فاکتور ها
وزن
رتبه
ناسازگاري
معيارهاي مبتني بر بازار بورس

ميانگين حجم فروش حقوقي
0.262035
1
Maximum Eigen Value =5.17344

ميانگين حجم معاملات
0.135165
5

ميانگين دفعات معاملات روزانه
0.209674
3

تعداد روزهاي مثبت
0.220502
2

C.I.=0.043361

ميانگين ارزش معاملات
0.172624
4

جدول (4-13 ) ماتريس مقايسات زوجي عوامل مبتني بر بيمه گري

رشد حق بيمه توليدي
رشد حق بيمه توليدي
رشد حق بيمه توليدي
رشد حق بيمه توليدي
رشد حق بيمه توليدي
رشد حق بيمه توليدي
1
0.687
0.35
0.16
0.601
سهم از بازار حق بيمه کشور
1.4556
1
0.193
0.332
0.368
نسبت
توانگري
2.85714
5.18135
1
2.66
1.22
ضريب
خسارت
6.25
3.01205
0.37594
1
0.601
ذخاير فني به سرمايه
1.66389
2.71739
0.819672
1.66389
1

جدول (4-14) خروجي ماتريس مقايسات زوجي عوامل مبتني بر بيمه گري
عوامل اصلي
زير فاکتور ها
وزن
رتبه
ناسازگاري
معيارهاي مبتني بر بيمه گري
حق بيمه توليدي به سرمايه
0.0827768
4
Maximum Eigen Value =5.3888

ضريب نفوذ شرکت
0.0812511
5

نسبت توانگري
0.359954
1

نسبت خسارت
0.237181
3

C.I.=0.0972075

ذخاير فني به سرمايه
0.238836
2

جدول (4-15) خروجي کلي ماتريس مقايسات زوجي زير فاکتور ها
عوامل اصلي
زير فاکتور ها
وزن
ناسازگاري
معيارهاي مبتني بر حسابداري
نرخ بازده دارايي
0.078839
Maximum Eigen Value =6.29515

رشد سود عملياتي
0.328115

نسبت قيمت به سود
0.139216

سود هر سهم
0.14012

C.I.=0.0590299

نسبت بدهي
0.181849

نسبت آني
0.131861

معيارهاي مبتني بر بازار بورس

ميانگين حجم فروش حقوقي
0.262035
Maximum Eigen Value =5.17344

ميانگين حجم معاملات
0.135165

ميانگين دفعات معاملات روزانه
0.209674

تعداد روزهاي مثبت
0.220502

C.I.=0.043361

ميانگين ارزش معاملات
0.172624

معيارهاي مبتني بر بيمه گري
رشد حق بيمه توليدي
0.0827768
Maximum Eigen Value =5.3888

سهم از بازار حق بيمه کشور
0.0812511

نسبت توانگري
0.359954

ضريب خسارت
0.237181

C.I.=0.0972075

ذخاير فني به سرمايه
0.238836

4-3-3- سؤال دوم فرعي: رتبه بندي شرکت هاي بيمه فعال در بورس به چه صورت است؟
در اين مرحله ابتدا نمره هرشرکت در زير فاکتور ها محاسبه مي گردد و با لحاظ وزن هر زير فاکتور که در جدول (3) تعيين گرديده نمره فاکتور اصلي حاصل شود. پس از اينکه نمره هر يک از شرکت هاي بيمه در سه گروه اصلي، معيارهي مبتني بر حسابداري، معيار هاي مبتني بر بازار سرمايه و معيار هاي مبتني بر فعاليت بيمه گري مشخص گرديد با لحظ وزن هاي تعيين شده در جدول (2) نمره نهايي هر يک از پنج شرکت محاسبه مي گردد.
در جدول (4) ميزان زير فاکتور هاي مربوط به هر شرکت محاسبه گرديده است. اين اطلاهات از صورت هاي مالي شرکت هاي بيمه، سالنامه آماري صنعت بيمه، و اطلاعات منتشره توسط وب سايت رسمي بورس اوراق بهادار تهران در پايان سال 1392 محاسبه گرديده است. به دليل متفاوت بودن مقدار زير فاکتورها و تفاوت در شاخص اندازه گيري اين اطلاعات مي بايست نرمالايز گردند تا يکسان و قابل مقايسه و محاسبه با عمليات رياضي گردند.
جدول (4-16) محاسبه ميزان زير معيار هاي شرکت هاي بيمه اي
معيار هاي اصلي
زير معيار ها
شرکت بيمه آسيا
شرکت بيمه البرز
شرکت بيمه پارسيان
شرکت بيمه دانا
شرکت بيمه ملت
معيارهاي مبتني بر حسابداري
نرخ بازده
دارايي
0.014
0.025
0.007
0.004
0.053

رشد سود
عملياتي
-0.050
0.300
0.120
0.000
0.135

نسبت قيمت
به سود
10.440
9.710
4.850
17.140
7.270

سود هر
سهم
87
107
556
58
320

نسبت
بدهي
0.84
0.62
0.80
0.88
0.69

نسبت
آني
3.20
5.60
2.60
2.70
2.69
معيارهاي مبتني بر بازار بورس

ميانگين حجم فروش
حقوقي
168
597
125
418
1239

ميانگين حجم
معاملات
735
2873
336
2688
1871

ميانگين دفعات
معاملات روزانه
75
326
42
276
134

تعداد روزهاي
مثبت
71
100
78
97
99

ميانگين ارزش
معاملات
1159
5012
890
4616
401
معيارهاي مبتني بر بيمه گري
رشد حق
بيمه توليدي
34.44
39.58
37.68
59.69
3.54

سهم از بازار
حق بيمه
10.43
5.67
4.80
5.57
1.56

نسبت
توانگري
104
143
92
111
241

ضريت
خسارت
76.14
73.41
78.70
74.05
72.07

ذخاير فني
به سرمايه
22.52
9.27
4.32
50.30
1.54
مقدار و ميزان عوامل با يکديگر متفاوت است، برخي از زير فاکتور هاي مدل از قبيل رشد سود عملياتي به صورت نسبت و از صد در صد و برخي از قبيل ميانگين حجم معاملات بر اساس واحد پولي محاسبه گرديده است همچنين معياري مانند ضريب خسارت يک معيار منفي مي باشد که پايين بودن آن نشان دهنده عملکرد بهتر است. بنابر اين مي بايست معيار ها نرمالايز گردند تا به صورت يکسان قابل محاسبه باشند. در جدول (4-17) ميزان نرماليزه شده زير معيار هاي شرکت هاي بيمه اي محاسبه گرديده است.

جدول (4-17) ميزان نرماليزه شده زير معيار هاي شرکت هاي بيمه اي
معيار هاي اصلي
زير معيار ها
شرکت بيمه آسيا
شرکت بيمه البرز
شرکت بيمه پارسيان
شرکت بيمه دانا
شرکت بيمه ملت
معيارهاي مبتني بر حسابداري
نرخ بازده
دارايي
0.14
0.24
0.07
0.04
0.51

رشد سود
عملياتي
-0.10
0.59
0.24
0.00
0.27

نسبت قيمت به
سود
0.21
0.20
0.10
0.35
0.15

سود هر
سهم
0.08
0.09
0.49
0.05
0.28

نسبت
بدهي
0.14
0.32
0.17
0.10
0.26

نسبت
آني
0.19
0.33
0.15
0.16
0.16
معيارهاي مبتني بر بازار بورس

ميانگين حجم
فروش حقوقي
0.07
0.23
0.05
0.16
0.49

ميانگين حجم
معاملات
0.09
0.34
0.04
0.32
0.22

ميانگين دفعات
معاملات روزانه
0.09
0.38
0.05
0.32
0.16

تعداد روزهاي
مثبت
0.16
0.22
0.18
0.22
0.22

ميانگين ارزش
معاملات
0.10
0.41
0.07
0.38
0.03
معيارهاي مبتني بر بيمه گري
رشد حق بيمه
توليدي
0.20
0.23
0.22
0.34
0.02

سهم از بازار
حق بيمه
0.37
0.20
0.17
0.20
0.06

نسبت
توانگري
0.15
0.21
0.13
0.16
0.35

ضريت
خسارت
0.19
0.21
0.17
0.21
0.22

ذخاير فني
به سرمايه
0.26
0.11
0.05
0.57
0.02

پس از جمع آوري اطلاعت مربوط به هر شرکت در هر زير فاکتور بايد نسبت وزني هر زير معيار را لحاظ نماييم تا نمره کل هر شرکت محاسبه گردد. نمره کل هريک از شرکت هاي بيمه اي بر اساس رابطه زير قابل محاسبه مي باشد. طي اين فرمول ابتدا نمره شرکت ها در هريک از سه فاکتور اصلي شامل معيار هاي مبتني بر حسابداري، معيار هاي مبتني بر بازار بورس و معيار هاي مبتني بر فعاليت بيمه گري محاسبه مي گردد سپس با لحظ نسبت وزني هر گروه (Wk) نمره نهايي شرکت بدست مي آيد.
Z =? Wk (?Wj . Yj))
Z = W1 (?Wj . Yj) + W2 (?Wj . Yj) + W3 (?Wj . Yj)
نمره کل شرکت
Z
وزن معيار هاي اصلي
Wk
وزن هر زير معيار
Wj
مقدار هر زير معيار
Yj

در جدول(4-17) نمره هر يک از پنج شرکت حاضر در بورس تهران بر اساس مدل اين تحقيق و فرمول فوق محاسبه گرديده است. اين محاسبه بر اساس مستندات عملکردي شرکت و لحاظ نسبت وزني تعيين شده که از تجميع نظرات خبرگان و طي مدل تحليل سلسله مراتبي داده ها حاصل شده بود، صورت پذيرفته است.

جدول (4- 18) محاسبه نمره شرکت هاي بيمه اي
نمره نهايي Z
نمره معيار هاي مبتني بر بيمه گري
(?Wj . Yj)
معيار هاي مبتني بر بيمه گري
نمره معيار هاي مبتني بر بورس
(?Wj . Yj)
معيار هاي مبتني بر بورس
نمره
معيار هاي مبتني بر حسابداري
(?Wj . Yj)
معيار هاي مبتني بر حسابداري
شرکت بيمه
0.171
0.146
0.207
0.016
0.099
0.009
0.068
آسيا
0.228
0.131
0.185
0.050
0.308
0.047
0.358
البرز
0.134
0.093
0.132
0.013
0.080
0.028
0.218
پارسيان
0.260
0.203
0.288
0.044
0.268
0.013
0.098
دانا
0.207
0.133
0.189
0.040
0.245
0.034
0.258
ملت
در نهايت بر اساس نمره کل بدست آمده در جدول (4-18) پنج شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران رتبه بندي گرديده و نتيجه حاصل از آن در جدول (4-19) نشان داده شده است.

جدول (4- 19) رتبه بندي شرکت هاي بيمه
شرکت
آسيا
البرز
پارسيان
دانا
ملت
نمره
0.171
0.228
0.134
0.260
0.207
رتبه
4
2
5
1
3

5-1- مقدمه
نتايجي که بر مبناي تجزيه و تحليل هاي درست و صحيح به دست آمده باشند، مي‌توانند تصميم گيري هاي مفيد و مناسبي را بر سر راه سازمان به منظور عملي ساختن تحقيق مرتفع سازند. هدف اصلي هر تحقيق دست يابي به يافته هايي است که بتوان از آنها براي ارائه راهکارهاي عملي و کاربردي و استفاده از آن‌ها بهره گرفت. هم چنين بهره گيري از اين يافته‌ها مي‌تواند راهنما و راهگشاي ديگر پژوهشگران در انجام پژوهش هاي مشابه باشد. در انجام هر فعاليت تحقيقي، محقق بعد از انجام آزمون فرضيه‌ها و يا پاسخگويي به سئوالات پژوهش بايد نتايج کار را ارائه دهد. با توجه به اينکه نتايج حاصل از فرضيه‌ها نيز اساس شکل گيري پيشنهادها براي انجام پژوهش هستند، مي‌توان گفت که يکي از بخش هاي مهم پژوهش که در واقع مي‌تواند راهي براي تبديل نظريات به عمل براي کسب موفقيت در آينده باشد، ارائه نتيجه گيري هاي صحيح و پيشنهادهاي به جا و مناسب است.
تحقيق حاضر به رتبه بندي شرکت هاي بيمه حاضر در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. به همين منظور در ابتداي انجام تحقيق يک سوالات اصلي و فرعي براي رسيدن به هدف مورد نظر طرح گرديد که در فصل قبل نتايج تجزيه و تحليل براي رسيدن به هدف مورد نظر در قالب جداول و نمودارهاي ارائه شد. حال در اين فصل با توجه به نتايج فصل هاي قبل، نتيجه گيري هاي کلي در رابطه با تحقيق مرور کلي شده و سعي مي‌گردد با توجه به نتايج حاصله پيشنهادهاي به جا و مناسبي ارائه گردد.

5-2- يافته هاي تحقيق:
سوال اصلي: عوامل اصلي و فرعي مؤثر بر ارزيابي مالي شرکت هاي بيمه فعال در بورس کداماند؟
با بررسي ادبيات موضوعي موجود مرتبط با اين تحقيق و مطالعه شاخص هاي ارائه شده، تمامي شاخص هاي مرتبط با ارزيابي شرکت هاي بيمه حاضر در بور طي جدول شماره(4-4) در اختيار خبرگان قرار گرفت. طي بررسي نظرات خبرگان و جمع آوري پرسشنامه با استفاده از روش دلفي و به استناد نتايج بدست آمده در جداول (4-5) و(4-6) اين عوامل در سه گروه اصلي و بيست و چهار زير فاکتور به عنوان اهم عوامل مؤثر بر عملکرد مالي شرکت هاي بيمه فعال در بورس به شرح ذيل شناسايي شدند.
1- معيار هاي مبتني بر فعاليت حسابداري شامل، نرخ بازده دارايي، رشد سود عملياتي، نسبت قيمت به سود، سود هر سهم، نسبت بدهي، نسبت آني
2- معيار هاي مبتني بر بازار بورس شامل، ميانگين سالانه حجم فروش حقوقي، ميانگين حجم معاملات، ميانگين دفعات معاملات روزانه، تعداد روزهاي مثبت در بازار، ميانگين ارزش معاملات.
3- معيار هاي مبتني بر بيمه گري شامل، رشد حق بيمه توليدي، سهم از بازار حق بيمه کشور، نسبت توانگري، ضريب خسارت، ذخاير فني به سرمايه.
سوال اول فرعي: اولويتبندي عوامل اصلي و فرعي مؤثر بر ارزيابي مالي شرکت هاي بيمه فعال در بورس چيست؟
جهت پاسخ گويي به اين سوال از پرسشنامه ماتريس مقايسات زوجي که در اختيار خبرگان قرار

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید