دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1.مقدمه………………………………………. 2

1-2.اظهار مسئله………………………………….. 3

1-3.ضرورت و اهمیت پژوهش…………………………. 5

1-4.اهداف پژوهش…………………………………. 7

1-4-1.هدف کلی پژوهش……………………………… 7

1-4-2.اهداف جزئی پژوهش………………………….. 7

1-5.فرضیه­های پژوهش……………………………… 7

1-5-1.فرضیه­های اصلی پژوهش……………………….. 7

1-5-2.فرضیه­های فرعی پژوهش……………………….. 7

1-6چارچوب نظری پژوهش……………………………. 7

1-7.مدل عملیاتی پژوهش………………………….. 12

1-8.متغیرهای پژوهش……………………………… 12

1-9.تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان……………….. 12

1-9-1.تعریف مفهومی واژگان………………………. 12

1-9-2.تعریف عملیاتی واژگان……………………… 15

1-10.اختصار فصل………………………………….. 15

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1.مقدمه……………………………………… 17

2-2. ادبیات پژوهش………………………………. 18

2-2-1.توفیق در تجارت……………………………. 18

2-2-2.انواع هوش چندگانه کدامند؟…………………. 19

2-2-2-1.هوش دیداری-فضایی………………………… 19

2-2-2-2.هوش کلامی-زبانی………………………….. 19

2-2-2-3.هوش منطقی- ریاضی………………………… 19

2-2-2-4.هوش بدنی- جنبشی…………………………. 20

2-2-2-5.هوش موسیقی- ریتمیک………………………. 20

2-2-2-6.هوش درون فردی…………………………… 20

2-2-2-7.هوش برون فردی (فرا فردی)………………… 21

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

2-2-2-8.سایر ابعاد هوش………………………….. 21

2-2-3.هوش هیجانی……………………………….. 23

2-2-3-1.تعریف هوش هیجانی………………………… 24

2-2-3-2.تعریف هوش هیجانی در تجارت……………….. 25

2-2-3-3.ابعاد پنج گانه مدل هوش هیجانی گلمن……….. 27

2-2-3-3-1.خود آگاهی…………………………….. 27

2-2-3-3-2.خود انگیزشی…………………………… 28

2-2-3-3-3.خود مدیریتی…………………………… 28

2-2-3-3-4.آگاهی‌های اجتماعی………………………. 29

2-2-3-3-5.نیاز روز افزون به تیمهای کاری………….. 29

2-2-3-3-6.مدیریت روابط(مهارت‌های اجتماعی)…………. 30

2-2-3-4.معیارهای هوش هیجانی……………………… 32

2-2-3-5.معیارهای هوش هیجانی در سطح تیمی………….. 32

2-2-3-6.هوش هیجانی و بازاریابی………………….. 33

2-2-3-7.هوش هیجانی و مدیریت بازار……………….. 34

2-2-3-8.هوش هیجانی و رفتار سیاسی………………… 36

2-2-3-9.هوش هیجانی ابزاری جدید در مدیریت بازار و تحولی در مدیریت بازاریابی……………………………………… 36

2-2-3-10.دیدگاه‌های جدید در زمینه مدیریت تجاری…….. 37

2-2-3-11.هوش هیجانی و مدیریت بازار………………. 38

2-2-3-12.هوش بین فردی و امید و خوش بینی در خدمت بازار 39

2-2-3-13.نتیجه‌گیری……………………………… 41

2-2-4.هوش بازاریابی…………………………….. 41

2-2-4-1.مشخصات هوش بازاریابی…………………….. 42

2-2-4-2.مواردی را که در کسب هوش بازاریابی بایستی مد نظر داشت   43

2-2-4-2-1.کشف مشتریان بالقوه…………………….. 44

2-2-4-2-2.مدل سیکل هوش بازاریابی…………………. 44

2-2-4-2-3.جهت دهی فعالیت های هوش بازاریابی……….. 44

2-2-4-2-4.جمع‌آوری اطلاعات………………………… 45

2-2-4-2-5.سنجش اعتبار و صحت اطلاعات………………. 45

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

2-2-4-2-6.مطالعه داده‌ها، ارزیابی و تفسیر………….. 45

2-2-4-2-7.منتشر کردن……………………………. 45

2-2-4-3.خصوصیات متخصصان هوش بازاریابی……………. 45

2-2-4-4.هوش بازاریابی و ارتباط با سایر هوشها در سازمان 46

2-2-5.برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت بازار………….. 47

2-2-5-1.طراحی سیستم…………………………….. 48

2-2-5-1-1. جمع‌آوری اطلاعات……………………….. 48

2-2-5-1-2.مطالعه مقاصد و تمایلات خریداران (مشتریان)…. 48

2-2-5-1-3.جمع‌آوری اطلاعات عمومی بازار از رقبا……… 49

2-2-5-2.مطالعه رفتار مصرف کنندگان………………… 50

2-2-5-2-1.واکاوی رفتار………………………….. 50

2-2-5-2-2.تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات………… 50

2-2-5-2-3.کاربردهای محصول……………………….. 52

2-2-5-2-4.شناخت استراتژی قیمت‌گذاری برای محصولات و خدمات 53

2-2-6.تحول مدیریت دربازاریابی…………………… 53

2-2-6-1.کسب و کارهای کوچک……………………….. 53

2-2-6-2.کیفیت؛ ارزش مشتری پسند………………….. 55

2-2-7.ده فرمان بازاریابی………………………… 58

2-2-7-1.پژوهش عملکرد کسب و کار و اندازه خشنودی مشتری.. 58

2-2-7-2.آشنایی…………………………………. 58

2-2-7-3.از رضامندی مشتری تا مدیریت بهسازی کارکرد سازمان 58

2-2-7-4.گرایش به بازار؛ قلب بازاریابی جدید……….. 59

2-2-7-2.مفهوم بازارگرایی(گرایش به بازار)…………. 60

2-2-8. خلق و تبادل اطلاعات………………………. 61

2-2-8-1.خلق اطلاعات……………………………… 61

2-2-8-2.توزیع وتبادل اطلاعات……………………… 61

2-2-8-3.مشتری مداری…………………………….. 62

2-2-8-4.رقیب گرایی……………………………… 63

2-2-9.عوامل موثر بر بازارگرایی و پیامدهای آن……… 64

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

2-2-10.پیامدهای بازارگرایی برای سازمان…………… 64

2-2-11.هفت گناه کبیره در بازاریابی………………. 66

2-2-11-1. معادل دانستن بازاریابی و تبلیغات……….. 66

2-2-11-2. اشتباه در شناسایی بازار هدف……………. 66

2-2-11-3. عدم شناخت صحیح از جایگاه محصول/خدمت خودتان. 66

2-2-11-4. همسو نکردن ارتباطات……………………. 66

2-2-11-5. تدوین یا طراحی ارتباطات بازاریابی توسط خود شما 67

2-2-11-6. فقدان شکیبایی…………………………. 67

2-2-11-7. فقدان یک طرح مدون……………………… 67

2-3.پیشینه تحقیقاتی…………………………….. 68

2-3-1.پیشینه تحقیقات خارجی……………………… 68

2-3-2.پیشینه تحقیقات داخلی……………………… 71

فصل سوم : روش پژوهش

3-1.مقدمه……………………………………… 75

3-2.روش پژوهش………………………………….. 75

3-3.طرح پژوهش………………………………….. 75

3-4.جامعه آماری پژوهش………………………….. 76

3-5.واحد تجزیه و تحلیل پژوهش……………………. 76

3-6. حجم نمونه…………………………………. 76

3-7.شیوه­ی نمونه­گیری…………………………….. 77

3-8.قلمرو پژوهش………………………………… 77

3-8-1.قلمرو موضوعی……………………………… 77

3-8-2.قلمرو زمانی………………………………. 77

3-8-3.قلمرو مکانی………………………………. 77

3-9.روش گردآوری اطلاعات…………………………. 77

3-10.ابزار گردآوری اطلاعات………………………. 78

3-10-1.پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ………………… 78

3-10-1-1.روایی…………………………………. 79

3-10-1-2.پایایی………………………………… 79

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

3-10-2.پرسشنامه هوش بازاریابی…………………… 79

3-10-3.پرسشنامه اندازه توفیق در تجارت…………….. 80

3-10-4.روایی آزمون‌های محقق ساخته………………… 80

3-10-5.پایایی پرسشنامه‌های محقق ساخته…………….. 81

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-11.طرز طبقه بندی متغیرهای پژوهش……………….. 81

3-12.روش‌های آماری………………………………. 81

3-13.روش تجزیه و تحلیل داده­ها…………………… 82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها(اطلاعات)

4-1.مقدمه……………………………………… 84

4-2.یافته­های توصیفی(جمعیت­شناختی)………………… 85

4-3.نتایج به دست آمده از سنجش متغیرهای پژوهش……… 91

4-4.یافته­های استنباطی………………………….. 98

4-4-1. مطالعه توزیع به هنجار و نرمال بودن متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش………………………………….. 98

4-4-2.آزمون فرضیه های پژوهش…………………….. 99

فصل پنجم: استنتاج و نتیجه­گیری

5-1.بحث………………………………………. 110

5-2.انطباق نتایج پژوهش با سایر تحقیقات انجام شده… 113

5-3.جمع­بندی نتایج پژوهش……………………….. 114

5-4.پیشنهادات پژوهش …………………………… 114

5-4-1.پیشنهادات کاربردی………………………… 114

5-4-2.پیشنهادات برای تحقیقات در آینده…………… 116

5-5.محدودیت­های پژوهش…………………………… 116

منابع………………………………………… 118

چکیده لاتین……………………………………. 125


 


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1.هدف کلی پژوهش

مقایسه‌ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی در بازاریابی

(مطالعه موردی: شهرک صنعتی بوعلی همدان)

1-4-2.اهداف جزئی پژوهش:

1.تعیین اندازه هوش هیجانی مدیران

2.تعیین اندازه هوش بازاریابی مدیران

3.تعیین تأثیر هوش هیجانی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی

4.تعیین تأثیر هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی

5.مقایسه تأثیر هوش بازاریابی و هوش هیجانی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی

 مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی