دانلود پایان نامه

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای

قسمتی از متن پایان نامه :

متغیر وابسته ( اخلاق حرفه ای)

الف) تعریف مفهومی:

اخلاق حرفه‌ای یک فرآیند عقلانی شدن ارزش های نهادی یک حرفه خاص بر اثر فرایند جامعه پذیری بوده و هدف اصلی آن حفظ و اشاعه آن در جامعه علمی وسیعتر می باشد (سرمدی و شالباف، 1386).

ب) تعریف عملیاتی:

مقصود از اخلاق حرفه‌ای در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 13 تا 32    پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای می باشد. که در چهار بعد مسئولیت علمی، حس تعلق به اجتماع علمی، باور به خودکارایی، باور به مسئولیت اجتماعی عملیاتی شده می باشد.

 

1-7-2-1) مسئولیت علمی

الف) تعریف مفهومی:

مسئولیت علمی ناظر بر تعهد به هنجارها و ارزش های نهادی شده یک حرفه می باشد. در آموزش عالی مسئولیت علمی اعضای هیات علمی، مجموعه آداب، شعائر و هنجارهای حوزه پژوهش، آموزش و ارائه خدمات علمی به جامعه را تشکیل می‌دهد (عباسی، 1388).

ب) تعریف عملیاتی:

مقصود از مسئولیت علمی در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 13 تا 17 پرسشنامه مسئولیت علمی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

الف- هدف اصلی:

تعیین ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

 

ب- اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط میان سرمایه شناختی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

2– تعیین ارتباط میان سرمایه ارتباطی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

3- تعیین ارتباط میان سرمایه ساختاری و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای