عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم:

سومین فرضیه این پژوهش ارتباط بین دارائی های وثیقه ای و ساختار سرمایه را مورد مطالعه قرار می دهد و از آن جائی که طبق تئوری مصالحه شرکت هائی که قسمت اعظم دارائیهای آن دارائی های نا مشهود باشند بیشتر از بدهی بهره گیری می کنند زیرا در مواقعی که با معضلات مالی روبرو شوند دارائی های نامشهود در مقابله با دارائی های مشهود به علت تغییر جایگاه و وضعیت،  بیشتر موجب کاهش ارزش می شوند نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که هیچ گونه ارتباط معنا داری بین دارائی های وثیقه ای شرکت و ساختار مالی به غیر از سال 83 وجود ندارد پس می توان گفت که ردشدن فرضیه فوق حاکی از آن می باشد که اعتبار دهندگان به دارائی های وثیقه ای شرکت توجهی ندارند و این موضوع را مدنظر قرار نمی دهند.

4-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم

چهارمین فرضیه پژوهش حاضر ارتباط بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه را مورد مطالعه قرار می دهد. شرکتهای بزرگ راحت تر به بازار های مالی و سرمایه دسترسی دارند و می توانند وام و اعتبار با نرخ بهره کمتری در مقایسه با شرکتهای کوچک تحصیل نمایند و یا اوراق قرضه با نرخ بهره پایین تری منتشر نمایند لذا برای تأمین مالی به بدهی رو می آورند نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که هیچگونه ارتباط معنا داری بین اندازه شرکت و اهرم مالی بجز سال 82 وجود ندارد پس می توان گفت که رد شدن این فرضیه بیانگر آن می باشد که اعتبار دهندگان به بزرگ یا کوچک بودن شرکت توجهی نمی کنند و این موضوع را در زمان اعطاء اعتبار به شرکت ها در نظر نمی گیرند.

قابل ذکر می باشد که نتایج این پژوهش با نتایج حاصل از تحقیقات تجربی کشورهای پیشرفته که دارای بازار کار می باشند همخوانی نداشته و بسیاری از عواملی که در ساختار سرمایه به تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه کمک می کند در ایران نادیده گرفته می گردد و نشان دهنده این می باشد که این عوامل در یک بورس با کارائی ضعیف و همراه با یک تأخیر زمانی به کار گرفته می شوند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن اینکه تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده اند و اطلاعات شرکت های سهام عام در یک بورسی که دارای کارایی ضعیف می باشد ارائه می شوند پس این پژوهش در پی این می باشد که مهمترین عوامل اطلاعات تاخیری را برساختار سرمایه مشخص کند و بتواند راهنمای خوبی برای تحقیقات آتی باشد. پس هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری برساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعی این پژوهش شامل.

الف) ارتباط ی معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

ب) ارتباط ی معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

ج) ارتباط ی معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

د) ارتباط ی معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری