دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف متغیرها

  1. تلاطم بازار: تلاطم بازار به نرخ تغییر در ترکیب مشتریان و ترجیحات آن ها تصریح دارد و علت اصلی بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی بودن در محیط خارجی می باشد.(تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1062) این متغیر به وسیله شاخص های ذیل اندازه گیری خواهد گردید؛ در بخش بانکداری ترجیحات مشتریان محصول در طول زمان تغییر کمی می یابد، مشتریان ما تمایل به جستجوی محصولات جدید در همه زمان ها دارند، ما شاهد تقاضای برای محصولات و خدماتمان از مشتریانی که هیچگاه قبل از آن از آنها خرید نمی کردند هستیم.

2.شدت رقابت: شدت رقابت به توانایی و تمایل رقبا برای تغییر  تصمیمات آمیخته بازاریابی به مقصود به دست آوردن مزیت رقابتی تصریح دارد. رقابت فزاینده سبب شده که شرکت های مالی خدماتی در دوره جدید، مراقبت از سهم بازار و حفظ ان را از الویت های مبنایی و اساسی خود بدانند.(کیوانشکوهی ، دارایی ، 1389،ص 33) این متغیر به وسیله شاخص های ذیل اندازه گیری می گردد؛ رقابت قیمت یک ویژگی در صنعت ما می باشد، تقریبا هرکسی یک حرکت رقابتی جدید هرروز می شنود.

  1. تمرکز زدایی:. تمرکززدایی به اندازه تفویض اختیار قدرت تصمیم گیری در سراسر سازمان و اندازه مشارکت سازمانی توسط اعضای سازمان در تصمیم گیری تصریح دارد. این متغیر به وسیله شاخص های ذیل اندازه گیری می گردد؛ تصمیم گیرنده فردی دارای آزادی اقدام زیادی در انتخاب ابزارهای رسیدن به هدف می باشد، به مدیران شعبه اجازه انعطاف پذیری در انجام کار داده می گردد، بسیاری از تصمیمات مهم در سطح شعبه گرفته می گردد نسبت به جای مرکز، مدیران سطوح میانی و عملیاتی استقلال قابل توجهی دارند. (تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1062)
  2. مشتری مداری: مشتری مداری مفهومی می باشد که فروشنده به مشتریانش کمک می کند تا تصمیم به خرید را بدون فشار بگیرند درحالی که نیازهایشان را برطرف می­کنند و بدین ترتیب رضایت مشتری را افزایش می­دهند شناسایی نیازهای مشتریان که مشتریان از آن بی خبرند ، نواوری در خدمات قدیمی ،اندازه گیری مستمر و نظامند رضایت مشتری.(تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1063)
  3. رقیب محوری: رقیب محوری بر ارزیابی های عمیق مجموعه رقبای انتخاب شده تمرکزدارد. تحت این نوع جهت گیری استراتژیک واحد کسب­و­کار بر اهداف رقیب، استراتژی­ها، فعالیت ها، پیشنهادها، منابع و قابلیت ها همچنین انتشار اطلاعات به دست آمده از این ارزیابی تمرکز دارد. این متغیر به وسیله شاخص­های ذیل اندازه­گیری می گردد؛ شناسایی نقاط قوت ضعف ،اشتراک گذاری اطلاعات، توسط کارکنان در سراسر سازمان، جمع آوری مستمر اطلاعات در مورد فعالیت  رقبا، شناسایی اهداف رقبا، شناسایی استراتژی به کار گرفته شده رقبا ،شناسایی نقاط قوت و ضعف رقبا. (تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1063)
  4. گرایش به نوآوری: گرایش به نوآوری فلسفه ای می باشد که به ترویج بازبودن ایده های جدید می پردازد، و تمایل یک شرکت را به تغییر از طریق اتخاذ و اجرای فن آوری های جدید، منابع، مهارت ها و سیستم های اداری منعکس می کند.این متغیر براساس شاخص های احساس آزادی کارکنان برای اظهار طرح نوآور،کوشش مدیران برای ایجاد طرح نوآور، اندازه گیری می گردد. (تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1063)

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. گسترش چهارچوب بازار محوری از طریق مطالعه سه هدف استراتژیک مشتری مداری، رقیب محوری وگرایش به نواوری
  2. برآورد اثر غیر مستقیم قابلیت های بازاریابی بر ارتباط میان اهداف استراتژیک و عملکرد
  3. مطالعه ارتباط اهداف ـ عملکرد استراتژیک در سطح مدیران شعب در موسسات بانکی
  4. مطالعه تأثیر تلاطم محیطی و ساختار سازمانی در اتخاذ اهداف استراتژیک

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید