شرک هاي توليدي ترکيه با استفاده از روش هاي FAHP ، VIKOR و TOPSIS به بررسي و رتبه بندي شرکت هاي توليدي ترکيه که در سازمان بورس و اوراق بها دار استانبول (ISE 56) فعاليت داشتند پرداختند
3
2012
کرمي و ديگران
در پژوهشي با به کارگيري کارت هاي امتيازي متوازن و روش DEA به طراحي مدلي براي ارزيابي عملکرد بانک توسعه تعاون
4
2012
بالزنتيس و همکاران
با فنون FMCDM و بر اساس نسبت هاي مالي به ارزيابي بخش هاي اقتصادي ليتواني در فاصله ي سال هاي 2010-2007 پرداختند.
5
2012
ايگناتيوس و همکاران
در تحقيق خود به ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي اتومبيل سازي ايراني فعال در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.
6
2012
بايراکداراگلو و يالکين
در مطالعه اي به ارزيابي عملکرد مالي استراتژيک هفده شرکت فعال در بورس و اوراق بهادار استانبول در فاصله زماني 1998 تا 2011 و با استفاده از فنون تصميم گيري چند معياره در محيط فازي پرداختند.
7
2012
ارگل و سيف ا… اگولاري
در مطالعه ا ي به رتبه بندي شرکت هاي خرده فروشي فعال در بورس و اوراق بهادار استانبول، همت گماردند.

3-1- مقدمه
تحقيق عملي منظم، منطقي و دقيق براي دست يافتن به حقايق و دانش نو و ارتباط آن با کل زندگي تعريف مي شود. همچنين تحقيق عملي منظم، منطقي و دقيق براي حل مسائل و درک روابط بين متغيرها مطرح مي‌گردد. بر اين اساس، پژوهش فرآيندي است که از طريق آن مي‌توان درباره ناشناخته‌ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن‌ها شناخت لازم را کسب کرد. در اين فرآيند، از چگونگي گردآوري شواهد و تبديل آن‌ها به يافته‌ها تحت عنوان “روش‌شناسي” ياد مي شود؛ و روش علمي يا روش پژوهش علمي، فرآيند جستجوي منظم براي مشخص‌کردن يک موقعيت نامعين است.
يکي از مشخصه‌هايي که تعيين‌کننده اعتبار و ارزش يک کار تحقيقاتي مي باشد، روش و ابزاري است که محقق در انجام تحقيق خود پيش مي‌گيرد. اعتبار نتايج و يافته‌هاي تحقيق نيز به شدت متاثر از روش مورد استفاده در تحقيق است. انتخاب روش تحقيق مناسب به اهداف، ماهيت و موضوع مورد تحقيق و امکانات اجرايي بستگي دارد و هدف از تحقيق دسترسي دقيق و آسان به پاسخ پرسش‌هاي تحقيق است.
در اين فصل، روش‌شناسي تحقيق حاضر تشريح و تبيين خواهد شد و در زير به آن‌ها اشاره شده است:

3-2- نوعشناسي پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر نحوه گردآوري اطلاعات، تحقيقي – توصيفي از نوع همبستگي است. هدف از تحقيقات کاربردي، توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص است. به عبارت ديگر، تحقيقات کاربردي به سمت کاربرد علمي دانش هدايت مي‌شود. تحقيقات توصيفي شامل مجموعه روش‌هايي است که هدف آنها توصيف شرايط يا پديده‌هاي مورد بررسي است. اجراي تحقيق توصيفي مي‌تواند صرفاً براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرايند تصميم‌گيري باشد. تحقيق توصيفي را مي‌توان به تحقيق پيمايشي، تحقيق همبستگي، اقدام پژوهشي، بررسي موردي و تحقيق پس رويدادي تقسيم كرد.
بر اين اساس، هدف تحقيق حاضر، پاسخ به اين مسئله است كه مستند به مرور ادبيات موضوعي مربوط، ارزيابي عملکرد مالي و رتبه بندي شرکت هاي بيمه حاضر در بورس چگونه بايد انجام گيرد. پس نوع و روش انجام تحقيق بر اساس هدف، کاربردي و بر اساس ماهيت، توصيفي است. از طرف ديگر اين تحقيق داراي ماهيت ميداني ميباشد؛ بدين معنا که بخش عمدهاي از اطلاعات از طريق مصاحبه و تکميل پرسشنامه توسط کارشناسان و خبرگان بيمه اي گردآوري شده است. تحقيق حاضر به بررسي پديدههاي مستند و تکراري در محيط و شرايطي جديد در يک مقطع زماني ميپردازد. در اين پژوهش براي پاسخ به سؤالات از روشهاي غيرآماري(تحقيق در عمليات) استفاده شده است. همچنين جمعآوري دادههاي اين پژوهش به صورت کتابخانهاي و ميداني انجام شده است.

3-3- انتخاب خبره
جامعه آماري شامل گروهي از افراد است که يک يا چند صفت مشترک دارند. همچنين برخي از ويژگيهاي اصلي براي انتخاب خبرگان بدين شرح است: با مسئله مورد بحث درگير باشند، اطلاعات مداوم از مسئله را براي همکاري داشته باشند، داراي انگيزه براي شرکت در اين فرايند باشند و احساس کنند اطلاعات حاصل از يک توافق گروهي براي خود آنها نيز ارزشمند خواهد بود. اصل اساسي در تکنيکAHP خبره و کارشناس بودن جامعه آماري است.
با توجه به اين که در اين پژوهش، هدف، تعيين عوامل مدل ارزيابي عملکرد مالي و رتبه بندي شرکت هاي بيمه حاضر در بورس است، با استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان و اجراي روش هاي نظام‌مند دلفي و AHP ، جهت شناسايي و رتبهبندي عوامل مؤثر بر ارزيابي عملکرد مالي شرکت هاي بيمه اقدام مي گردد. لذا جامعه هدف در دسترس اين پژوهش، مديران ارشد، مديران ستادي و کارشناسان فعالي هستند که در واحدها و بخشهاي مختلف صنعت بيمه فعاليت داشته اند.در اين تعداد 15 نفر از فعالان بيمه به عنوان نمونه آماري اين پژوهش شناسايي شدند تا در خصوص انتخاب عوامل مؤثر و اولويتبندي آنها نظر داده و در تهيه گزارشات مورد نياز همکاري نمايند. همچنين پس شرکت هاي بيمه حاضر در بورس اوراق بهادار تهران که شامل: آسيا، البرز، پارسيان، دانا و ملت مورد مطالعه مي باشند.
3-4- ابزار جمع آوري اطلاعات
ابزارهاي گوناگوني براي به دست آوردن داده ها مانند: مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و مدارک و اسناد وجود دارد. هر يک از اين ابزار معايب و مزايايي دارند که هنگام استفاده از آنها بايد مورد توجه قرار گيرند تا اعتبار پژوهش دچار خدشه نشود و از طرفي نقاط قوت ابزار تقويت گردد(خاکي ،1387، 159). در اين تحقيق به روش هاي زير اطلاعات جمع آوري گرديده است:
1- مطالعات کتابخانه اي: در اين قسمت جهت گرد آوري اطلاعات در زمينه مباني نظري و ادبيات تحقيق، از منابع کتابخانهاي، مقالات،کتابهاي مورد نياز و نيز از شبکه جهاني اطلاعات استفاده شده است .
2-تحقيقات ميداني : در اين قسمت به منظور جمع آوري داده ها و اطلاعات براي تجزيه و تحليل، از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. پرسشنامه يکي از ابزار رايج تحقيق و روشي مستقيم براي کسب داده هاي تحقيق است. پرسشنامه مجموعه اي از سوالات (عبارات يا گويه ها) است که پاسخ دهنده با ملاحظه آن ها پاسخ را ارائه مي دهد. اين پاسخ، داده مورد نياز پژوهشگر را تشکيل مي دهد. سئوالات پرسشنامه را نوعي محرک – پاسخ مي توان محسوب کرد .از طريق پرسشنامه مي توان دانش ، علايق ، نگرش ها و عقايد فرد را در ارتباط با موضوعي خاص مورد ارزيابي قرار دارد(مقيمي، 1380، 29). در اين تحقيق از دو پرسشنامه استفاده شده است.
در پرسشنامه اول ميزان مربوط بودن هر عامل با موضوع، بر اساس طيف 1 تا 10 تعيين شد. 1 به معني ارتباط بسيار ناچيز عامل مورد نظر با موضوع و 10 به مفهوم ارتباط بسيار بالا و ساير اعداد نيز بين اين دو وضعيتاند. ضمناً جداولي مجزا براي شناسايي ساير عوامل هر دسته که ممکن است به عنوان عوامل مؤثر بر عملکرد مالي شرکت هاي بيمه تلقي شوند اما در اين چهارچوب به آنها اشاره نشده است، در نظر گرفته شده است. جدول 3-1 به عنوان نمونهاي از جداول پرسشنامه اين مرحله در زير ارائه شده است.
جدول (3-1) نمونه جدول پرسشنامه (شماره يک)
رديف
شاخص
سنجش در خصوص هر شاخص
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
معيارهاي مبتني بر حسابداري
موافقت با لحاظ شدن عامل

2
معيارهاي مبتني بر بازار بورس
موافقت با لحاظ شدن عامل

3
معيارهاي مبتني بر فعاليت بيمه گري
موافقت با لحاظ شدن عامل

پرسشنامه دوم پرسشنامه استاندارد مقايسات زوجي بر اساس مدل تحليل سلسله مراتبي داده مي باشد. نمونه اين پرسشنامه در جدول (3-2) نشان داده شده است، اگر اهميت عامل سمت راست بيشتر از عاملي است که در سمت چپ جدول قرار دارد، بر اساس سطح اهميت آن عامل، در سمت راست جدول علامت بزنند. به همين ترتيب اگر اهميت عاملي در مقايسه با عامل سمت چپ جدول کمتر است، در سمت چپ جدول علامت بزنند.

جدول (3-2) نمونه پرسشنامه مقايسات زوجي (شماره دو)
مولفه‌

مولفه
معيارهاي مبتني بر بازار بورس

×

معيارهاي مبتني بر حسابداري
3-5- روايي و پايايي پرسشنامه
مقصود از “روايي” آن است که وسيله اندازه گيري، بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد .اهميت روايي از آن جهت است که اندازه گيري هاي نامناسب و ناکافي مي تواند هر تحقيق علمي را بي ارزش و ناروا سازد (خاکي ،1387، 288). در اين تحقيق براي جمع‌آوري داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است که روايي و پايايي آن مورد بررسي قرار گرفته است.
جهت سنجش روايي از روايي محتوا استفاده شده‌اند. محقق در اين تحقيق جهت سنجش روايي پرسشنامه، آن را در اختيار 20 نفر از اساتيد و همچنين تعدادي از مديران قرار داده و در خصوص تعداد و تناسب ابعاد و سوالات تحقيق از آنها سوال شد. پس از اخذ نظرات جمع مذکور، اقدامات اصلاحي در پرسشنامه انجام گرفت که اين خود تامين‌کننده روايي تحقيق مي باشد.
منظور از اعتبار يا پايائي آزمون، به‌دست آوردن نمرات و نتايج تقريبا يکسان در دفعات متعدد اجراي آزمون مي باشد. در بحث اعتبار با اين سؤال روبرو هستيم که نمونه آزمايش مورد نظر ما تا چه حد معرف دقيق مرجع وسيع‌تر و کلي تر پاسخ هايي است که از آن مشتق مي شود.
در تحقيق حاضر جهت سنجش پايايي پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است. شکل کلي اين روش عبارت است از:

?: ضريب آلفا
k: تعداد سوالات
: واريانس مربوط به سوال i ام
: واريانس کل آزمون
ضريب آلفاي کرونباخ در اين تحقيق در حدود 81/0 مي باشد که نشان دهنده پايايي نسبتا مطلوب ابزار پرسشنامه است. در خصوص پرسشنامه مقايسه زوجي عوامل با محاسبه ضريب ناسازگاري ماتريس‌ها دقت و صحت پاسخ خبرگان سنجش مي‌گردد که چنانچه ضريب سازگاري کمتر از 1/0 باشد ماتريس‌ها سازگار و قضاوت خبرگان مورد قبول مي باشد.
3-6- معرفي مدل و مراحل تحقيق
در اين تحقيق پس از مطالعه کتابخانهاي با توجه به اطلاعات به‌دست آمده، به ارائه پرسشنامه روش دلفي به شناسايي عوامل اصلي و فرعي مؤثر و سپس با استفاده از پرسشنامه مقايسات زوجي عوامل اصلي و فرعي مؤثر وزن دهي گرديد. بنابر اين تحقيق حاضر با هدف ارزيابي مالي شرکت هاي بيمه که در بورس اوراق بهادار تهران فعال هستند طي مراحل زير انجام مي پذيرد.
مرحله 1: استخراج عوامل موثر به استناد ادبيات تحقيق
در اين مرحله با بررسي ادبيات موضوعي موجود مرتبط با اين تحقيق، مدل اوليه تحقيق انتخاب شده است در اين مدل عوامل مؤثر در ارزيابي شرکت هاي بيمه مشخص مي گردد.
مرحله 2: استفاده از روش دلفي به‌منظور بوميسازي چهارچوب مفهومي اوليه پژوهش و شناسايي دقيق عوامل اصلي و فرعي مؤثر بر عملکرد مالي
در اين مرحله پرسشنامه اي مطابق جدول(3-1) طراحي شد که در آن عناصر چهارچوب مفهومي در قالب دو جدول ارائه شدند (يک دسته عوامل اصلي و دسته دوم عوامل فرعي مؤثر بر عملکرد مالي شرکت هاي بيمه).در اين پرسشنامه ميزان مربوط بودن هر عامل با موضوع، بر اساس طيف 1 تا 10 تعيين شد. 1 به معني ارتباط بسيار ناچيز عامل مورد نظر با موضوع و 10 به مفهوم ارتباط بسيار بالا و ساير اعداد نيز بين اين دو وضعيتاند. ضمناً جداولي مجزا براي شناسايي ساير عوامل هر دسته که ممکن است به عنوان عوامل مؤثر بر عملکرد مالي شرکت هاي بيمه تلقي شوند اما در اين چهارچوب به آنها اشاره نشده است، در نظر گرفته شده است. براي افزايش درک خبرهها از عوامل مورد مطالعه،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید