تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

قسمتی از متن پایان نامه :

4-9-2 سود آوری

میرز حدس زده که شرکتها ترجیح می دهند که سرمایه مورد نیاز خود را آغاز از محل سود انباشته و سایر منابع داخلی شرکت و در درجه دوم از محل بدهی و در نهایت از طریق انتشار سهم تأمین مالی نمایند. (تئوری ترجیحی) او حدس زده می باشد که این رفتار ممکن می باشد بواسطه هزینه انتشار سهام جدید باشد که هزینه های فوق هزینه هایی هستند که از اطلاعات چندگانه ناشی می شوند و پیرامون آنها میرز و ماژلوف مطالعه گسترده ای انجام داده اند یا می توانند هزینه های معاملاتی باشند (میرز، 1997، ص 579)2.

بعبارت دیگر سودآوری گذشته یک شرکت و مقدار سود در دسترس که انباشته می گردد می تواند یک عامل تعیین کننده در تعیین ساختار سرمایه شرکت باشد. در تحقیقات قبلی شاخص هایی برای سودآوری بهره گیری شده می باشد. بعضی از این شاخص ها مانند نسبت سود عملیاتی به فروش و سود عملیاتی به مجموع دارایی ها بوده می باشد. که این دو شاخص از سوی تیتمن و وسلز ارائه گردیده می باشد و این دو محقق به این نتیجه رسیدند که بین سودآوری و ساختار سرمایه ارتباط هست (شیخ الملوکی،1386،ص35)1.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-9-2 تطبیق نوسان پذیری احتیاجات پیش روی منابع کوتاه مدت

با در نظر داشتن اینکه یک شرکت احتیاجات مالی اش برای چه مدت زمانی باشد، یک ماه، سه ماه،  یکسال و یا بیشتر بایستی نحوه تأمین مالی آن متناسب با زمان مورد بهره گیری باشد. برای مثال اگر یک شرکت نیاز به نقدینگی اضافی برای مدت سه ماه داشته باشد، منبع تأمین مالی آن بایستی یک وام بانکی کوتاه مدت باشد، نه اینکه وام بلند مدت یا انتشار سهام. پس بسته به اینکه نیاز مالی برای چه مدت زمانی می باشد، منبع و نحوه تأمین مالی آن نیز بایستی با آن تطبیق گردد تا در مجموع هزینه تأمین مالی شرکت را به حداقل برساند (یزدانی، 1373، ص 65)2.

6-9-2 دارایی های وثیقه ای

بیشتر تئوری ساختار سرمایه استدالال کرده اند که نوع دارایی هایی که در مالکیت شرکت می باشد. بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد. میرز و ماژلوف اظهار کردند که پرداخت وام و اعتبار تضمین شده دارای مزایایی می باشد مدل آنها ثابت کرده می باشد که با در نظر داشتن اینکه مدیران شرکتها اطلاعات بهتری نسبت به اشخاص خارج از شرکت نسبت به وضعیت شرکت دارند. لذا پرداخت بدهی و اعتبار وثیقه شده. بوسیله اموال و دارایی های شرکت از سوخت بدهی و اعتبار جلوگیری می کند به این دلیل شرکتها با دارایی هایی که می توانند به عنوان وثیقه بهره گیری گردد و یا تضمین برای پرداخت بدهی های کوتاه مدت باشد، وام و اعتبار بیشتری را تحصیل و از فرصت های سرمایه گذاری که در آینده به وجود می آید به خوبی می تواند بهره گیری کند.

جنسن و مکلینگ،1976، نیز حدس زده اند که اگر بدهی وثیقه گردد و وجوه برای یک پروژه محدود گردد اعتبار دهندگان امنیت بیشتری را برای وصول طلب خود خواهند داشت زمانی که چنین تضمینی نباشد بستانکاران ممکن می باشد شرایط مساعد بیشتری را از شرکت طلب نمایند.

تیتمن و وسلز ،1988، دو شاخص برای ویژگی ارزش وثیقه ای دارایی ها بکار برده اند. شاخص اول دارایی های نامشهود به مجموع دارایی های شرکت بوده می باشد و شاخص دوم نسبت موجودی کالا بعلاوه اموال و ماشین آلات و تجهیزات به مجموع دارایی ها بوده می باشد اولین شاخص به گونه منفی با ساختار سرمایه شرکت ارتباط دارد و شاخص دوم به گونه مثبت با ساختار سرمایه شرکت ها ارتباط دارند. همچنین چانگ ،1993، نسبت دارایی های ثابت را به عنوان شاخص ارزش وثیقه ای دارایی ها بکار برده می باشد و اثبات نمود که بین نسبت دارایی های ثابت و ساختار سرمایه شرکتها ارتباط مثبت هست (شیخ الملوکی، 1386، ص 36)1.

پس می توان گفت که هر چه دارایی های شرکت که قابل وثیقه شدن می باشد بیشتر باشد شرکت قادر به تحصیل وام و اعتبار بیشتری خواهد بوده لازم به یاد آوری می باشد که دارایی هایی مانند دارایی های نامشهود، مخارج انتقالی به دوره های آتی و سایر دارایی ها مجموعاً قابل وثیقه شدن نیستند.

2 – Mayers, 1997,p579

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن اینکه تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده اند و اطلاعات شرکت های سهام عام در یک بورسی که دارای کارایی ضعیف می باشد ارائه می شوند پس این پژوهش در پی این می باشد که مهمترین عوامل اطلاعات تاخیری را برساختار سرمایه مشخص کند و بتواند راهنمای خوبی برای تحقیقات آتی باشد. پس هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری برساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعی این پژوهش شامل.

الف) ارتباط ی معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

ب) ارتباط ی معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

ج) ارتباط ی معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

د) ارتباط ی معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید