دانلود پایان نامه

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                     صفحه

جدول (2-1): مؤلفه‌های هوش هیجانی…………………… 31

جدول (2-2). منابع آزاد اطلاعات……………………….. 70

جدول (3-1): خرده آزمونهای هوش هیجانی شرینگ…………. 79

جدول (3-2): سؤالات سنجشگر ابعاد پرسشنامه توفیق در بازاریابی   80

جدول (3-3): نتیجه سنجش پایایی پرسشنامه های پژوهش…… 81

جدول (4-1): توزیع فراوانی جنسیت مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی……………………………………………….. 85

جدول (4-2): توزیع فراوانی سن مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی……………………………………………….. 86

جدول (4-3): توزیع فراوانی سابقه فعالیت اقتصادی مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی…………………………….. 87

جدول (4-4): توزیع فراوانی سابقه فعالیت مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی……………………………………… 88

جدول (4-5): توزیع فراوانی زمینه فعالیت مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی……………………………………… 89

جدول (4-6): توزیع فراوانی اندازه تحصیلات مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی……………………………………… 90

جدول (4-7): توزیع فراوانی اندازه هوش بازاریابی مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی…………………………….. 91

جدول (4-8): توزیع فراوانی اندازه هوش هیجانی مدیران و مسئولان بازاریابی شهرک صنعتی……………………………………… 92

جدول (4-9): توزیع فراوانی اندازه توفیق پاسخگویان در امر بازاریابی 93

جدول (4-10): توزیع فراوانی اندازه توفیق پاسخگویان در تجزیه و تحلیل بازار…………………………………………… 94

جدول (4-11): توزیع فراوانی اندازه توفیق پاسخگویان در انتخاب بازارهای هدف…………………………………………….. 95

جدول (4-12): توزیع فراوانی اندازه توفیق پاسخگویان در ترکیب عناصر بازاریابی………………………………………. 96

جدول (4-13): توزیع فراوانی اندازه توفیق پاسخگویان در تلاشهای بازاریابی……………………………………………….. 97

جدول (4-14): نتایج سنجش وضعیت به هنجار و نرمال بودن متغیرهای اصلی(ملاک و پیش بین) پژوهش………………………… 98

جدول (4-15): ضریب تعیین رگرسیون فرضیه اصلی…………. 99

جدول (4-16): تحلیل واریانس فرضیه اصلی……………… 99

جدول (4-17): معادله خط رگرسیون فرضیه اصلی………….. 99

جدول (4-18): ضریب تعیین رگرسیون فرضیه فرعی اول…….. 101

جدول (4-19): تحلیل واریانس فرضیه فرعی اول…………. 101

جدول (4-20): معادله خط رگرسیون فرضیه فرعی اول……… 101

جدول (4-21): ضریب تعیین رگرسیون فرضیه فرعی دوم…….. 103

جدول (4-22): تحلیل واریانس فرضیه فرعی دوم…………. 103

جدول (4-23): معادله خط رگرسیون فرضیه فرعی دوم……… 103

جدول (4-24): ضریب تعیین رگرسیون فرضیه فرعی سوم…….. 105

فهرست جداول

عنوان                                                     صفحه

جدول (4-25): تحلیل واریانس فرضیه فرعی سوم…………. 105

جدول (4-26): معادله خط رگرسیون فرضیه فرعی سوم……… 105

جدول (4-27): ضریب تعیین رگرسیون فرضیه فرعی چهارم…… 107

جدول (4-28): تحلیل واریانس فرضیه فرعی چهارم……….. 108

جدول (4-29): معادله خط رگرسیون فرضیه فرعی چهارم……. 108

 

 

 


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1.هدف کلی پژوهش

مقایسه‌ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی در بازاریابی

(مطالعه موردی: شهرک صنعتی بوعلی همدان)

1-4-2.اهداف جزئی پژوهش:

1.تعیین اندازه هوش هیجانی مدیران

2.تعیین اندازه هوش بازاریابی مدیران

3.تعیین تأثیر هوش هیجانی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی

4.تعیین تأثیر هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی

5.مقایسه تأثیر هوش بازاریابی و هوش هیجانی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی

 مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی