تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول

اولین فرضیه تأثیر سودآوری برساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران می باشد. در ارتباط با این فرضیه تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی و همچنین تئوری ترجیحی میرز چنین پیش بینی می کند، که شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار، منابع مالی مورد نیاز خود را آغاز از محل سود انباشته یا اندوخته تأمین می کنند، اگر منابع مالی تکافو نکرد به استقراض متوسل می شوند و در نهایت اگر منابع مالی بیشتری نیاز داشته باشند ناگزیر به افزایش سرمایه از محل انتشار سهام جدید پناه خواهد برد. به بیانی دیگر بین سودآوری و نسبت بدهی در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار می توان چنین استدلال نمود که ممکن می باشد شرکتهائی که سود آورتر هستند، به علت توانائی در بازپرداخت به موقع تعهدات ناشی از بدهی ها، بهتر می توانند نظر اعتماد اعتبار دهندگان را در دریافت تسهیلات مالی بلند مدت جلب نمایند. متقابلاً اعتبار دهندگان نیز در اتکای وضعیت مطلوب سودآوری شرکت، در اعطای اعتبار یا تمدید آن زیاد سخت گیری نمی کنند. نتایج آزمون آماری  سالانه و نتیجه آزمون میانگین 6 ساله نشان می دهد بین سود آوری و اهرم ارتباط معکوس هست.همچنین در پژوهش آقای مرتضی حشمتی نیز در بعد زمانی دیگر وجود این ارتباط اثبات گردیده می باشد.

2-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم

دومین فرضیه پژوهش حاضر تأثیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B)  برساختار سرمایه شرکتها می باشد برای افزایش سریع این نسبت که به نوعی رشد شرکت را اظهار می کند شرکتها نیازمند اتکای بیشتر بر روی بدهی می باشند زیرا نیازهای مالی چنین شرکتهائی بالاست و نمی توان به اندازه کافی از منابع داخلی تأمین گردد. از این رو به تأمین مالی خارجی تمایل می آورند و پس شرکتهائی که رشد چندانی دارند بیشتر وجوه مورد نیاز را برای طرح های بزرگ از طریق بدهی تأمین مالی می کنند پس بین این نسبت و اهرم مالی شرکت ارتباط مثبت هست. که نتایج حاصل از فرضیه فوق نشان می دهد که در هیچ یک از سال های 81 الی 86 ارتباط معنا داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه وجود ندارد.در حالی که در پژوهش آقای حشمتی نتایج آزمون این فرضیه نشانگر وجود ارتباط معنی داری بین این نسبت با ساختار سرمایه می باشد البته وجود این ارتباط در سطح پایینی می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن اینکه تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده اند و اطلاعات شرکت های سهام عام در یک بورسی که دارای کارایی ضعیف می باشد ارائه می شوند پس این پژوهش در پی این می باشد که مهمترین عوامل اطلاعات تاخیری را برساختار سرمایه مشخص کند و بتواند راهنمای خوبی برای تحقیقات آتی باشد. پس هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری برساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعی این پژوهش شامل.

الف) ارتباط ی معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

ب) ارتباط ی معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

ج) ارتباط ی معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

د) ارتباط ی معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری