دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی 

قسمتی از متن پایان نامه :

-مدیریت منابع آب در کشاورزی

کشاورزی به علت ماهیت بیولوژیکی آن و وابستگی شدید آن به طبیعت بزرگترین مصرف کننده منابع آبی بیشترین کشورها می باشد. در کشور ما 5/93 درصد منابع آبی در کشاورزی مورد بهره برداری قرار می گیرد (کشاورز و صادق زاده، 1379) آبیاری امروزه تأثیر مهمی را در اقتصاد کشورها بازی می کند برای مثال جین و یانگ (2001) برای آبیاری در کشاورزی چنین تأثیر های زیر را ذکر می کنند:

1- امنیت غذایی: تامین امنیت غذایی مردم چین به اندازه زیادی به آبیاری بستگی دارد.

2- فقرزدایی: آبیاری تأثیر مهمی را در افزایش درآمد کشاورزان چین بازی می کند. افزایش درآمد کشاورزان با تولید و عملکرد بالا و با کشت بسیاری از محصولات نقدی تحقق پیدا می کند.

3- اهمیت بین المللی: چین در بازار غله جهان تأثیر مهمی را اعمال می کند. 75 درصد تولید غله چین از زمین های آبی به دست می آید.

در کشورهای خشک و کم آب حفظ پایداری سیستم های آبی نیازمند به کارگیری اصول و برنامه ریزی دقیق تری می باشد. خشکی و کم آبی بر روی کشاورزی مناطق خشک تاثیر قابل توجهی دازند. امروزه مدیریت منابع آب کشاورزی در دو بخش اعمال می گردد. بخش اول شامل مدیریت عرضه آب و بخش دوم شامل مدیریت تقاضای آب می باشد. محدودیت منابع آب و فشار زیاد بر ذخایر آبی موجب شده می باشد تا توجه زیادی به مدیریت کارآمد و بهینه منابع آبی در بخش تقاضا گردد. مدیریت عرضه شامل عملیاتی همچون انتقال آب را از طریق کانال، بهره گیری از آب زیرزمینی در آبیاری، بهره گیری تلفیقی از آب کانال ها و زیرزمینی می گردد. مدیریت تقاضا مواردی همچون کاهش مقدار آب مصرفی در آبیاری،

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر عوامل مدیریتی موثر بر مدیریت منابع آب کشاورزی و توانمندسازی کشاورزان در برخورداری از بازده محصولات بیشتر می باشد

1-4-2- اهداف فرعی

اهداف فرعی که در این پزوهش دنبال می شوند عبارتند از:

1- شناسایی عوامل مدیریتی موثر بر کاهش اتلاف منابع آب کشاورزی

2- افزایش عملکرد مدیریت منابع آب کشاورزی و  توسعه پایدار محصولات زراعی

3- ترویج الگوی مصرف بهینه منابع آب کشاورزی و افزایش بهره وری ارضی کشاورزی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی