تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

قسمتی از متن پایان نامه :

3-5 محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج پژوهش

ساختار سرمایه یکی از مفاهیم اساسی می باشد که همیشه مورد چالش های علمی بوده و نحوه انتخاب ترکیب بهینه آن دشوار می باشد. تئورهای ساختار سرمایه به دنبال انتخاب ساختار سرمایه صحیح می باشند و این در حالی می باشد که ساختار سرمایه حقیقتی می باشد که تبدیل آن به واقعیت همواره با مشکل روبرو بوده می باشد. لذا مدیران مالی بایستی از انتخاب بهینه ساختار سرمایه نهایت دقت را داشته باشند.

ما در این پژوهش از جامعه آماری که شامل 122 شرکت می باشند 35 شرکت نمونه ای انتخاب شده اند که این تعداد شرکت بیانگر کل شرکتهای موجود نمی باشد.

دوره ی زمانی این پژوهش به سال 1381 لغایت 1386 محدود شده می باشد که این می تواند یک محدودیت زمانی را در برداشته باشد. در انتها نیز عدم دسترسی به بانک اطلاعاتی جامع و کامل در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مستلزم صرف وقت زیادی بوده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-5 پیشنهادات کاربردی

پیشنهاد فرضیه اول :

همان طوری که نتایج نشان می دهد ، یکی از عواملی که ساختار مالی را تحت تأثیر قرار می دهد سود آوری می باشد . که با ساختار سرمایه ارتباط معکوس دارد . لذا پیشنهاد می گردد مدیران شرکت های عضو بورس برای تأمین مالی آغاز از منابع داخلی بهره گیری کرده و سپس از منابع خارجی بهره گیری می کنند .

پیشنهاد فرضیه دوم :

با در نظر داشتن نتایج پژوهش  مشخص گردید که در هیچ سالی این نسبت با ساختار سرمایه دارای ارتباط معنی داری نیست . پس پیشنهاد می گردد که موسسات اعتباری و بانک ها نیز جهت کاهش ریسک اعتباری خود به این وی‍ژگی که به نوعی رشد شرکت را نشان می دهد ، نیز توجه داشته باشند . زیرا شرکت هایی که رشد بیشتری دارند بیشتر وجوه مورد نیاز برای رفع کمبود نقدینگی را از طریق بدهی تأمین مالی می کنند .

یشنهاد فرضیه سوم ‌:

یافته های پژوهش حاکی از آن می باشد که دارائی ها ی وثیقه ای مورد توجه قرار نمی گیرد . پس پیشنهاد می گردد که برای رفع کمبود نقدینگی و تأمین مالی دارایی های ثابتی که قابلیت  وثیقه شدن را دارد نیز مورد توجه خاص قرار بگیرند .

پیشنهاد فرضیه چهارم :

در مورد این فرضیه نیز پیشنهاد می گردد از آنجایی که شرکت های بزرگ راحت تر به بازارهای مالی و سرمایه دست رسی دارند در مقایسه با شرکت های کوچک و شرکت های بزرگ دارای پشتوانه قوی تری برای اخذ تسهیلات دارند . پس این ویژگی را نیز در نظر بگیرند .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن اینکه تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده اند و اطلاعات شرکت های سهام عام در یک بورسی که دارای کارایی ضعیف می باشد ارائه می شوند پس این پژوهش در پی این می باشد که مهمترین عوامل اطلاعات تاخیری را برساختار سرمایه مشخص کند و بتواند راهنمای خوبی برای تحقیقات آتی باشد. پس هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری برساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعی این پژوهش شامل.

الف) ارتباط ی معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

ب) ارتباط ی معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

ج) ارتباط ی معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

د) ارتباط ی معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری