دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل موثر برشکل گیری سرمایه اجتماعی

عوامل متعددی هستند که منجر به تولید سرمایه اجتماعی می‌گردند که مهمترین آنها عبارتند از: خودباوری، اعتماد به نفس، کرامت نفس، تکریم متقابل، اعتماد متقابل، ارتباطات، خلاقیت و نوآوری.

شکل2- 6) عوامل موثر بر شکل گیری سرمایه اجتماعی (مبشری,1387)

 

تکریم به دیگران و خود تائیدی و خودآگاهی نیز از عناصر مهم دیگر به شمار می‌طریقه. این ویژگی ها عامل موثری جهت ایجاد سرمایه اجتماعی و پاسداری از هنجارهای مورد قبول می‌باشند. نهادینه کردن اخلاق در سازمان ها در پی ایجاد سرمایه اجتماعی و پاسداری از هنجارهای مورد قبول پدیدار می گردد. ادیان و مذاهب را نیز می‌توان یکی از منابع ایجاد سرمایه اجتماعی دانست. بسیاری از مذاهب با ترویج ارزش هایی نظیر مشارکت، صداقت، اعتماد، ایثار و موارد مشابه موجب سرمایه اجتماعی بالایی بین اعضای خود می شوند. گسترش ارزش های اخلاقی مبتنی بر صداقت و اعتماد در یک سیستم اجتماعی می‌تواند سرمایه اجتماعی بالایی را به وجود آورد. هرچند ادیان و مذاهبی در این زمینه می‌توانند موفق باشند که علاوه بر ایجاد اعتماد داخلی، زمینه برقراری روابط مفید و موثر را با گروه ها و مذاهب دیگر اجتماعی فراهم سازند. در حالت عکس نیز، فرقه گرایی می‌تواند موجب بحران های اجتماعی و خشونت گردد. اما به هرحال ادیان در گذشته، حال و آینده قطعا تأثیر جدی ای را در سرمایه اجتماعی داشته و خواهند داشت (فوکویاما، 1379).

دین اسلام دارای ظرفیت های زیادی برای تقویت سرمایه اجتماعی در جوامع مسلمان می باشد. توجه و اهتمام بیشتر به ترویج مولفه های اخلاقی تاکید شده در دین اسلام مانند: راستی و صداقت، وفا به عهد، تکریم به حقوق دیگران، پرهیز از تهمت و موارد مشابه می‌تواند به خوبی زمینه ساز تولید سرمایه اجتماعی در جوامع مسلمان گردد. در نظر داشتن اصول و همه ابعاد احکام مترقی اسلام می‌تواند به ایجاد و نهادینه شدن سرمایه اجتماعی بزرگ در کشورهای اسلامی کمک نماید (مبشری، 1387).

2-1-9) روش های اندازه گیری سرمایه اجتماعی

توافقی بر نحوه اندازه گیری سرمایه اجتماعی وجود ندارد و این خود به موضوعی برای بحث تبدیل شده می باشد: چرا بایستی چیزی را که قابل اندازه گیری نیست سرمایه نامید؟ در حالیکه معمولا به گونه حسی می‌توان سطح/ اندازه سرمایه اجتماعی را در یک ارتباط خاص (سوا از نوع و مقیاس) دریافت. اندازه گیری این مفهوم نسبتاً پیچیده به نظر می‌آید. این مشکل منجر به ایجاد معیارهای مختلف برای عملکردهای مختلف شده می باشد. برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی سیاسی، متداول می باشد که جمع کل عضویت اعضاء یک جامعه در گروه ها را به حساب آورند. گروه های با تعداد اعضاء بیشتر (مثل احزاب سیاسی) سهم بیشتری در اندازه سرمایه اجتماعی نسبت به گروه های کوچکتر دارند. اگرچه گروه های کوچکتر (همچون اجتماعات) هم در کل تأثیر قابل توجهی را می‌توانند اعمال کنند. در عین حال که در نگاه اول به نظر می‌آید تعداد افراد جامعه سقف این اندازه باشد، تعدد عضویت مردم در گروه های مختلف می‌تواند این محدودیت را بر طرف کند. در مطالعه‌ای که به نام پروژه Yankee City معروف گردید، نظاره گردید که اجتماعی از 17000 نفر، در 22000 گروه عضو بودند.

سطح همبستگی در گروه نیز بر سرمایه اجتماعی اثر می‌گذارد. اگرچه هیچ روش کمی برای اندازه گیری سطح همبستگی وجود ندارد، در عوض مجموعه‌ای از مدل های شبکه‌های اجتماعی هست که طی   ده ها سال محققین جهت کاربردی کردن سرمایه اجتماعی از آنها بهره گیری کرده اند. یکی از روش های برتر، روش اندازه گیری قیود رونالد برت می باشد که بر تأثیر استحکام پیوند و همبستگی گروه استوار می باشد. یکی دیگر از مدل های شبکه محور، مدل سرایت پذیری شبکه می‌باشد.

ارتباط گروه با جامعه نیز از طریقی دیگر بر سرمایه اجتماعی اثر می‌گذارد. پیوندهای نیرومند درونی در بعضی موارد سرمایه اجتماعی ظاهری گروه را از دید عموم کاهش می‌دهد، مانند در مواردی که گروه درگیر در بزهکاری، بی اعتمادی، تعصب، خشونت یا نفرت نسبت به دیگران باشد. کوکلاس کلان و مافیا نمونه هایی از این نوع سازمان ها هستند ( الوانی و نقوی، 1387).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

الف- هدف اصلی:

تعیین ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

 

ب- اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط میان سرمایه شناختی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

2– تعیین ارتباط میان سرمایه ارتباطی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

3- تعیین ارتباط میان سرمایه ساختاری و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای