دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی 

قسمتی از متن پایان نامه :

مبانی نظری

مدیریت منابع آب یا اصولا مدیریت در هر زمینه ای به معنای بهره گیری صحیح تر از آن می باشد(ولایتی،280:1374). مفهوم مدیریت منابع آب ، طی زمان با تغییر در عوامل مختلف آن از قبیل دانش محیطی ، تکنولوژی و تشخیص تفاوت ارزش منابع تغییر می کند (Harrington,2009:390). به عنوان مثال ، مفهوم «بهره وری آب» که قبل از دهه 1990 معمولا بهره گیری می گردید، یک مفهوم مفید در مدیریت آب کشاورزی نیست (Zoebl,2006:265-273).

هربرتمون مدیریت منابع آب را مجموعه ای از تمهیدات فنی، اداری و قانونی می داند که هدف آن برقراری تعادل و توازن میان تقاضا برای آب از یک سو و تامین آن از سویی دیگر می باشد (خراسانی35:1390).

مدیرت آب کشاورزی مجموعه فعالیتهایی می باشد که بین چهار بخش توسه اقتصادی قرار می گیرد، توسعه روستایی، کشاورزی، عرضه و تامین آب و مدیریت محیطی. مدیریت آب می تواند به ایجاد توانمندیهایی که برای ایجاد کاربریهای متفاوت محیطی نیاز می باشد کمک کند و شرایط دستیابی به سطوح بالاتر منطقه ای و شکوفایی ملی را از  طریق افزایش بهره وری میسر سازد.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه آب یک عامل اصلی محدودکننده کشاورزی و درآمد فقرای روستایی می باشد و مدیریت آب کشاورزی می تواند به کاهش فقر کمک کند. بهبود دسترسی به آب مهم می باشد اما برای کاهش پایدار فقر کافی نیست و نیازمند سرمایه گذاری در علم و تکنولوژی کشاورزیف قوانین و سیاستها، اصلاحات اقتصادی، در نظر داشتن نابرابری مبادلات کشاورزی جهانی و … می باشد (Vallejo,2011:129). مدیریت آب در کشورهای کم آب می تواند از طریق وارد کردن بیشتر مواد غذایی از کشورهای دارای آب بیشتر و بهره گیری از آب ذخیره شده برای اهدافی با کارایی بیشتر اقتصادی و اجتماعی اعمال گردد (Bouwer,2000:217-228) .

مدیریت منابع آب کشاورزی را می توان از طریق «سرویس نظارت بر فعالیت آبیاری» انجام داد،« سرویس نظارت بر فعالیت آبیاری» (SIAR)، در یک منطقه نیمه خشک وسیع اسپانیا اجرا شده و این سرویسها، تواناییها، ظرفیتها و آگاهی کشاورزان را در بهره گیری از آب آبیاری بهبود می بخشد و بدین طریق، اثرات زیست محیطی منفی آبیاری و هزینه های تولید را کاهش و پایداری کشاورزی آبی را افزایش می دهد (Ortega.J.F&…,2005:37-58).

با در نظر داشتن بحران های پیش آمده در زمینه آب رهیافت های گوناگون مدیریت منابع آب همچون مدیریت مبتنی بر عرضه آب، مدیریت یکپارچه منابع آب و رهیافت های راهبردی با گذشت زمان نشو و نما یافته اند. در حال حاضر حفظ پایداری منابع آب از اهداف نظام مدیریت منابع آب می باشد (بلداحی 202:1385) و امروزه مدیریت منابع طبیعی به ویژه مدیریت منابع آب زیرزمینی ، اساس توسعه پایدار به شمار می رود (نوحه گرا و دیگران، 124:1387).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر عوامل مدیریتی موثر بر مدیریت منابع آب کشاورزی و توانمندسازی کشاورزان در برخورداری از بازده محصولات بیشتر می باشد

1-4-2- اهداف فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی که در این پزوهش دنبال می شوند عبارتند از:

1- شناسایی عوامل مدیریتی موثر بر کاهش اتلاف منابع آب کشاورزی

2- افزایش عملکرد مدیریت منابع آب کشاورزی و  توسعه پایدار محصولات زراعی

3- ترویج الگوی مصرف بهینه منابع آب کشاورزی و افزایش بهره وری ارضی کشاورزی

عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی