گرفت استفاده شد. نظرات خبرگان با استفاده از ميانگين هندسي تجميع گرديده و بر اساس روش تحليل سلسله مراتبي گروهي به وزن دهي عوامل پرداخته شده است. به استناد جدول (4-8) معيارهاي مبتني بر بيمه گري با وزن 0.70 بيشترين اولويت را در ميان معيار هاي اصلي دارد و معيار هاي مبتني بر بازار بورس و معيار هاي مبتني بر حسابداري با وزنهاي 0.16 و 0.13 به ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند.
در خصوص زير معيار هاي مبتني بر حسابداري، به استناد نتايج حاصل از تحقيق و جدول (4-10) رشد سود عملياتي با وزني معادل 0.328 در رتبه اول قرار گرفته و ساير معيار هاي به ترتيب اهميت، نسبت بدهي، سود هر سهم، نسبت قيمت به سود، نسبت آني و نرخ بازده دارايي در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
در خصوص معيار هاي مبتني بر بازار بورس، به استناد جدول (4-12) ميانگين حجم فروش حقوقي با وزن 0.26 در اولويت اول قرار دارد و زير معيارهاي تعداد روز هاي مثبت، ميانگين دفعات معاملات، ميانگين ارزش معاملات و ميانگين حجم معاملات به ترتيب اهميت در رتبه هاي بعدي مي باشند.
در خصوص معيار هاي مبتني بر بيمه گري به استناد جدول (4-14) زير معيار نسبت توانگري شرکت با ضريب اهميت 0.35 در رتبه اول قرار گرفته است. همچنين زير معيار هاي ذخاير فني به سرمايه، نسبت خسارت، حق بيمه توليدي به سرمايه و ضريب نفوذ شرکت به ترتيب اولويت در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
سوال دوم فرعي: رتبه بندي شرکت هاي بيمه فعال در بورس به چه صورت است؟
پس از ارائه معيار هاي اصلي و زير معيار هاي ارزيابي و همچنين وزن دهي هر يک از شاخص ها، به رتبه بندي شرکت هاي بيمه حاضر در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در اين خصوص ابتدا داده هاي مربوط به شرکت هاي بيمه با استفاده از صورت هاي مالي، سالنامه آماري بيمه مرکزي ج.ا.ا و نيز اطلاعات منتشره از سوي بورس جمع آوري گرديده و با استفاده از مدل حاضر رتبه بندي گرديده است. به استناد جداول (4-18) و (4-19) شرکت بيمه دانا با وزن 0.26 در رتبه اول قرار گرفته و شرکت هاي البرز با درجه اهميت 0.228 ، ملت با وزن 0.207 آسيا با وزن 0.171 و پارسيان با نمره 0.134 به ترتيب در الويت هاي بعدي مي باشند.
?-3- بحث و مقايسه
يافته هاي اين تحقيق با يافته هاي برخي از محققين همراستا مي باشد همچنين مواردي از قبيل معيار هاي مبتني بر بيمه گري از نوآوري هاي اين تحقيق است. در تحقيق يالکين و همکاران معيار ها در دو گروه عملکرد مالي مبتني بر حسابداري و عملکرد مالي مبتني بر بازار بورس تقسيم بندي شده که در هر گروه چهار زير معيار قرار گرفته است. نتايج اين تحقيق در خصوص معيار هاي مبتني بر حسابداري با اين پژوهش نسبتا منطبق است. همچنين اين تحقيق از نظر بررسي عملکرد مالي با تحقيق بالزنتيس و همکاران و پژوهش بايراکداراگلو و همکاران و مقاله ايگناتيوس در يک راستا مي باشد.
وزن دهي و اولويت بندي معيار ها دراين تحقيق از روش تحليل گروهي سلسله مراتبي داده ها صورت گرفته لذا روش رتبه بندي در اين تحقيق با روش تحقيق دقيقي و ديگران با موضوع نظارت مالي در صنعت بيمه ايران و پژوهش صورت گرفته توسط فلاح يکسان مي باشد. در تحقيق مرادزاده فر و بايراکداراگلو و يالکين نيز از روش تحليل سلسله مراتبي فازي استفاده گرديده است.
در اين پژوهش يک گروه از شرکت ها که زير گروهي از کل شرکت هاي يک جامعه که در اينجا منظور بورس اوراق بهادار است با هم مقايسه گرديده و رتبه بندي شده اند از اين حيث با تحقيقات ارگل که رتبه بندي شرکت هاي خرده فروشي فعال در بورس استانبل را انجام داده و يالکين که شرکت هاي توليدي ترکيه را رتبه بندي نموده است، نزديک مي باشد.
?-4- پيشنهادات تحقيق
گستردگي و جذابيتهاي موضوع ارزيابي عملکرد و رتبه بندي شرکت ها زمينههاي متعددي را پيش روي محققان قرار ميدهد. در راستاي بهبود مديريت پشتيباني و شناسايي عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانها ، موضوعات زير براي تحقيقات آتي پيشنهاد ميگردد.
* رتبه بندي شرکت هاي بيمه اي ايران (مطالعه موردي: صنعت بيمه کشور ايران).
* تعيين و اولويت‌بندي عوامل موثر بر رتبه بندي شرکت هاي بيمه با استفاده از روش ويکور.
* ارائه مدلي جهت تبيين و آسيب شناسي زيرساختهاي مربوط به عدم استقبال مردمي از شرکت هاي بورس در کشور.
* سنجش عملکرد بيمه و نقش آن در اقتصاد کشور.

منابع فارسي:
1. آذر، عادل و رجب زاده، علي،(1388). تصميم گيري کاربردي (رويکرد MADM) ، انتشارات نگاه دانش، تهران.
2. انواري رستمي، علي اصغر و حسيني، سيد حميد، (1384) .بررسي تحليلي الگو و مدل ارزيابي عملکرد دستگاههاي اجرايي کشور. دومين کنفرانس بين المللي مديريت کيفيت فراگير و تجارت جهاني.
3. پاشايي زاد، حسين (1389) ” نگاهي اجمالي به روش دلفي “، پيك نور، سال ششم، شماره دوم ، صص63-79.
4. پيكارجو، كامبيز، بررسي حجم بازده سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه دولتي و پيامد‌هاي خصوصي‌سازي در بازار سرمايه، فصلنامه صنعت بيمه، 1380، شماره 64، صص31-60.
5. تقي زاده، رسول و فضلي، صفر،(1390). روش اندازه‌گيري عملکرد شرکت‌ها با استفاده از رويکرد ترکيبي آناليز روابط خاکستري و تاپسيس فازي. دوفصلنامه مديريت صنعتي، 2، 150-125.
6. چاوشي، کاظم، کشوري، مرضيه و آرمان، محمدحسين. سنجش سطح کارايي سرمايه فکري در صنعت بيمه ايران، همايش بينالمللي صنعت بيمه: چالشها و فرصتها، 1387.
7. دقيقي اصلي،‌ عليرضا و پريزادي، عيسي و طيار، شاهين(1392) ” اولويت‌بندي سيستم‌هاي مختلف نظارت بر توانگري شرکت‌هاي بيمه با استفاده از تکنيک فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) “، فصلنامه پژوهشنامه بيمه، بهار 1392، شماره 109، صص1-31.
8. حسنزاده، حميدرضا، زارع، محمدصادق. (1387)، تبيين شاخص‌هاي ارزيابي عملکرد شرکت‌هاي بيمه خصوصي با استفاده از روش امتيازي متوازن با نظر خبرگان، فصلنامه صنعت بيمه، شماره 3 و 4، 7-36.
9. سوخكيان، محمدعلي، ولي پور، هاشم و فياضي، ليدا (1389). روش چند معياره (MCDM) براي انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از متغيرهاي مالي. مهندسي مالي و مديريت پرتفوي، 1(5)، 53-35.
10. صفايي قاديکلايي، عبدالحميد و خليلي اسبوئي، صابر، (a1391)، مقايسه نظري راهکارهاي ارزيابي عملکرد سازمان با استفاده از ترکيب روش تحليل پوششي داده ها وکارت امتيازدهي متوازن. چهارمين کنفرانس ملي تحليل پوششي داده ها، دانشگاه مازندران، بابلسر.
11. صفايي قاديکلايي، عبدالحميد و خليلي اسبوئي، صابر، (b1391). مقايسه نظري راهکارهاي ارزيابي عملکرد سازمان با بکارگيري فنون تصميم گيري چند معياره. اولين کنفرانس ملي حسابداري، مديريت مالي و سرمايه گذاري، دانشگاه جامع علمي کاربردي گلستان، گرگان.
12. عادلي، عليرضا (1384). ارزيابي عملکرد نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در برقراري نظم و امنيت شهرستان بم. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علوم انتظامي.
13. عبده تبريزي،‌ حسين(1380) ” نقش صنعت بيمه در بازارهاي سرمايه‌ جهاني شده”، فصلنامه صنعت بيمه، شماره 64، صص93-109.
14. فلاح، محمد علي، (1389). ارائه مدل مديريت عملکرد براي دانشگاه دولتي اصفهان به کمک تلفيق کارت امتيازي متوازن و روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه اصفهان، پژوهشکده امور اقتصادي.
15. قدسي پور،‌ س.ح ( 1379) ” فرآيند تحليل سلسله مراتبي داده ها”، تهران: دانشگاه صنعتي امير کبير (پلي تکنيک تهران)، مرکز نشر.
16. مراد زاده فرد، مهدي و موسي زاده عباسي، نورالدين و مشعشعي، سيد محمد (1390). ارائه ي مدلي نوين در رتبه بندي و ارزيابي مالي شرکت ها (مورد مطالعاتي: صنعت فلزات اساسي بورس اوراق بهادار تهران)، مجله مهندسي مالي و مديريت پرتفوي، 5، 53-35.
17. مومني، منصور و نجفي مقدم، علي (1383). ارزيابي عملکرد اقتصادي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران با استفاده از مدلTOPSIS ، بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، 66، 52-41.
18. مهدوي،‌ غدير و سيفلو، سجاد (1389) ” راهكارهاي توسعه بيمه در بازار پول و سرمايه “، سمينار بيمه و توسعه، هفدهمين همايش ملي و سومين سمينار بين المللي بيمه و توسعه ، ارائه شفاهي.
19. مهرگان،محمد رضا،پژوهش عملياتي پيشرفته،تهران: نشر کتاب دانشگاهي،چاپ سوم،1387.
20. وب سايت رسمي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، 03/04/1393، www.centinsur.ir.
21. وب سايت رسمي بورس اوراق بهادار تهران، 05/04/1393، http://www.irbourse.com.
22. وب سايت رسمي شرکت بيمه آسيا، 12/03/1393، www.bimehasia.com.
23. وب سايت رسمي شرکت بيمه دانا ، 03/04/1393، www.dana-insurance.com.
24. وب سايت رسمي شرکت بيمه البرز ، 03/04/1393، www.alborzinsurance.ir.
25. وب سايت رسمي شرکت بيمه ملت ، 03/04/1393، www.mellatinsurance.com.
26. وب سايت رسمي شرکت بيمه پارسيان ، 03/04/1393، www.parsianinsurance.i

منابع لاتين:
27. Alipour, M., A., (2012). The effect of Intellectual Capital on Firm Performance: an insurance companies investigation of Iran. MEASURING BUSINESS EXCELLENCE, VOL. 16 NO. 1 2012, pp. 53-66.
28. Amado, C., A., F., Santos, S., P., Marques, P., M., (2012). Integrating the Data Envelopment Analysis and the Balanced Scorecard approach for enhanced performance assessment. Omega, Vol 40, pp: 390-403.
29. Balzentis, A., Balzentis, T., Misiunas, A., (2012). An integrated assessment of lithuanian economoc sectors based on financial ratios and fuzzy MCDM methods.Technological and Economic Development of Economy, 18(1), 34-53.
30. Bayrakdaroglu, A., Yalcin, N., (2012). Strategic Financial Performance Evaluation of the Turkish Companies Traded on ISE. EGE ACADEMIC REVIEW, 12(4), 529-539.
31. Chou, W., C., Cheng, Y., P., (2012). A hybrid fuzzy MCDM approach for evaluating website quality of professional accounting firms. Expert System with Applications, 39, 2783-2793.
32. Cravens, K., S., Oliver, E., G., Stewart, J., S., (2010). Can a positive approach to performance evaluation accomplish your goals?. Kelley School of Business, 53, 269-279.
33. Ergul, N., Seyfullahogullari, C., A., (2012). The Ranking of Retail Companies Trading in ISE. European Journal of Scientific Research, 70 (1), 29-37.
34. Ghadikolaei, A. S, Esbouei, S. K and Antucheviciene, J., (2013). APPLYING FUZZY MCDM FOR FINANCIAL PERFORMANCE EVALUATION OF IRANIAN COMPANIES, Technological and Economic Development of Economy, In press.
35. Gallizo, J. L. and Salvador, M., (2003). Understanding the behavior of financial ratios: The adjustment process. Journal of Economics and Business, 55(3), 267-283.
36. Green , G., I., Keim, R. T. (1983). After implementation what’s next? Evaluation. Journal of System Management, 34 (9), 10-15.
37. Ignatius, J., Behzadian, M., Malekan, H., S., Lalitha, D., (2012). Financial Performance of Iran’s Automotive Sector based on PROMETHEE II. Proceeding of the 2012 IEEE ICMIT, 35-38.
38. Joshi, M., Cahill, D., Sidhu, J., (2013). Intellectual capital and financial performance: an evaluation of the Australian financial sector. Journal of Intellectual Capital, Vol. 14 No. 2, 2013
39. Karami, M., Mehdiabadi, A., Shahabi, A., Mardani, M., (2012). An empirical

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید