تعاريف مختصري از اين عوامل به پرسشنامه پيوست شده است.
مرحله 3: وزن دهي و اولويت بندي عوامل با استفاده از تکنيک تحليل سلسله مراتبي گروهي(GAHP)
فرآيند تحليل سلسله مراتبي يکي از جامع ترين سيستم‌هاي طراحي شده براي تصميم گيري با معيارهاي چندگانه است.اين تکنيک امکان فرموله کردن مسأله را به صورت سلسله مراتبي فراهم مي کند.همچنين امکان در نظر گرفتن معيارهاي مختلف کمي وکيفي را در مسأله دارد ( قدسي پور، 5، 1379). لذا در اين مرحله با استفاده از پرسشنامه مقايسات زوجي و با تجميع نظر خبرگان به وزن دهي و اولويت بندي عوامل مدل خواهيم پرداخت. براي تسهيل کسب دانش و قضاوت خبرهها و صرفهجويي در زمان، پرسشها در قالب جداول مقايسات زوجي استاندارد روش فرايند سلسله مراتبي مطابق جدول(3-2) طراحي شد و از خبرهها خواسته شد براي پاسخ به پرسشها، اگر اهميت عامل سمت راست بيشتر از عاملي است که در سمت چپ جدول قرار دارد، بر اساس سطح اهميت آن عامل، در سمت راست جدول علامت بزنند. به همين ترتيب اگر اهميت عاملي در مقايسه با عامل سمت چپ جدول کمتر است، در سمت چپ جدول علامت بزنند.
مرحله 4: ارائه الگو ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي بيمه
در اين مرحله با استفاده از تجزيه و تحليل داده هاي سه مرحله قبل به جمع بندي الگو مي پردازيم مي پردازيم.
مرحله 5: رتبه بندي شرکت هاي بيمه
همانگونه که اشاره شد شرکت هاي بيمه حاضر در بورس اوراق بهادار تهران شامل: آسيا، البرز، پارسيان، دانا و ملت مي باشند. در پايان با استفاده از صورت هاي مالي اين شرکت ها و اطلاعات مربوط به بورس اوراق بهادار، به رتبه بندي اين شرکت ها مي پردازيم.
3-7- روش گردآوري دادهها
ابزارهاي جمع‏آوري داده‏ها و اطلاعات عبارت خواهند بود از: مراجعه به اسناد و مدارك، مشاهده و به‌خصوص مصاحبه و پرسشنامه. نكته قابل ذكر اينكه، در تحقيقات مديريتي در ايران، به احتمال زياد روش پرسشنامه به‌عنوان رايجترين ابزار تحقيق بهتر مي‌تواند نيازهاي اطلاعاتي پژوهشگران را تأمين نمايد.
طي انجام اين پژوهش در سه مرحله و در هر مرحله با روشي جداگانه اطلاعات جمعآوري شده است. روشهاي به کار گرفته شده شامل مطالعات کتابخانهاي، مصاحبه با مديران و خبرگان و رجوع به اسناد و مدارک و صورت هاي مالي شرکت ها هستند. در مرحله اول با استفاده از مطالعات کتابخانهاي و مقالات در دسترس در مورد موضوعات مرتبط و نيز مراجعه به اطلاعات سايتهاي اينترنتي و انجام مصاحبههايي با مديران و خبرگان، عوامل اصلي و فرعي مؤثر بر
عملکرد مالي شرکت هاي بيمه جمعآوري گرديد. با هدف تأييد و تعيين اهميت اين عوامل و تبديل شاخصهاي کيفي به کمي، پرسشنامه شماره يک شامل جدولي مرکب از عوامل اصلي و فرعي در قالب طيف دهگانه از اهميت خيلي کم (عدد يک) تا اهميت خيلي زياد(عدد ده ) طراحي و ميانگين اهميتي براي هر کدام از معيارها محاسبه شد و از خبرگان خواسته شد به بوميسازي عوامل اقدام کنند. در اين مرحله با توجه به مطالعه تحقيقات مشابه و با استفاده از نظر خبرگان طي مباحثات حضوري و با در نظر گرفتن ميانگين اهميت محاسبه شده و اجزائ مدل دلفي، بومي گرديد.
در مرحله سوم، به منظور وزندهي به عوامل بر اساس پرسشنامه شماره دو (به شرح پيوست يک) شامل ماتريس مقايسات زوجي به خبرگان تحويل و تشريح شد. در نهايت با استناد به مدارک و مستندات معتبر بورسي و صورت هاي مالي، شرکت ها رتبه بندي گرديدند.
3-8- روش تجزيه و تحليل دادهها
در اين تحقيق مي خواهيم مدلي جهت ارزيابي عملکرد شرکت هاي بيمه فعال در بورس اوراق بهادار ارائه نموده و اين شرکت ها را رتبه بندي نماييم. لذا ابتدا عوامل اصلي موثر در عملکرد شرکت هاي بيمه فعال در بورس که از طريق بررسي پژوهش‌هاي داخلي و خارجي صورت گرفته شناسائي و پس از دسته بندي اين عوامل، با استفاده از تکنيک دلفي در راند هاي مختلف به فاکتور هاي مدل مي رسيم. سپس با استفاده از روش تحليل گروهي سلسله مراتبي57 به اولويت بندي عوامل تاثيرگذار مي پردازيم. پرسشنامه روش AHP به صورت زوجي و استاندارد مي باشد لذا از روايي لازم برخوردار است. جهت سنجش پايايي، صحت و دقت پاسخگويي خبرگان نرخ ناسازگاري ماتريس هاي مقايسات زوجي بررسي مي گردد، چنانچه ميزان ناسازگاري کمتر از 0.1 باشد قضاوت هاي خبرگان قابل استناد مي باشد.
جامعه هدف در دسترس اين تحقيق، مديران و کارشناسان فعالي هستند که در واحدها و بخشهاي مختلف بيمه مرکزي ج.ا.ا ارتباط کاري دارند و به نوعي در نظارت بر شرکت هاي بيمه نقش دارند. در انتخاب خبره سه شرط، مرتبط بودن واحد شغلي، تاثير گذاري و در دسترس بودن در نظر گرفته شده است که طي آن 15 نفر خبره انتخاب گرديده اند. همچنين جهت محاسبه نمره هر شاخص از اطلاعات مستند پنج شرکت حاضر در بورس تهران از قبيل صورت هاي مالي، سالمامه آماري صنعت بيمه ايران و اطلاعات منتشره در بازار بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. تحقيق حاضر با هدف رتبه بندي شرکت هاي بيمه فعال در بورس اوراق بهادار تهران طي مراحل زير انجام پذيرفته است.

شکل 3-1: مراحل تحقيق
مرحله 1: استخراج عوامل موثر به استناد ادبيات تحقيق
در اين مرحله با بررسي ادبيات موضوعي موجود مرتبط با اين تحقيق، مدل اوليه تحقيق انتخاب شده است در اين مدل عوامل مؤثر در ارزيابي شرکت هاي بيمه در سه گروه اصلي تحت عنوان عملکرد مالي مبتني بر حسابداري و معيارهاي عملکرد مالي مبتني بر بازار بورس اوراق بهادار و معيارهاي مبتني بر فعاليت بيمه گري دسته بندي شده اند. به استناد ادبيات تحقيق فرض استقلال بين عوامل اصلي ذکر شده برقرار است(يلکين و ديگران، 2012)، لذا اين مدل به صورت سلسله مراتبي ارائه شده است، بدين جهت هر يک از عوامل اصلي داراي زيرفاکتورهايي مي باشند که در مراحل بعد تعيين مي گردد.
مرحله 2: استفاده از روش دلفي
دلفي رامي توان شيوه اي جهت ساختاردهي يك فرايند ارتباط گروهي دانست، به طوري كه اين فرايند، به افراد گروه، اجازه ميدهد به گونة مؤثرتري يك مشكل پيچيده را حل كنند (دلينستونوتوراف58، 2002).
در اين مرحله طبق مراحل پيشنهادي فاول59به پياده سازي روش دلفي مي پردازيم اين مراحل به شرح زير اجرا مي شود(پاشاييزاد، 1389):
1. تشکيل تيم اجرا و نظارت بر انجام دلفي
2. گزينش يک يا چند پنل جهت شرکت در فعاليت ها
3. راه اندازي فعاليتهاي تنظيم پرسش نامه براي دور اول
4. بررسي پرسش نامه از ديد نوشتاري
5. ارسال نخستين پرسش نامه به اعضاء
6. واکاوي پاسخ‌هاي رسيده در دور نخست
7. آماده کردن پرسش نامه دور دوم
8. ارسال پرسش نامه دور دوم براي اعضاء
9. واکاوي پاسخ‌هاي رسيده در دور دوم
10. آماده سازي گزارش توسط تيم پردازشگر
مرحله 3: وزن دهي و اولويت بندي عوامل با استفاده از تکنيک تحليل سلسله مراتبي گروهي(GAHP)
فرآيند تحليل سلسله مراتبي يکي از جامع ترين سيستم‌هاي طراحي شده براي تصميم گيري با معيارهاي چندگانه است.اين تکنيک امکان فرموله کردن مسأله را به صورت سلسله مراتبي فراهم مي کند.همچنين امکان در نظر گرفتن معيارهاي مختلف کمي وکيفي را در مسأله دارد ( قدسي پور، 5، 1379). لذا در اين مرحله با استفاده از پرسشنامه مقايسات زوجي و با تجميع نظر خبرگان به وزن دهي و اولويت بندي عوامل مدل مي پردازيم.
مرحله 4: جمع بندي و نتيجه گيري و رتبه بندي شرکت ها
در اين مرحله با استفاده از تجزيه و تحليل داده هاي سه مرحله قبل و با استفاده از اطلاعات مربوط به پنج شرکت بيمه اي حاضر در بورس تهران به نتيجه گيري و رتبه بندي مي پردازيم.
3-9- معرفي نرمافزار
اين پژوهش حاصل مطالعات کتابخانهاي، مصاحبه با مديران و متخصصان خبره، تنظيم و استفادهاز پرسشنامهها، مستندات موجود، برگزاري جلسات تخصصي، تجزيه و تحليل اطلاعات حاصله و غيره است.براي تحليل دادههاي عمومي و جمعيتشناختي جمعآوري شده مانند: سن، جنس، ميزان تحصيلات و… از نرمافزار SPSS استفاده شده است. از آنجايي که هدف اين تحقيق استفاده از مدل تصميمگيري جهت رتبهبندي عوامل است با کمک نرم‌افزارEXECEL و نرم افزار تحليل سلسله مراتبي60 محاسبات مربوطه انجام مي پذيرد.
3-10- خلاصه
انتخاب روش تحقيق مناسب به هدف‌ها، ماهيت و موضوع مورد تحقيق و امکانات اجرايي بستگي دارد و هدف از تحقيق دسترسي دقيق و آسان به پاسخ پرسش‌هاي تحقيق است. فصل حاضر به بيان بررسي روش تحقيق وابزارهاي مختلف و روش جمع‌آوري داده‌ها و همچنين جامعه آماري، نمونه آماري، روش تجزيه و تحليل داده‌ها، فرايند تهيه پرسشنامه، روشهاي اعتبار و قابليت اعتماد پرسشنامه پرداخته است. همچنين در انتهاي فصل با تبيين روش AHP ، به نرم‌افزارهاي مورد استفاده در اين تحقيق اشاره شده است.

4-1- مقدمه
تبديل دادههاي خام جمعآوري شده به اطلاعاتي ارزشمند، در قالب آزمونهاي آماري، الگوريتمهاي رياضي و با تکنيک‌هاي مديريت علمي صورت ميگيرد تا با تعبير و تفسير، وكاربردي کردن اطلاعات حاصل منجر به کسب نتايج مورد نظر شوند. اين فصل به تجزيه‌و‌تحليل دادههاي به دست آمده با استفاده از نرم افزار هاي محاسبات و تکنيک تحليل سلسله مراتبي ميپردازد. بدين صورت که ابتدا به بررسي مشخصههاي جمعيتشناختي پرداخته و سپس به سؤالات اصلي تحقيق پاسخ داده خواهد شد. سرانجام دادههاي جمعآوري شده پس از تجزيه‌و‌تحليل به‌صورت اطلاعات ارزشمند جهت بهرهبرداري ارائه ميشود. بدين منظور ابتدا عوامل مؤثر بر ارزيابي و رتبه بندي شرکت هاي بيمه فعال در بورس اوراق بهادار تهران شناسايي ميشوند، سپس با استفاده از تکنيک GAHP، به‌ وسيله نظر سنجي از خبرگان، مدل ارزيابي ارائه مي گردد. سرانجام با استفاده از مدل مذکور رتبه بندي شرکت هاي بيمه ارائه خواهد شد.
4-2- مشخصات خبرگان
هدف علم آمار، استنتاج از تعداد زيادي مشاهدات است که از جامعه به دست ميآيند. در اين بخش، محقق دادههاي جمعيتشناختي جمعآوري شده از جامعه آماري موجود را در ابعاد جنسيت، سن، سطح تحصيلات و تجربه کاري بررسي کرده است. جامعه هدف در دسترس اين تحقيق، مديران ارشد، مديران ستادي و کارشناسان فعالي هستند که در واحدها و بخشهاي مختلف بيمه مرکزي ج.ا.ا ارتباط کاري دارند و به نوعي در جريان نظارت و رتبه بندي شرکت ها مي باشند. طي رايزني انجام پذيرفته، تعداد 15 نفر از مديران و کارشناسان ستادي به عنوان خبرگان اين پژوهش شناسايي شدند تا در خصوص انتخاب عوامل مؤثر بر عملکرد و رتبه بندي شرکت هاي بيمه نظر داده و در تهيه گزارشات مورد نياز همکاري نمايند. نتايج حاصل ازتجزيه و تحليل به صورت زير ميباشد.

4-2-1- مطالعه توصيفي نمونه آماري متغير جنسيت
جدول ( 4-1)توزيع فراواني نمونه آماري بر حسب جنسيت
متغير
سطوح متغير
فراواني
درصد
جنسيت
مرد
13
86%

زن
2
14%

جمع
15
100
همانطور که ملاحظه ميشود، اکثر پاسخدهندگان مرد بودهاند. به طوري که 86% درصد از پاسخدهندگان را مردها تشکيل ميدهند.

شکل 4-1: نمودار ترکيب جنسيت نمونه آماري

4-2-2- مطالعه توصيفي نمونه آماري متغير سن
جدول (4-2) توزيع فراواني نمونه آماري بر حسب سن
متغير
سطوح متغير
فراواني
درصد
سن
30 تا40 سال
7
46%

40 تا50سال
6
40%

بالاتر از 50 سال

2
14%
با توجه به اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه، اکثر پاسخدهندگان داراي سنين بين 30 تا 40 ميباشند.

شکل 4-2: نمودار دايرهاي ترکيب سني نمونه آماري
4-2-3- مطالعه توصيفي نمونه آماري متغير سطح تحصيلات
جدول (4-3) توزيع فراواني نمونه آماري بر حسب تحصيلات
متغير
سطوح

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید