مي‌دهد. توليد گاز در اين بخش با افزودن هر سه سطح همه‌ي عصاره‌ها به طور معني‌داري نسبت به گروه کنترل افزايش يافت. با افزودن عصاره کرامپ مقدار گاز توليدي بخش a براي سه سطح 100، 200 و 300 ميلي گرم بر ليتر به ترتيب عبارت بود از 4481/6، 9297/5 و 4280/4 ميلي ليتر که نشان‌دهنده‌ي کاهش توليد گاز از بخش a با افزايش غلظت عصاره بود.
توليد گاز در اين بخش براي سطوح 100، 200 و 300 عصاره گلپر به ترتيب 5932/4، 4555/4 و 8302/4 ميلي ليتر بود که توليد گاز تفاوت معني‌داري را بين سطوح مختلف نشان نداد. توليد گاز در بخش a با به کار بردن عصاره زوسيما در دو سطح 100 و 200 ميلي گرم بر ليتر برابر 4729/5 و 6478/5 ميلي ليتر بود که تفاوت معني‌داري را نشان نداد اما توليد گاز در اين بخش در سطح 200 ميلي گرم بر ليتر، افزايش معني‌داري را نسبت به هر دو سطح نام برده شده نشان داد. با افزودن سطح 100 ميلي گرم بر ليتر از عصاره مريم نخودي مقدار گاز توليدي بخش a برابر 5240/7 ميلي ليتر بود و با افزودن سطوح 200 و 300 ميلي گرم بر ليتر از اين عصاره مقدار گاز توليدي با کاهش معني‌داري به مقادير 5042/3 و 0793/2 رسيد. مقدار گاز توليدي حاصل از سطوح 100، 200 و 300 ميلي گرم بر ليتر از عصاره پونه تفاوت معني‌داري را بين سطوح ياد شده نشان نداد که مقادير به ترتيب سطوح عبارت بودند از 0379/6، 3364/5 و 5601/5 ميلي ليتر.

3-2-7- توليد گاز بخش مواد نامحلول در آب و کند تجزيه در شکمبه (b)
توليد گاز در اين بخش براي سه سطح تمامي عصاره‌ها نسبت به گروه کنترل افزايش معني‌داري را نشان داد. تنها مورد استثنا مقدار گاز توليدي از سطح 300 ميلي گرم بر ليتر عصاره مريم نخودي بود که با مقدار 62.053 ميلي ليتر تفاوت معني‌داري را نسبت به گروه کنترل نشان نداد. مقدار گاز توليدي از سطوح 100، 200 و 300 ميلي گرم بر ليتر عصاره‌ي کرامپ به ترتيب برابر 646/121، 378/121 و 182/121
ميلي ليتر بود که تفاوت معني‌داري بين آن‌ها مشاهده نشد. مقدار گاز توليد شده از بخش b براي سطح 100 ميلي گرم بر ليتر عصاره‌ي گلپر برابر 124/124 ميلي ليتر بود که اين مقدار به طور معني‌داري با افزودن سطح 200 ميلي گرم بر ليتر از اين عصاره به 219/234 ميلي ليتر افزايش و با افزودن سطح 300 ميلي گرم بر ليتر از آن به مقدار 236/181 ميلي ليتر کاهش يافت. با افزايش غلظت عصاره‌ي زوسيما از 100 به 200 ميلي گرم بر ليتر مقدار گاز حاصل از بخش b به طور معني‌داري افزايش يافت که اين مقادير به ترتيب سطوح به کار برده شده عبارتند از 577/133 و 990/196 ميلي ليتر ولي با افزايش سطح به کار برده شده به 300 ميلي گرم بر ليتر مقدار گاز توليدي برابر 814/134 ميلي ليتر بود که تفاوت معني‌داري نسبت به افزايش سطح 100 ميلي گرم بر ليتر از اين عصاره را نشان نداد. توليد گاز از بخش b با افزايش غلظت عصاره مريم نخودي از 100 و 200 به 300 ميلي گرم بر ليتر کاهش معني‌داري را نشان داد. با به کار بردن عصاره پونه توليد گاز حاصل از اين بخش با افزايش غلظت افزايش مي‌يابد ولي اين افزايش بين دو سطح 200 و 300 ميلي گرم بر ليتر معني‌دار نبود.

3-2-8- توليد گاز بالقوه (a+b)
توليد گاز بالقوه با به کار بردن عصاره کرامپ به طور معني‌داري نسبت به گروه کنترل افزايش يافت که اين مقادير عبارتند از 094/128، 308/127 و 717/128. اما تفاوت ميان گاز توليدي از سطوح مختلف عصاره‌ها معني‌دار نبود. استفاده از سطوح 100، 200 و 300 عصاره گلپر مقدار گاز بالقوه توليدي را به طور معني‌داري نسبت به گروه کنترل افزايش داد همچنين تفاوت ميان گاز توليدي از سطوح مختلف اين عصاره نيز معني‌دار بود. اين مقادير گاز توليدي عبارتند از: 717/128، 674/238 و 067/186. سطوح مورد آزمايش در مورد عصاره زوسيما منجر به افزايش توليد گاز بالقوه شد اما اين افزايش براي دو سطح 100 و 300 معني‌دار نبود اما سطح 200 ميلي گرم بر ليتر از اين عصاره نسبت به دو سطح ديگر افزايش چشمگيري داشت. به ظوري که گاز توليدي براي اين سه سطح به ترتيب عبارت بود از 050/139، 689/207 و 462/140.
سطوح 100، 200 و 300 ميلي گرم بر ليتر عصاره مريم نخودي نسبت به گروه کنترل موجب افزايش معني‌دار مقدار گاز توليدي بالقوه شد اما در بين سطوح افزايش غلظت عصاره منجر به کاهش معني‌دار اين گاز شد که اين مقادير به ترتيب سطوح آزمايشي عبارتند از 214/120، 120/95 و 116/64. ميلي ليتر گاز بالقوه توليد شده از سطوح 100، 200 و 300 ميلي گرم بر ليتر عصاره پونه تفاوت معني‌داري را بين سطوح مختلف اين عصاره نشان نداد. اين مقادير به ترتيب سطح عبارتند از: 214/120، 120/95 و 116/64. مقادير توليد گاز بالقوه حاصل از سطوح عصاره پونه عبارت بودند از 316/134، 447/136 و 600/136 که تفاوت معني‌داري نسبت به يکديگر نداشتند اگر چه نسبت به گروه کنترل افزايش معني‌داري را نشان دادند.

3-2-9- ثابت نرخ توليد گاز (c)
ثابت نرخ توليد گاز به ازاي افزودن سه سطح آزمايشي همه‌ي عصاره‌ها کاهش معني‌داري را نسبت به گروه کنترل نشان داد. براي عصاره کرامپ اين مقادير به ترتيب سطوح عبارت بودند از 031233/0، 031867/0و 031067/0 که تفاوت معني‌داري با يکديگر نشان ندادند. اما در مورد عصاره گلپر ثابت نرخ توليد گاز سطوح آزمايشي به طور کلي کاهش يافته که اين کاهش از سطح 100 به سطح 200 ميلي گرم بر ليتر معني‌دار بوده که به ترتيب عبارت است از 032267/0 و 017767/0 اما از سطح 200 به سطح 300 ميلي گرم بر ليتر شاهد افزايش معني‌داري در مقدار گاز توليدي بوديم که مقدار آن عبارت است از 017667/0. کاهش ثابت نرخ توليد گاز به ازاي افزودن عصاره زوسيما براي دو سطح 100 و 300 تفاوت معني‌داري را نشان نداد (به ترتيب 029800/0 و 029600/0 ميلي ليتر) اما ثابت نرخ توليد گاز مربوط به سطح 200 ميلي گرم بر ليتر کاهش معني‌داري نسبت به دو سطح ديگر داشت (014733/0). افزودن سطوح مورد آزمايش عصاره مريم نخودي افزايش معني‌داري را در ثابت نرخ توليد گاز بين سطوح به وجود آورد که به ترتيب سطوح عبارتند از: 030467/0، 029833/0 و 090267/0. ثابت نرخ توليد گاز براي عصاره پونه تفاوت معني‌داري را بين سطوح نشان نداد.

3-3- تخمين جمعيت ميکروبي شکمبه
3-3-1- تخمين جمعيت باکتري‌ها
جدول 3-3 تعداد باکتري‌ها‌ي شکمبه را پس از تاثير سطوح عصاره‌هاي مورد آزمايش در دو زمان
(0 و 4 ساعت پس از انکوباسيون) نشان مي‌دهد.
جدول 3-3- تعداد کل باکتري‌ها در هر ميلي ليتر مايع شکمبه بعد از تاثير عصاره‌ها
عصاره
سطوح(ميلي گرم بر ليتر)
تعداد باکتري‌ها در هر ميلي ليتر مايع شکمبه

ساعت 4
ساعت 0
Crambe orientalis
100
1010×11/0
1010×03/0

200
1010×35/0
1010 ×53 /0

300
1010×35/0
1010 ×2 /0
Heracleum persicum
100
1010×28/0
1010 ×44/0

200
1010×28/0
1010 ×29/0

300
1010×28/0
1010 ×35/0
Zosima absinthi
100
1010×2/0
1010 ×44/0

200
1010×21/0
1010 ×9/2

300
1010×11/0
1010 ×6/4
Teucrium polium
100
1010×35/0
1010 ×24

200
1010×28/0
1010 ×9/2

300
1010×28/0
1010 ×6/4
Oregano vulgare
100
1010×28/0
1010 ×5/1

200
1010×28/0
1010 ×35/0

300
1010×35/0
1010 ×5/1
3-3-1-1- تخمين جمعيت باکتري‌ها در ساعت صفر
3-3-1-1-1- سطح 100 ميلي گرم بر ليتر
تراکم باکتري‌ها در هر ميلي ليتر مايع شکمبه در سطح 100 ميلي گرم بر ليتر پس از افزودن عصاره Crambe orientalis کمترين مقدار (1010 ×03/0) و پس از افزودن عصاره Teucrium polium بيشت

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید