دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه سرمایه اجتماعی هسلی و همکاران

هسلی و همکاران[1] به ارتباط بین سرمایه اجتماعی سازمان و کیفیت کار و سلامتی تصریح کرده و در این ارتباط به ارائه مدل پرداخته‌اند. مدل هسلی ارتباط مثبت بین سرمایه اجتماعی، بهره وری، انتقال دانش، نوآوری،     تاثیر تیمی، کاهش ترک خدمت، رضایت شغلی بالا و سلامتی بهتر را در سازمان نشان می‌دهد و بر این عقیده بود که ویژگی های عمومی سازمانی، می‌توانند رضایت شغلی و سلامتی را پیش بینی کرده و سرمایه اجتماعی به عنوان یک ساختار می‌تواند پیوند میان این ویژگی‌ها را مستقر سازد ( Hasle et al, 2007 ).

 

2-1-4-11) چارچوب سرمایه اجتماعی مشترک و اعتبار مشترک ویدمن و همکاران

ویدمن[2] به ارائه یک چارچوب فکری برای تجزیه و تحلیل سرمایه اجتماعی مشترک به همراه محرک های کلیدی آن یعنی سرمایه ارتباط ای و اعتباری پرداخته می باشد. ویدمن سه مزیت اصلی را برای سرمایه اجتماعی قائل می باشد:

1- دسترسی به منابع اطلاعاتی.

2- فراهم کردن کنترل و نفوذ اعتماد.

3- همچنین برای اعتبار مشترک در مدل خود به چهار ویژگی مرتبط با آن تصریح می کند که عبارتند از: اعتبار، قابلیت اعتماد، مسئولیت پذیری و اعتماد در شایستگی، این ویژگی ها می‌توانند به عنوان پایه اهداف سرمایه اجتماعی مشترک و مؤلفه های اصلی اعتبار مشترک محسوب گردند (Wideman et al, 2006).

 

 

 

 

 

2-1-4-12) مدل سرمایه اجتماعی لینا و وان بورن

لینا و وان بورن[3] مدل سرمایه اجتماعی به دو جزء تقسیم بندی نموده اند:

  • وابستگی[4]: اولین جزء سرمایه اجتماعی سازمانی، وابستگی می باشد. که به منزله تمایل و توانای افراد در سازمان برای اینکه هدف‌های فردی را تابع هدف ها و کنش های جمعی نماید تعریف می گردد. تمایل افراد برای مشارکت در کنش های جمعی بستگی به اعتقاد آنها دارد. یعنی اعتقاد به اینکه، کوشش های فردی که بطور کل به گونه مستقیم به کل سود می‌رساند و باعث بهره مندی افراد به گونه غیر مستقیم نیز می گردد.
  • اعتماد: از نظر محققان سازمانی هم به عنوان مقدمه‌ای برای کنش جمعی موفقیت آمیز می باشد، و هم می‌تواند به منزله نتیجه کنش های جمعی موفق قلمداد گردد. این بعد برای اینکه افراد بتوانند در کنار یکدیگر بر روی پروژه‌های مشترک کار کنند، لازم می باشد (Leana & Van Buren , 1999).

 

 

2-1-4-13) مدل سرمایه اجتماعی لاک لی

لاک لی[5] کوشش در اختصار سازی طرح های مختلف ابعاد سرمایه اجتماعی از مبانی نظری موضوع دارد. او سرمایه اجتماعی را به دو بعد کیفیت و شبکه‌های ساختاری تقسیم نموده می باشد. بعد کیفیت نیز به دو بعد روابط متقابل و اعتماد تقسیم بندی شده که اعتماد نیز می‌تواند بصورت اجتماعی و نهادی باشد. شبکه‌های ساختاری نیز می‌تواند بصورت رسمی و غیر رسمی و فضایی و ارتباط‌ای باشد. شکل زیر نشان دهنده این طرح می‌باشد:

1.. Hasle & et al

  1. Wideman & et al
  2. Leana & Van Buren
  3. Associability
  4. Luck Lee

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

الف- هدف اصلی:

تعیین ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

 

ب- اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط میان سرمایه شناختی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

2– تعیین ارتباط میان سرمایه ارتباطی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

3- تعیین ارتباط میان سرمایه ساختاری و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای