا در اختيار آزمودنيها قرار مي‌گيرد .
اعتبار :‌ضرايب آلفاي ” پرسشنامة انريچ ” در گزارش اولسون، فورنير و دراكمن ( 1989 ) براي خرده مقياسهاي تحريف آرماني ،‌رضايت زناشويي، مسايل شخصيتي، ارتباط، حل تعارض، مديريت مالي، فعاليتهاي اوقات فراغت، رابطة جنسي، فرزندان و فرزند پروري، خانواده و دوستان، نقشهاي مساوات طلبي به ترتيب از اين قرار است : 9/0، 81/0، 73/0، 68/0، 75/0، 74/0، 76/0، 48/0، 77/0، 72/0، 71/0 . ضريب آلفاي خرده مقياسهاي انريچ در چندين تحقيق متفاوت از 68/0 ( براي نقشهاي مساوات طلبي) تا 86/0 ( براي رضايت زناشويي ) با ميانگين 79/0 بوده است. اعتبار بازآزمايي پرسشنامه در فاصلة 4 هفته بين 77/0 ( براي فعاليتهاي اوقات فراغت ) تا 92/0 ( براي روابط جنسي و تحريف آرماني ) با ميانگين 86/0 بوده است.
در پژوهش مهدويان ضريب همبستگي پيرسون در روش بازآزمايي ( به فاصلة يك هفته ) براي گروه مردان 937/0، براي گروه زنان 944/0 و براي گروه مردان و زنان 94/0 به دست آمد. اين ضرايب در همين پژوهش براي خرده مقياسهاي تحريف آرماني، رضايت زناشويي، مسايل شخصيتي، ارتباط، حل تعارض، مديريت مالي، فعاليتهاي اوقات فراغت، رابطة جنسي، فرزندان و فرزند پروري، خانواده ودوستان ،‌نقشهاي مساوات طلبي، و جهتگيري مذهبي گروه زنان و مردان به ترتيب از اين قرار است :‌72/0، 85/0، 76/0، 76/0 ،76/0، 81/0، 63/0، 69/0، 87/0، 69/0، 62/0، و 73/0. ضريب آلفاي فرم 48 سئوالي پرسشنامه در پژوهش ميرخشتي 92/0 و در فرم 48 سئوالي پژوهش سليمانيان 95/0 به دست آمده است.
روايي : ضريب همبستگي ” پرسشنامة انريچ ” با مقياسهاي خانوادگي از 41/0 تا 60/0، و با مقياسهاي رضايت زندگي از 32/0 تا 41/0 است كه نشانة روايي سازه 51 آن است. كليه خرده مقياسهاي ” پرسشنامة انريچ ” زوجهاي راضي و ناراضي را متمايز مي‌كنند و اين نشان مي‌دهد كه اين پرسشنامه از روايي ملاك 52 خوبي برخوردار است.(9)

پرسشنامه پژوهش :
همانگونه كه در قسمت قبلي ذكر شد پرسشنامه هاي مورد استفاده بار-ان و انريچ مي باشند كه مقدار پايايي و اعتبار آنها توضيح داده شد و با مراجعه به بخش ضمائم مي‌توان به نوع موجود از اين پرسشنامه ها دست يافت.

شيوه هاي تحليل :
در اين بررسي توصيف و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت و در سطح توصيف به رسم نمودار ها، محاسبه آمارهاي توصيفي شامل ميانگين، درصد فراواني، درصد فراواني تجمعي، انحراف استاندارد و جدول توزيع فراواني پرداخته شده است.
براي آزمون فرضيه ها و سئوال هاي پژوهشي و بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و رضايت مندي زناشويي از آزمون معني داري ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است براي مقايسه گروه ها ( كارمندان فرهنگي – غير فرهنگي ) از آزمون آماري T براي گروه هاي مستقل استفاده شده است.

يافته‌هاي پژوهش؛
در اين فصل نتايج حاصل از پژوهش ارائه مي‌گردد. ابتدا به توصيف داده‌ها و اطلاعات جمعيت شناختي مربوط به آزمودني‌ها پرداخته شده است و سپس در ادامه به تحليل داده‌ها و آزمون فرضيه‌ها و پاسخ‌دهي به سؤالات پژوهش پرداخته شده است.
جدول 1 – 4: فراواني گروه نمونه بر حسب سن
شاخصهاي آماري
سن پاسخگويان
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني اصلاح شده
درصد فراواني تجمعي
پانزده تا نوزده سال
4
1.2
1.4
1.4
بيست تا سي سال
69
21.2
23.7
25.1
سي و يک تا چهل سال
114
35.0
39.2
64.3
چهل و يک تا پنجاه سال
84
25.8
28.9
93.1
پنجاه و يک تا شصت سال
16
4.9
5.5
98.6
شصت سال به بالا
4
1.2
1.4
100.0
کل
291
89.3
100.0

بدون پاسخ
35
10.7

کل
326
100.0

نمودار 1 – 4: فراواني گروه نمونه بر حسب سن

با توجه به جدول و نمودار 1 – 4 نشان مي‌دهد که گروه آزمودني‌هاي اين پژوهش 2/1 درصد (پانزده تا بيست سال)، 2/21 درصد (بيست تا سي سال)، 35 درصد (سي و يک تا چهل سال)، 8/25 درصد (41 تا 50 سال)، 9/4درصد (51تا 60 سال)، و 2/1 درصد (60 سال به بالا) سن داشتند.

جدول 2 – 4: فراواني گروه نمونه بر حسب جنس

جنسيت
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني اصلاح شده
درصد فراواني تجمعي
مرد
163
50.0
50.0
50.0
زن
163
50.0
50.0
100.0
کل
326
100.0
100.0

نمودار 2 – 4: فراواني گروه نمونه بر حسب جنس

با توجه به جدول و نمودار 2 – 4 نشان مي‌دهد که 50 درصد پاسخگويان مرد و 50 درصد پاسخگويان زن بودند.
جدول 3 – 4 : فراواني گروه نمونه بر حسب ميزان تحصيلات
تحصيلات
فراواني
درصد فراواني
درصد فراواني اصلاح شده
درصد فراواني

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید