خاکستري41 و FTOPSIS42 بهره بردند. داده هاي مورد استفاده در اين تحقيق مربوط به معيارهايي از نسبت‌هاي مالي شامل نسبت نقدينگي، نسبت اهرمي، ارزش بازار، نسبت فعاليت و سودآوري بوده است. نمونه آماري تحقيق شامل 7 شرکت از بين پنجاه شرکت برتر بورس در سال 1387 که داده‌هاي آنها طي 12 ماه سال مذکور مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند، انتخاب شد. از آنجا که برخي نسبت‌هاي مالي شبيه به هم و داراي ساختار يکساني هستند، در اين تحقيق ابتدا شاخص هاي مالي مورد استفاده براي سال مورد بررسي، با استفاده از تحليل رابطه خاکستري خوشه‌بندي شد که هر خوشه، شامل تعدادي از نسبت‌هاي مالي مشابه است. در پايان نيز با استفاده از FTOPSIS رتبه‌بندي نهايي شرکت‌هاي مورد نظر ارائه گرديد.
مرادزاده فر و همکاران (1390) با هدف ارائه مدلي نوين در رتبه بندي و ارزيابي عملکرد مالي شرکت ها با استفاده از فنون تصميم گيري هاي چند معياره ي43FAHPو TOPSIS به ارزيابي عملکرد شرکت هاي حاضر در صنعت فلزات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پرداختند. معيارهاي مورد استفاده در اين تحقيق شامل 5 معيار اصلي نسبت هاي نقدينگي، نسبت هاي بدهي، نسبت هاي فعاليت، نسبت هاي اهرمي و نسبت هاب رشد و 18 زير معيار مرتبط با آنها بود. محققين پس از تعيين درجه اهميت معيارها با استفاده از ابزار پرسشنامه و نظرخواهي از خبرگان، از FAHP براي تعيين اوزان هريک از زيرمعيارها استفاده کردند و در نهايت با استفاده از TOPSIS، 20 شرکت حاضر در صنعت فلزات اساسي را رتبه بندي نمودند.
سوخکيان و همکاران (1389) با استفاده از فنون تصميم گيري چند معياره و با استفاده از متغير هاي مالي به انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه مورد مطالعه آنها شامل 54 شرکت فعال در بورس و اوراق بهادار تهران (که در صنايع فراورده هاي غذايي و آشاميدني، مبلمان و مصنوعات ديگر و منسوجات دسته بندي شده بودند) بود. تکنيک مورد استفاده در اين مطالعه الکتريک تري44 بود که براي رتبه بندي نهايي شرکت هاي برتر از آن بهره برده شد.
در اين تحقيق نشان داده، با توجه به سند چشم انداز بيست ساله صنعت بيمه كشور و سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، تحولات بسياري پيش روي صنعت بيمه كشور است. خصوصي سازي شرکت هاي بيمه و فروش سهام آنها به بورس اوارق بهادار، آزادسازي، مقررات زدايي و نرخ زدايي خدمات بيمه اي منجر به افزايش رقابت در بازار بيمه كشور شده و در نتيجه نقش صنعت بيمه كشور در رشد و شكوفايي اقتصاد كشور بيش از پيش آشكار مي گردد، چرا كه محققان و انديشمندان، نقش بيمه در اقتصاد را از ديد كلان شامل حفظ ثروت ملي، تضمين و توسعه سرمايه گذاري ها، ايجاد اعتبار و توسعه مبادلات و بهبود موازنه هاي ارزي و در اقتصاد خرد شامل افزايش ميل به پس انداز، ‌افزايش كارايي بازرگانان، ايجاد امنيت مالي براي فعاليت هاي بازرگاني و كمك مؤثر در توزيع نسبي هزينه ها دانسته اند.
فلاح(1389) مدل مديريت عملکرد براي دانشگاه دولتي اصفهان به کمک تلفيق کارت امتيازي متوازن و روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي را ارائه نموده است. پژوهش مذکور از نوع اکتشافي است که تمرکز خود را بر روي ارزيابي عملکرد دانشگاه دولتي اصفهان، با بهره گيري از روش هاي تحليل سلسله مراتبي، روش دلفي و کارت امتيازي متوازن قرار داده است. در اين پژوهش ابتدا به روش دلفي سنجه هاي مرتبط با کارت امتيازي متوازن دانشگاه اصفهان به دست آمد و سپس به کمک روش تحليل سلسله مراتبي و پرسشنامه زوجي که توسط رياست دانشگاه، معاونين و مديران گروه تکميل گرديد، به اولويت بندي سنجه هاي به دست آمده پرداخته شده است. با مقايسه نتايج تحقيق مشخص شد که مهمترين منظر در بين منظرهاي کارت امتيازي متوازن منظر فرآيند داخلي بوده است و مهمترين سنجه هاي هر يک از منظرها شامل: مشارکت با صنعت در منظر مالي، سرشناس بودن اساتيد در صنعت از منظر يادگيري و رشد، نسبت اساتيد به دانشجويان از منظر فرآيند داخلي و ميزان روحيه علمي و پژوهشگري ايجاد شده در دانشجويان از منظر مشتري مي باشند.
مهدوي و سيفلو (1389) راهكارهاي توسعه بيمه در بازار پول و سرمايه از سه زاويه جايگاه بيمه گري صنعت بيمه در بازار پول و سرمايه، جايگاه بيمه گري بازار پول وسرمايه در صنعت بيمه، و جايگاه سرمايه گذاري صنعت در بازار پول و سرمايه را مورد بررسي قرار دادند. در اين مقاله شيوه هاي گسترش بيمه در بازار پول و سرمايه از طريق انجام فعاليت هاي بيمه گري توسط بازار پول و سرمايه معرفي شد.
حسنزاده و زارع (1387) با استفاده از روش کارت هاي امتيازي متوازن مدلي را براي ارزيابي عملکرد شرکتهاي بيمه ارائه دادند. در اين پژوهش معيار هاي عملکرد سازمان در چهار حوزه مالي، مشتري، فرآيندهاي داخلي و رشد و يادگيري شناسايي و طبقهبندي شده است.

جدول (2-3): سابقه تحقيقات مشابه داخلي

سال
محقق
شرح
1
1392
دقيقي و ديگران
سيستم نظارت مالي در صنعت بيمه ايران با استفاده از مدل AHP
2
1390
تقي زاده و فضلي
ارائه روش اندازه‌گيري عملکرد مالي شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از فنون تصميم گيري چند معياره فازي و رتبه بندي شرکت ها باFTOPSIS
3
1390
مرادزاده فر و همکاران
ارائه مدلي نوين در رتبه بندي و ارزيابي عملکرد مالي شرکت ها با استفاده از فنون تصميم گيري هاي چند معياره يFAHPو TOPSIS
4
1389
سوخکيان و همکاران
با استفاده از فنون تصميم گيري چند معياره و با استفاده از متغير هاي مالي به انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.
5
1389
فلاح
ارائه مدل مديريت عملکرد براي دانشگاه دولتي اصفهان به کمک تلفيق کارت امتيازي متوازن و روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي
6
1389
مهدوي و سيفلو
راهكارهاي توسعه بيمه در بازار پول و سرمايه از سه زاويه جايگاه بيمه گري صنعت بيمه در بازار پول و سرمايه
7
1388
كشوري فيني
تحقيقي با موضوع بهينه سازي ارزيابي عملکرد صنعت بيمه با استفاده از روش تلفيقي مدل تعالي سازماني و کارت امتيازي متوازن
8
1387
حسنزاده و زارع
با استفاده از روش کارت هاي امتيازي متوازن مدلي را براي ارزيابي عملکرد شرکتهاي بيمه ارائه دادند.
?-?-3- مروري بر سابقه تحقيقات مشابه خارجي
امروزه با توجه به رشد و اهميت فزاينده سازمانها و فضاي رقابتي کسب و کار، ارزيابي عملکرد و رتبه بندي سازمانها و عوامل موثر بر آن بسيار مورد بررسي قرار مي گيرد. جوشي و ديگران (2013) در بخش مالي استراليا به بررسي تاثير سرمايه فکري45 بر روي عملکرد مالي شرکت ها پرداخته اند. در اين پژوهش که با روش محاسبه ضريب ارزش افزوده فکري46 انجام شده به اين نتيجه رسيده اند که شرکت هاي بيمه در مقايسه با ساير سازمان ها بيشتر بر روي سرمايه هاي فيزيکي تمرکز دارند و اين امر سبب کاهش عملکرد مالي و سود شرکت ها گرديده است و پژوهشي پيرامون اين موضوع در شرکت هاي بيمه ايران نشان دادکه ارزش افزوده سرمايه فکري واجزاي آن رابطه مثبت ومعني دار با عملکرد مالي شرکت دارد (عليپور، 2012).
مدل هاي گوناگوني جهت ارزيابي عملکرد سازمانها ارائه شده است از قبيل مدل کارت هاي امتيازي متوازن، تحليل سلسله مراتبي داده ها، مدل هاي تعالي و غيره که در اين مدل ها از جنبه هاي مختلف سازمان ها مورد ارزيابي قرار مي گيرند.در اين راستا پژوهش هاي مختلفي صورت پذيرفته است.به عنوان مثال کرمي در پژوهشي با به کارگيري کارت هاي امتيازي متوازن و روش DEA به طراحي مدلي براي ارزيابي عملکرد بانک توسعه تعاون که نمونه اي از موسسات خدمات مالي و اعتباري دولتي است، پرداخته است (کرمي و ديگران،2012).
وو و همکاران به ارزيابي عملکرد مراکز آموزش عالي و دانشگاه ها پرداختند. آنها تحقيق خود را در سه دانشگاه در تايوان انجام دادند و بااستفاده از تکنيک ديمتل به بررسي رابطه علي و معلولي بين شاخص ها پرداختند(وو و ديگران ،2011).
بالزنتيس و همکاران (2012) با استفاده از فنون FMCDM و بر اساس نسبت هاي مالي به ارزيابي بخش هاي اقتصادي ليتواني در فاصله ي سال هاي 2010-2007 پرداختند. آنها شش نسبت مالي را پس از مشورت با خبرگان به عنوان معيارهاي ارزيابي برگزيدند. نتيجه محاسبات نشان داد که نسبت جاري و نسبت گردش حساب هاي دريافتني بالاترين درجه اهميت را دارند و بعد از آنها حاشيه سود خالص، نسبت گردش سرمايه، نسبت نقدينگي و نرخ بازده دارايي به ترتيب بالاترين اهميت را دارا مي باشند. در اين تحقيق براي شناسايي بخش هاي داراي بهترين عملکرد مالي از فنون FVIKOR، FTOPSIS و47 FARAS به طور همزمان بهره گرفته شد (بالزنتيس و همکاران، 2012).
ايگناتيوس48 و همکاران (2012)، در تحقيق خود به ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي اتومبيل سازي ايراني فعال در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از فنون تصميم گيري چند معياره اقدام نمودند. آنها براي رتبه بندي هشت شرکت از روش PROMETHEE II بهره گرفتند و با استفاده از تحليل هندسي تعاملي (49GAIA)اعتبار يافته ها را مورد بررسي قرار دادند. نتايج حاکي از نقاط قوت و ضعف شرکت هاي اتومبيل سازي ايران از لحاظ رفتارهاي مالي بود (ايگناتيوس و همکاران، 2012).
چنگ و همکاران50 (2012)، در مطالعه خود با هدف ارزيابي عملکرد مالي در صنايع نيمه رسانا، از ترکيبي از روش انتگرال فازي و ميانگين وزني ترتيبي (51OWA) در اين مطالعه پس از انجام تحليل عاملي و شناسايي معيارهاي مالي مناسب، با بهره گيري از OWA وزن معيارها تعيين شده و با استفاده از انتگرال فازي و لحاظ کردن روابط دروني ميان معيارها، ارزيابي انجام گرديد (چنگ و همکاران، 2012).
ارگل و سيف ا… اگولاري52 (2012)، در مطالعه ا ي به رتبه بندي شرکت هاي خرده فروشي فعال در بورس و اوراق بهادار استانبول، همت گماردند. ايشان در اين تحقيق از روش ELECTRE III براي انتخاب بهترين شرکت خرده فروشي از ميان پنج شرکت مورد بررسي در فاصله زماني 2008 تا 2010 بهره بردند (ارگل و سيف ا… اگولاري، 2012).
بايراکداراگلو و يالکين53 (2012)، در مطالعه اي به ارزيابي عملکرد مالي استراتژيک هفده شرکت فعال در بورس و اوراق بهادار استانبول در فاصله زماني 1998 تا 2011 و با استفاده از فنون تصميم گيري چند معياره در محيط فازي پرداختند.ايشان در اين تحقيق براي تعيين وزن معيارهاي مالي استراتژيک از نظرات خبرگان و روش FAHP بهره گرفتند و در نهايت با استفاده از تکنيک VIKOR، شرکت هاي مورد مطالعه را رتبه بندي نمودند(بايراکدراگلو و يالکين، 2012).
يالکين و همکاران (2012) با هدف ارزيابي عملکرد مالي شرک هاي توليدي ترکيه با استفاده از روش هاي FAHP ، VIKOR و TOPSIS به بررسي و رتبه بندي شرکت هاي توليدي ترکيه که در سازمان بورس و اوراق بها دار استانبول (54ISE) فعاليت داشتند پرداختند و در هفت بخش اين کشور رتبه بندي از اين شرکت ها در هفت بخش مختلف صنعت ترکيه ارائه دادند. در اين تحقيق معيارها بر اساس نظريات گروهي خبره در ISE انتخاب و وزن دهي شد (يالکين و همکاران، 2012). شکل1-2 مدل سلسله مراتبي يالکين وهمکاران را براي ارزيابي عملکرد مالي صنايع توليدي ترکيه نشان مي دهد.

شکل 2-6 : مدل سلسله مراتبي يالکين وهمکاران براي ارزيابي عملکرد مالي
در جدول 2-3 نيز مقايسه اي فشرده از جديدترين مطالعات مرور شده در مورد موضوع مورد بحث ارائه گشته است.

جدول (2-4): سابقه تحقيقات مشابه خارجي

سال
محقق
شرح
1
2013
جوشي و ديگران
در بخش مالي استراليا به بررسي تاثير سرمايه فکري55 بر روي عملکرد مالي شرکت ها پرداخته اند.
2
2012
يالکين و همکاران
با هدف ارزيابي عملکرد مالي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید