دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

الف- هدف اصلی:

تعیین ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

 

ب- اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط میان سرمایه شناختی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

2– تعیین ارتباط میان سرمایه ارتباطی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

3- تعیین ارتباط میان سرمایه ساختاری و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

 

1-5) فرضیه‌های پژوهش

الف- فرضیه اصلی:

1- بین سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی ارتباط معنی داری هست.

ب- فرضیات فرعی:

1- بین سرمایه شناختی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی ارتباط معنی داری هست.

2- بین سرمایه ارتباطی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی ارتباط معنی داری هست.

3- بین سرمایه ساختاری و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی ارتباط معنی داری هست.

 

1-6) چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری بنیانی می باشد که تمامی پژوهش بر آن استوار می باشد. این چارچوب شبکه‌ای می باشد منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیند‌های زیرا مصاحبه، نظاره، پرسشنامه، مطالعه پیشینه شناسایی شده اند. این متغیرها ناگزیر با مساله پژوهش مربوط اند.       در همین جا این نکته عیان می گردد که برای یافتن راه حل مساله، پژوهشگر آغاز بایستی مساله را به درستی شناسایی کند سپس به شناسایی متغیرهایی که در مساله سهم دارند بپردازد. پس از شناسایی متغیرهای مناسب بایستی شبکه‌ای از روابط میان متغیرها تدوین گردد تا بتوان فرضیه‌های مرتبط با آن را پدید آورد و سپس آزمود. بر پایه نتایج آزمون فرضیه‌ها ( که متضمن تایید یا عدم تایید می باشد ) درجه حل شدن مشکل به یاری یافته‌های پژوهش عیان می گردد. بدین ترتیب، چاچوب نظری گام مهمی در فرآیند پژوهش به شمار می‌رود (سکاران، 1388).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

الف- هدف اصلی:

تعیین ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

 

ب- اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط میان سرمایه شناختی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

2– تعیین ارتباط میان سرمایه ارتباطی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

3- تعیین ارتباط میان سرمایه ساختاری و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای