متغير
فراواني
درصد
تحصيلات
فوق ديپلم
0
0%

ليسانس
3
20%

فوق ليسانس
10
66%

دکترا
2
13%
منبع: محقق

نتايج حاصل از پرسشنامه نشان ميدهد 20 درصد پاسخدهندگان داراي مدرک ليسانس، 66 درصد پاسخدهندگان داراي مدرک فوق ليسانس و 13 درصد پاسخدهندگان داراي مدرک دکترا ميباشند.

نمودار 4-3: ميلهاي ترکيب تحصيلي نمونه آماري
4-2-4- مطالعه توصيفي نمونه آماري متغير تجربه کاري
جدول (4-4) توزيع فراواني نمونه آماري بر حسب تجربه کاري
متغير
سطوح متغير
فراواني
درصد
تجربه کاري
5 تا10سال
3
20%

10 تا15سال
2
13%

15 تا20سال
5
33%

بالاتر از 25 سال
5
34%
منبع: محقق
نتايج حاصل از پرسشنامه نشان ميدهد که اکثريت پاسخدهندگان داراي تجربه کاري 15 تا 20 سال ميباشند.

4-3- يافتهها
4-3-1- سؤال اصلي: عوامل اصلي و فرعي مؤثر بر ارزيابي شرکت هاي بيمه فعال در بورس کداماند؟
جهت جمعآوري دادهها در اين تحقيق، از دو روش کتابخانهاي و ميداني استفاده شده است. براي نگارش ادبيات تحقيق از روش کتابخانهاي، مجلات علمي و پايگاههاي علمي مختلف بر روي شبکه اينترنت استفاده شده است. دادههاي اصلي تحقيق (شاخصها) با روش ميداني و از طريق توزيع پرسشنامه و نيز مصاحبه جمعآوري شده است که پس از طراحي پرسشنامه اوليه و نظرخواهي از خبرگان، مورد مطالعه طي چندين مرحله و انجام اصلاحات، پرسشنامه نهايي در اختيار آنان قرار گرفت. پرسشنامه اول جهت بوميسازي‌کردن مدل تحقيق و بر اساس روش دلفي ساعتي در بين خبرگان توزيع شده است. در اين راستا، ابتدا از خبرگان خواسته شده است که درجه اهميت عوامل مدل را در خصوص شرکت هاي بيمه بر اساس طيف1 (اهميت بسيار ناچيز) تا10 (اهميت بسيار حياتي) مشخص کنند. سپس از خبرگان اين سؤال مورد پرسش قرار گرفت که، چه عوامل ديگري در ارزيابي شرکت هاي بيمه حاضر در بورس مطرح است که در مدل وجود ندارد و درجه اهميت اين موارد را نيز بر اساس طيف1 (اهميت بسيار ناچيز) تا10 (اهميت بسيار حياتي) مشخص کنند. تمامي عوامل که ميانگين درجه اهميت آنها بالاتر از هفت بود انتخاب شدند. اين فرآيند طي مراحل زير تجزيه و تحليل گرديده است.
مرحله 1: از طريق مطالعه پژوهش‌هاي پيشين که در ادبيات موضوع به آن پرداخته شد، عوامل تاثير گذار دسته بندي و جمع آوري گرديده است.
با بررسي ادبيات موضوعي موجود مرتبط با اين تحقيق، و مطالعه شاخص هاي ارائه شده توسط شرکت هاي تحليل گر بازار سرمايه در ايران، سه گروه اصلي و بيست و چهار زير فاکتور به عنوان اهم عوامل مؤثر بر عملکرد مالي شرکت هاي بيمه فعال در بورس شناسايي شدند. اين عوامل در شکل 4-5 آورده شده است.

شکل 4-4: چهارچوب مفهومي
مرحله 2: در اين مرحله با استفاده از ادامه اجراي روش دلفي به تشکيل تيم اجرا و نظارت بر انجام دلفي مبادرت ورزيده شد. اين تيم متشکل از 15 خبره انتخاب شده که حائز شرايط ذکر شده بودند، مي باشد. سپس به‌منظور شناسايي دقيق عوامل اصلي و زيرفاکتورهاي مؤثر که نشانگر عملکرد مالي باشد، پرسشنامهاي طراحي شد( پيوست1) که در آن عناصر چهارچوب مفهومي در قالب جدول ارائه شدند. در اين پرسشنامه ميزان مربوط بودن هر عامل با موضوع، بر اساس طيف 1 تا 10 تعيين شد. عدد 1 به معني ارتباط بسيار ناچيز عامل مورد نظر با موضوع و عدد10 به معني ارتباط بسيار نزديک عامل مورد نظر با موضوع تحقيق است. اين پرسشنامه بين خبرههاي مورد نظر توزيع شد از آنها در خواست گرديد تا ميزان مرتبط بودن عوامل ارائه شده را با موضوع تحقيق بر اساس طيف ارائه شده، تعيين نمايند و در صورتي که علاوه بر عوامل پيشنهادي، عوامل ديگري را مؤثر ميدانند، در محلهاي در نظر گرفته شده در پرسشنامه، به آنها اشاره نموده و ميزان مرتبط بودن آن را نيز تعيين نمايند. در جدول 4-5 نتايج حاصل از لحاظ سه گروه اصلي عوامل آورده شده است.
جدول (4-5 ) نتايج حاصل از لحاظ شدن عوامل اصلي
رديف
عامل اصلي
سنجش در خصوص هر زيرفاکتور
ميانگين اهميت
OK
NOT
OK
1
معيارهاي مبتني بر حسابداري
موافقت با لحاظ شدن زيرفاکتور
8.467

2
معيارهاي مبتني بر بازار بورس
موافقت با لحاظ شدن زيرفاکتور
7.867

3
معيارهاي مبتني بر فعاليت بيمه گري
موافقت با لحاظ شدن زيرفاکتور
8.20

در جدول 4-6 نتايج حاصل از نظر سنجي در خصوص بومي سازي و لحاظ زير فاکتور هاي سه دسته اصلي عوامل که شامل عوامل مبتني بر حسابداري، بازار بورس و فعاليت بيمه گري بود آورده شده است.
جدول (4-6 ) نتايج حاصل از لحاظ شدن عوامل
رديف
عامل اصلي
زير فاكتورها
سنجش در خصوص هر زيرفاکتور
ميانگين اهميت
OK
NOT
OK

1

معيارهاي مبتني بر حسابداري
8.467
نرخ بازده دارايي
موافقت با لحاظ شدن زيرفاکتور
41/8

بازده حقوق صاحبان سهام
موافقت با لحاظ شدن زيرفاکتور
25/7

رشد سود عملياتي
موافقت با لحاظ شدن زيرفاکتور
31/6

نرخ بازده دارايي
موافقت با لحاظ شدن زيرفاکتور
60/7

بازده حقوق صاحبان سهام
موافقت با لحاظ شدن زيرفاکتور
733/6

رشد سود عملياتي
موافقت با لحاظ شدن زيرفاکتور
333/8

نسبت قيمت به سود
موافقت با لحاظ شدن زيرفاکتور
533/7

سود هر سهم
موافقت با لحاظ شدن زيرفاکتور
733/7

نسبت بدهي
موافقت با لحاظ شدن زيرفاکتور
33/8

نسبت جاري
موافقت با لحاظ شدن زيرفاکتور
86/6

نسبت آني
موافقت با لحاظ شدن زيرفاکتور
60/7

2
معيارهاي مبتني بر بازار بورس
7.867
ميانگين حجم فروش حقوقي
موافقت با لحاظ شدن زيرفاکتور
867/7

ميانگين حجم فروش حقيقي
موافقت با لحاظ شدن زيرفاکتور
867/6

ميانگين سالانه تعداد خريداران
موافقت با لحاظ شدن زيرفاکتور
067/6

ميانگين حجم معاملات
موافقت با لحاظ شدن زيرفاکتور
667/7

رتبه ارزش شرکت
موافقت با لحاظ شدن زيرفاکتور
200/6

ميانگين دفعات معاملات روزانه
موافقت با لحاظ شدن زيرفاکتور
66/7

تعداد روزهاي مثبت
موافقت با لحاظ شدن زيرفاکتور
867/7

ميانگين ارزش معاملات
موافقت با لحاظ شدن زيرفاکتور
60/7

3
معيارهاي مبتني بر فعاليت بيمه گري
8.20
رشد حق بيمه توليدي
موافقت با لحاظ شدن زيرفاکتور
067/7

سهم از بازار حق بيمه
موافقت با لحاظ شدن زيرفاکتور
06/7

نسبت حق بيمه اختياري
موافقت با لحاظ شدن زيرفاکتور
667/6

نسبت بيمه هاي زندگي
موافقت با لحاظ شدن زيرفاکتور
733/6

نسبت توانگري
موافقت با لحاظ شدن زيرفاکتور
00/9

نسبت خسارت
موافقت با لحاظ شدن زيرفاکتور
933/6

ضريب خسارت
موافقت با لحاظ شدن زيرفاکتور
333/8

ذخاير فني به سرمايه
موافقت با لحاظ شدن زيرفاکتور
133/7

پس از جمع آوري نظرات خبرگان بر اساس تکنيک دلفي، در نهايت عواملي که ميانگين آنها بالاتر از هفت بود جهت لحاظ فاکتور در مدل ارزيابي و رتبه بندي انتخاب شدند. پس از جمع بندي پاسخ‌هاي رسيده در دور نخست عوامل باقيمانده در دور اول طي پرسشنامه اي در اختيار 5 نفر از خبرگان قرار داده شد و تاييد گرديد. عوامل مدل ارزيابي در شکل4-6 گزارش گرديده است.

شکل 4-5: عوامل مدل ارزيابي عملکرد

4-3-2- سؤال اول فرعي: اولويتبندي عوامل اصلي و فرعي مؤثر بر ارزيابي مالي شرکت هاي بيمه فعال در بورس چيست؟
در اين مرحله به منظور وزندهي به عوامل اصلي، و زير فاکتورهاي تعيين شده در شکل 4-6 پرسشنامه ماتريس مقايسات زوجي در اختيار خبرگان قرار گرفت. نظرات خبرگان با استفاده از ميانگين هندسي تجميع گرديده و بر اساس روش تحليل سلسله مراتبي گروهي به وزن دهي عوامل پرداخته شده است. سپس جهت تعيين پايايي پرسشنامه نرخ ناسازگاري ماتريس ها محاسبه گرديد. ‌بايست جهت تعيين پايايي پرسشنامه مقايسات زوجي، نرخ ناسازگاري ماتريس‌ها را محاسبه نمود. چنانچه نرخ ناسازگاري ماتريس‌ها کمتر از 0.1 باشد قضاوت خبرگان مورد قبول مي باشد.
براي به‌دست آوردن نرخ ناسازگاري ماتريس‌هاي تحليل سلسله مراتبي از رابط هاي زير استفاده مي گردد:
محاسبه بردار سازگاري (CV): عناصر بردار مجموع وزني را بر بردار وزن هاي نسبي تقسيم کنيد. به بردار حاصل، “بردار سازگاري” گفته مي شود.
محاسبه بزرگ‌ترين مقدار ويژه ماتريس مقايسات زوجي (max?): براي محاسبه بزرگ‌ترين مقدار ويژه ماتريس مقايسات زوجي، ميانگين عناصر بردار سازگاري محاسبه مي شود.
محاسبه شاخص ناسازگاري (II): شاخص ناسازگاري به صورت زير حساب مي شود.
II=
محاسبه نرخ ناسازگاري (IR): به اين منظور، به ترتيب زير عمل مي شود:
IR=
در صورتي که نرخ ناسازگاري، کوچک‌تر يا مساوي ?/? باشد، در مقايسات زوجي، سازگاري وجود دارد و مي‌توان کار را ادامه داد. در غير اين صورت، تصميم گيرنده بايد در مقايسات زوجي تجديد نظر کند.

در اين تحقيق پس از جمع آوري نظرات خبرگان داده ها به نرم افزار محاسبه مقايسات زوجي61 داده شده است که طي اين نرم بردار وزني و نيز نرخ ناسازگاري محاسبه گرديده و به صورت جداول زير گزارش مي گردد.
جدول (4-7 ) ماتريس مقايسات زوجي عوامل اصلي

معيارهاي مبتني بر حسابداري
معيارهاي مبتني بر بازار بورس
معيارهاي مبتني بر بيمه گري
معيارهاي مبتني بر حسابداري
1
0.815
0.181
معيارهاي مبتني بر بازار بورس
1.22699
1
0.237
معيارهاي مبتني بر بيمه گري
5.52486
4.21941
1

جدول (4-8 ) خروجي ماتريس مقايسات زوجي عوامل اصلي
رديف
عوامل اصلي
وزن نرمال
رتبه
ناسازگاري
1
معيارهاي مبتني بر حسابداري
0.130543
3
Maximum Eigen Value =3.00047
C.I.=0.000234702
2
معيارهاي مبتني بر بازار بورس
0.163683
2

3
معيارهاي مبتني بر بيمه گري
0.705774
1

جدول (4-9 ) ماتريس مقايسات زوجي عوامل مبتني بر حسابداري

نرخ بازده دارايي
رشد سود عملياتي
نسبت قيمت به سود
سود هر سهم
نسبت بدهي
نسبت آني
نرخ بازده دارايي
1
0.237
0.667
0.52
0.563
0.543
رشد سود عملياتي
4.21941
1
1.858
1.857
2.66
3.05
نسبت قيمت به سود
1.49925
0.538213
1
0.552
1.164
1.163
سود هر سهم
1.92308
0.538503
1.81159
1
0.344
0.75
نسبت بدهي
1.7762
0.37594
0.859107
2.90698
1
1.309
نسبت آني
1.84162
0.327869
0.859845
1.33333
0.763942
1

جدول (4-10 ) خروجي ماتريس مقايسات زوجي عوامل مبتني بر حسابداري
عوامل اصلي
زير فاکتور ها
وزن
رتبه
ناسازگاري
معيارهاي مبتني بر حسابداري
نرخ بازده دارايي
0.078839
6
Maximum Eigen Value =6.29515

رشد سود عملياتي
0.328115
1

نسبت قيمت به سود
0.139216
4

سود هر سهم
0.14012
3

C.I.=0.0590299

نسبت بدهي
0.181849
2

نسبت آني
0.131861
5

جدول (4-11 ) ماتريس مقايسات زوجي عوامل مبتني بر فعاليت بازار بورس

ميانگين حجم فروش حقوقي
ميانگين حجم فروش حقوقي
ميانگين حجم فروش حقوقي
ميانگين حجم فروش حقوقي
ميانگين حجم فروش حقوقي
ميانگين حجم فروش حقوقي
1
1.933
1.631
1.069
1.475
ميانگين حجم
معاملات
0.517331
1
1.107
0.436
0.581
ميانگين دفعات معاملات روزانه
0.613121
0.903342
1
1.551
1.45
تعداد روزهاي
مثبت
0.935454
2.29358
0.644745
1
1.332
ميانگين ارزش
معاملات
0.677966
1.72117
0.689655
0.750751
1

جدول (4-12) خروجي ماتريس مقايسات زوجي عوامل مبتني بر بازار بورس
عوامل اصلي
زير

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید