رقبا و محيط تشخيص داده و تمهيدات لازم را بينديشند. دراين تحقيق شاخص ها و زير شاخص هاي اندازه‌گيري عملكرد مالي در شرکت هاي بيمه فعال در بورس اوراق بهادار تهران، اهميت و وزن هر يک از شاخص ها و زير شاخص ها با استفاده از روش هاي تصميم گيري در مديرت تعيين مي گردد و در نهايت به رتبه بندي شرکت هاي بيمه فعال در بورس پرداخته مي شود.
?- ?- بيان مسئله
در فضاي رقابتي حاضر که از ويژگي هاي مهم آن محدوديت منابع است، مديريت و ارزيابي عملکرد، نقش به سزايي در موفقيت سازمان دارد (آمدو و ديگران1، 2012). واضح است که مديران در اين وضعيت به ابزاري نياز دارند تا بتوانند از طريق آن موقعيت خود را نسبت به رقبا و محيط تشخيص داده و تمهيدات لازم را در جهت رسيدن به اهداف بعدي فراهم نمايند.
تجربه جهاني حاکي از آن است که صنعت بيمه به مثابه جزيي از صنعت مالي،بايد رابطه‌ متقابل صحيحي با مجموعه بازار سرمايه داشته باشد.اين رابطه،در عصر جهاني شدن،به‌ دو شکل تبلور مي‌يابد: از يک سو،توسعه کسب‌وکار بيمه به بازار سرمايه مستحکم نيازمند است؛و از ديگرسو،رشد بازار سرمايه خود مبتني بر مشارکت فعال وجوه بيمه در اين بازار است ( عبده تبريزي، 1380) .
يکي از راهكارهاي گسترش ارتباط صنعت بيمه با بازارهاي مالي، خصوصي سازي و واگذاري شركت هاي بيمه از طريق بازار بورس از بخش دولتي به بخش خصوصي است. به روشهاي مختلفي مي توان شركت هاي دولتي بيمه را به بخش هاي غير دولتي واگذار كرد. سه روش فروش دارايي هاي، عرضه سهام به عموم و صدور و توزيع كوپن، مرسوم ترين روشهاي خصوصي سازي هستند. در روش عرضه ي سهام به عموم، سهام در بازارهاي مالي ( بورس اوراق بهادار) به صورت آزاد و بدون قيد و شرط به بخش خصوصي عرضه مي شود. اين روش به دليل هزينه كم و رعايت مكانيزم بازار، مطلوب بسياري از كشورها بوده است(مهدوي، سيفلو، 1389). در حال حاضر برخي از شرکت هاي بيمه از جمله دانا، آسيا، ملت و … در بورس اوراق بهادار تهران هستند. باتوجه به اينکه شرکت هاي بيمه به خريداري ريسک مبادرت مي ورزند، در صورت هاي مالي اين شرکت ها موارد ويژه اي از قبيل ذخاير فني وجود دارد. عدم نظارت صحيح و آکچوئري مناسب مي تواند شرکت را در بلند مدت با مشکل مواجه سازد و اين موضوع در صورت هاي مالي منعکس نمي شود. لذا ارائه مدلي کارا براي ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي بيمه بسيار ضروري است. شکل 1-1 با مقايسه حالت موجود و مطلوب بيان گر مسئله تحقيق مي باشد.

شکل ?-1: مسئله تحقيق

?- ?- اهداف تحقيق
هدف پژوهش علمي آن است که همراه با دلايل و شواهد عيني، استفاده صحيح از فنون، تکنيک‌ها و روش‌هاي تجزيه و تحليل اطلاعات و حقايق، مباني صحيح و سودمندي را به منظور اتخاذ تصميم در زمينه برطرف نمودن مشکلات سازماني پيشنهاد نمايد.
?- ?- ?- هدف اصلي
تعيين و تبيين سبد عوامل اصلي و فرعي مؤثر بر ارزيابي مالي شرکت هاي بيمه فعال در بورس.
?- ?- ?- هدف فرعي
اولويت بندي و وزن دهي عوامل اصلي و فرعي مؤثر بر ارزيابي مالي شرکت هاي بيمه فعال در بورس..
ارائه الگوي مناسب و مدل کارا جهت ارزيابي مالي شرکت هاي بيمه فعال در بورس.
?-?-?- اهداف کاربردي
هدف از انجام اين تحقيق تبيين مدل ارزيابي مالي شرکت هاي بيمه فعال در بورس مي باشد، مهم‌ترين بهره بردار نتايج تحقيق حاضر شرکت هاي بيمه مي باشد؛ و سرمايه گذاران و فعالان بازار سرمايه مي‌توانند از نتايج تحقيق استفاده نمايند.
?-?- اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن
امروزه سازمان ها در محيطي فعاليت مي‌کنند که به طور روز افزون به سوي اقتصاد مبتني بر ارزش پيش مي‌رود و سازمان هاي موفق و پيشرو با برنامه ريزي و ارزيابي عملکرد موقعيت خود را در بازار شناسايي و به دنبال استفاده از نقاط قوت براي بوجود آوردن فرصت هستند تا بتوانند نظر سرمايه گذاران را جلب و ارزش سهام خود را افزايش دهند. معيارهاي مالي قادرند بازتاب دهنده خوبي از عملکرد شرکت ها باشند و اطلاعات کمي مفيدي از عمليات و وضعيت شرکت ها براي سرمايه گذاران و تحليلگران در زمان هاي مختلف فراهم آورند (يلکين و همکاران، 2012). به طور کلي در مدل هاي ارزيابي مالي دو دسته معيار معيار هاي عملکرد مالي مبتني بر حسابداري2 و معيارهاي عملکرد مالي مبتني بر ارزش3 مورد بررسي قرار مي گيرد. با توجه به نظرات متخصصين مالي، معيار هاي مبتني بر حسابداري شامل نرخ بازده دارايي4 ، حقوق صاحبان سهام5 ، رشد سود عملياتي6 و نسبت قيمت به سود مي باشد. همچنين معيار هاي مبتني بر مبتني بر ارزش شامل ارزش افزوده اقتصادي7، ارزش افزوده بازار8، ارزش افزوده نقدي9 ، ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده، ارزش افزوده حقيقي10، کيوتوبين و ارزش ايجاد شده سهامدار11 ، مي باشد.
با توجه به آنچه بيان شد و از آنجا که در بورس اوراق بهادار تهران مجموعه اي از معتبرترين شرکت هاي کشور فعاليت دارند، لذا وجود يک نظام ارزيابي عملکرد مناسب به ويژه در بخش مالي براي ارزيابي شرکت هاي بيمه اي سبب شفافيت بيشتر عملکرد شرکت هاي بيمه در مقايسه با ساير شرکت ها مي شود. اين مدل مي تواند به ابزاري موثر در تصميم گيري کارگزاران و سرمايه گذاران بازار سرمايه جهت خريد سهام شرکت هاي بيمه مبدل گردد.
?-5- سؤالات تحقيق
?-5-?- سؤال اصلي
عوامل اصلي و فرعي مؤثر بر ارزيابي مالي شرکت هاي بيمه فعال در بورس کداماند؟
?-5-?- سؤالات فرعي
اولويتبندي عوامل اصلي و فرعي مؤثر بر ارزيابي مالي شرکت هاي بيمه فعال در بورس چيست؟
رتبه بندي شرکت هاي بيمه فعال در بورس به چه صورت است؟
?-6- جامعه و نمونه آماري
اين تحقيق بروي شرکت هاي بيمه فعال در بورس اوراق بهادار صورت پذيرفته لذا جامعه تحقيق شرکت هاي بيمه آسيا، دانا، البرز، پارسيان و ملت مي باشد. همچنين جهت مصاحبه و نظرسنجي از خبرگان که مديران بيمه مرکزي ج.ا.ا بوده اند استفاده گرديده است.
?-7- روش انتخاب نمونه آماري
در اين تحقيق تمامي شرکت هاي بيمه حاضر در بورس تهران مورد ارزيابي قرار گرفته اند. لذا اين تحقيق نمونه گيري نداشته و از کل جامعه تحقيق به عمل آمده است. در خصوص انتخاب خبره، مديران و کارشناسان بيمه مرکزي که داراي ويژگي، مرتبط بودن شغل با موضوع نظارت و ارزيابي و در دسترس بودن انتخاب گرديده اند.
?-8- تعاريف عملياتي واژه‌هاي کليدي، متغيرها و نحوه محاسبه
ارزيابي عملکرد: تعاريف متعددي از ارزيابي عملکرد توسط محققين مختلف ارائه شده است:
ارزيابي عملکرد سازماني به چگونگي انجام ماموريتها و وظايف و فعاليت هاي سازماني و نتايج حاصله از انجام آنها اطلاق مي گردد. ارزيابي به فرايند پيچيدة سنجش، ارزش گذاري و قضاوت در خصوص عملكرد اطلاق مي شود (انواري رستمي وحسيني، 1384).
عملکرد: در يک تعريف جامع مي توان گفت عملکرد به معناي ساختارها و هم به معناي نتايج است. رفتارها از فرد اجرا کننده ناشي شده و عملکرد را از يک مفهوم انتزاعي به عمل تبديل مي کند. رفتارها فقط ابزارهايي براي نتايج نيستند. بلکه خود نتيجه به حساب مي آيند و مي توان جداي از نتايج، در مورد آنها قضاوت کرد(خليلي عراقي و همکاران، 1382، 83).
رز معتقد است اندازه‌گيري عملکرد، ابزاري تحليلي است که شاخص‌ها را تعيين مي‌کند، نتايج را به صورت کمّي نشان مي‌دهد و عکس‌العمل‌هاي بعدي را تعيين مي‌نمايد(رز، 1995).
عملکرد مالي: منظور از عملکرد مالي شرکت ها در اين تحقيق، ارزش عملکردي هر شرکت با توجه به صورت هاي مالي مي باشد.
معيار هاي عملکرد مالي مبتني بر حسابداري12: معيارهاي مبتني بر حسابداري که به آنها معيارهاي سنتي نيز گفته مي شود بر پايه اطلاعات تاريخي قرار داشته و بر صورت سود و زيان و ترازنامه تاکيد دارند. نحوه محاسبه اين متغير ها بر اساس اطلاعات صورت هاي مالي حسابرسي شده شرکت ها و بر اساس فرمول هاي مديريت مالي ميباشد. به عنوان مثال نسبت آني از تقسيم دارايي هاي زود نقد شونده بر بدهي هاي جاري محاسبه مي گردد.
معيار هاي عملکرد مبتني بر بيمه گري: اين معيار ها بر اساس فعاليت عملياتي شرکت هاي بيمه محاسبه مي گردد. بيمه مرکزي سالانه اين معيار ها را براي صنعت بيمه و به تفکيک شرکت هاي بيمه منتشر مي سازد. در اين تحقيق از معيار هاي بيمه گري از سالنامه آماري استخراج گرديده است.
معيار هاي عملکرد مبتني بر بازار بورس: معيار هايي هستند که نشان دهنده ميزان مقبوليت سهام شرکت در بازار بورس مي باشند. اين معيار ها توسط شرکت هاي تحليل گر بازار سرمايه و نيز از طريق سازمان بورس منتشر مي گردند.
?-9- طرح پژوهش و روش هاي تجزيه و تحليل داده ها
با توجه به اهداف تحقيق و جهت پاسخ گويي به سوالات، ابتدا عوامل اصلي موثر در عملکرد شرکت هاي بيمه فعال در بورس که از طريق بررسي پژوهش‌هاي داخلي و خارجي صورت گرفته شناسائي و پس از دسته بندي اين عوامل، با استفاده از تکنيک دلفي در راند هاي مختلف به فاکتور هاي مدل مي رسيم. سپس با استفاده از روش تحليل گروهي سلسله مراتبي13 به اولويت بندي عوامل تاثيرگذار مي پردازيم. پرسشنامه روش AHP به صورت زوجي و استاندارد مي باشد لذا از روايي لازم برخوردار است. جهت سنجش پايايي، صحت و دقت پاسخگويي خبرگان نرخ ناسازگاري ماتريس هاي مقايسات زوجي بررسي مي گردد، چنانچه ميزان ناسازگاري کمتر از 0.1 باشد قضاوت هاي خبرگان قابل استناد مي باشد. همچنين جهت محاسبه نمره هر شاخص از اطلاعات مستند پنج شرکت حاضر در بورس تهران از قبيل صورت هاي مالي، سالمامه آماري صنعت بيمه ايران و اطلاعات منتشره در بازار بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. تحقيق حاضر با هدف رتبه بندي شرکت هاي بيمه فعال در بورس اوراق بهادار تهران طي مراحل زير انجام پذيرفته است.
?-10- قلمرو تحقيق
?-10-?- قلمرو موضوعي تحقيق
– قلمرو موضوعي تحقيق حاضر تبيين عوامل مؤثر بر عملکرد مالي شرکت هاي فعال در بورس مي باشد.
?-10-?- قلمرو مکاني تحقيق
– قلمرو مکاني تحقيق، شرکت هاي فعال در بورس مي باشد.
?-10-?- قلمرو زماني تحقيق
– در اين تحقيق جهت محاسبه و رتبه بندي شرکت هاي بيمه از اطلاعات سال 1392 استفاده گرديده است و مصاحبه با خبرگان جهت وزن دهي و انتخاب ارکان مدل در سال 1393 صورت پذيرفته. لذا قلمرو زماني اين تحقيق در سال1392 و ???3 مي باشد.
?-11- خلاصه فصل
در فصل حاضر به تشريح و تبيين کليات و طرح تحقيق پرداخته شده است. بر اين اساس به بيان مسئله به معناي شناسايي و توصيف ابعاد مسئله اشاره شده و در ادامه هدف از اين تحقيق و علت وجودي انجام اين طرح که تعيين و تبيين سبد عوامل اصلي و فرعي مؤثر بر ارزيابي مالي شرکت هاي بيمه فعال در بورس مي باشد، عنوان شد. سپس اهميت موضوع تحقيق و انگيزه محقق از انتخاب اين موضوع مورد نقد و بررسي قرار گرفت. همچنين سؤالات اصلي و فرعي تحقيق پيرامون ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي بيمه حاضر در بورس مطرح شده است. در پايان نيز قلمرو موضوعي تحقيق و بازه زماني شش ماهه اول سال 1393 جهت اجراي پژوهش، عنوان شده است.

2-1-پيشينه نظري
2-1-1- مقدمه
اکثر سازمان‌ها به اين نکته پي برده‌اند که اگر مي‌خواهند در دنياي کنوني بقا داشته باشند بايد به سمت مشتري مداري حرکت کنند. سازمان‌هايي که در تمرکز بر روي نيازهاي مشتريان قصور بردارند و محصول مداري را دنبال مي‌کنند ديري نمي‌پايد که در چرخه هستي و رقابت به کنار زده مي‌شوند. اولين گام در تغيير به تحت مشتري مداري کسب موافقت و هم پيماني تک تک اعضاي بانک به منظور حرکت به سوي مشتري مداري و رضايت مشتريان است.
در اين بخش (بخش اول از فصل دوم تحقيق حاضر) مروري مستند بر ادبيات موضوعي مربوط ب

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید