دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی 

قسمتی از متن پایان نامه :

محدودیتهای اصلی

2005).

آب از محدودیتهای اصلی بخش کشاورزی در ایران می باشد . مستندات آماری نشان می دهند که کیفیت بهره گیری از منابع آبی در بخش کشاورزی ، از مصادیق هدررفت این سرمایه طبیعی به شمار می رود. فناوری تسطیح اراضی ، از راهبردهای جدید و مؤثر برای بهره گیری بهتر از منابع آبی و افزایش راندمان آب می باشد ، زیرا که نوسانهای قابل توجه در شیب اراضی مزروعی و ناهمواری های موجود ، از مهم ترین علل پائین بودن راندمان آبیاری یاد شده می باشد.

بخش کشاورزی جایگاه مهمی در اقتصاد ملی ایران دارد ، به طوریکه 27 درصد تولید ناخالص ملی و 23 درصد نیروی کار کشور را تشکیل می دهد . یکی از نهاده های مهم در بخش کشاورزی ، آب آبیاری می باشد . به گونه متوسط 90 درصد آب استحصالی در کشور به بخش کشاورزی اختصاص داده می گردد (رجبی و همکاران، 138).

بخش عمده ای از اراضی مرغوب کشاورزی کشورمان ناهموار می باشد . ناهمواری بعضی از اراضی کمتر و بعضی دیگر بیشتر می باشد . زمینهای ناصاف در بسیاری از موارد مانند در کشاورزی و آبیاری بایستی قبل از هر کاری ، تسطیح شوند . برای مثال برای آبیاری سطحی ، زمین بایستی در جهت جریان آب ، دارای شیب معینی باشد ، انتقال خاک قسمتهای مرتفع تر به بخشهای کم عمق و گود زمین و ایجاد سطحی با شیب تقریبا یکنواخت را “تسطیح” می گویند (سرمدیان و همکاران، 1378).

یکی از مسائل کشاورزی ، ناهمواری سطح زمین می باشد که عملیات زراعی را با مشکل مواجه ساخته و باعث کاهش راندمان آبیاری می گردد . رفع ناهمواری ها از طریق تسطیح اراضی و ایجاد شیب مناسب در جهت های معینی ، سبب صرفه جویی در مصرف آب شده ، باعث می گردد آبیاری با نیروی کمتر و سهولت بیشتر انجام پذیرد ، در یک زمین مسطح حرکت ماشین آلات به سهولت صورت می پذیرد . تسطیح سبب کم شدن مرز و پشته ها در روی زمین می گردد . به گونه کلی می توان گفت رفع ناهمواری های زمین در افزایش اندازه تولید مؤثر می باشد (سرمدیان و همکاران، 1378).

منابع آب دنیا در حال کاهش می باشد و از آنجا که 85% آب شیرین دنیا در بخش کشاورزی مصرف می گردد پس بهره گیری از منابع آب برای تولیدات کشاورزی در کاهش سریع کمیت و کیفیت آب سهیم می باشد (گونزالز دوگو و همکاران، 2010 ؛ فروزانی و کرمی،2011).کشاورزی پایدار سیستمی می باشد که منابع آن به گونه متعادل نگه داشته می شوند، تولید و سودمندی و سایر موارد آن نه فقط برای کشاورزی بلکه برای جامعه و کشاورزان پایدار باشد (گولد، 2007).

مفهوم توسعه پایدار آب تأمین نیاز جمعیت فعلی بدون اثر منفی بر توانایی تأمین نیازهای نسل های آینده می باشد (بیثاس، 2007) که این موضوع در مناطق خشک و نیم هخشک نظیر فلات ایران مهم ترین رکن توسعه قلمداد می گردد. زیرا که میانگین بارندگی سالانه کشور کمتر از یک سوم متوسط بارندگی در سطح دنیاست. اضافه براین، توزیع نامتناسب بارش بین نواحی گوناگون کشور، دسترسی به منابع آب را در بعضی مناطق کشور مشکل تر می کند (علیزاده، 1374). بدین مقصود لازم می باشد روش های مناسبی جهت حفظ کمیت و کیفیت منابع آب اتخاذ گردد.

محدودیت منابع آبی در مناطق خشک و نیمه خشک به گونه طبیعی باعث کاهش کمی و کیفی منابع آب و خاک می گردد. بر این اساس، پایداری منابع آب از دو جنبه ی کیفی و کمی قابل مطالعه می باشد . از نظر کمی، افت آبهای زیرزمینی، باعث نشست زمین، کاهش دبی چاه ها و پیشروی آب شور به سمت ساحل می گردد .

در سال های اخیر نشست همراه با افت سطح آبهای زیرزمینی در بسیاری از آبخوان های کشور گزارش گردیده می باشد. مانند می توان نشست دشت سیستان )رهنما راد و فیروزان، 1381) دشت کاشمر در استان خراسان رضوی (لشکری پور و همکاران ، 1385) و دشت مشهد (لشکری پور و همکاران ، 1386) را نام برد. همچنین کاهش سطح آبهای زیرزمینی به دلیل حفر متعدد چاههای آب و برداشت بی رویه آب زیرزمینی در بعضی از مناطق ساحلی مازندران منجر به پیشروی آب شور به سمت مناطق ساحلی و افزایش هدایت الکتریکی آب چاهها شده می باشد (دیانتی تیلکی و فلاح، 1388).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر عوامل مدیریتی موثر بر مدیریت منابع آب کشاورزی و توانمندسازی کشاورزان در برخورداری از بازده محصولات بیشتر می باشد

1-4-2- اهداف فرعی

اهداف فرعی که در این پزوهش دنبال می شوند عبارتند از:

1- شناسایی عوامل مدیریتی موثر بر کاهش اتلاف منابع آب کشاورزی

2- افزایش عملکرد مدیریت منابع آب کشاورزی و  توسعه پایدار محصولات زراعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- ترویج الگوی مصرف بهینه منابع آب کشاورزی و افزایش بهره وری ارضی کشاورزی

عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی