عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1 مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد بازاری منظم و همیشگی برای خرید و فروش انواع اوراق بهادار می باشد که از آن طریق جذب سرمایه‌های مردمی توسط شرکت ها، امکان‌پذیر باشد. این وظیفه وقتی به نحو صحیح انجام می گردد که بازار به شکل یک بازار رقابت کامل اقدام کرده و از درجه تخصصی بالایی برخوردار باشد. یکی از ویژگی های اساسی رقابت کامل، در دسترس بودن اطلاعات کامل به صورت رایگان و به سرعت و سهولت می باشد. اگر قرار باشد مردم به میل خود سرمایه‌گذاری کنند بایستی اطلاعات مربوط به گونه کامل و شفاف در اختیار مردم قرار داده گردد. بورس بایستی حائز شرایطی باشد که در هر لحظه بتواند اطلاعات را بطور دقیق منتشر کرده و با تفسیر آن در ویژگی های مورد نظر سرمایه‌گذاران، در هر لحظه ارزیابی صحیح از وضع و عملکرد اقتصادی شرکت ها و همچنین قیمت سهام آنها ارائه دهد. قانون، مقررات و ضوابط بورس نیز بایستی برای تامین امنیت فعالیت در این بازار و حفاظت از منافع سرمایه‌گذاری اقدام کند. از عمده‌ترین بهره گیری‌کنندگان اطلاعات شرکت‌های سهامی در بورس، سرمایه‌گذاران بالقوه در سهام شرکت‌ها هستند. این گروه معمولا اطلاعات مورد نظر خود را از طریق بورس بدست می‌آورند. پس سهامداران و سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه این انتظار را دارند که صحت اطلاعات واصله توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را مورد تایید قرار دهد تا آن‌ها به مزایای خرید و نگهداری و فروش سهام خود نائل شوند. سهامداران و سرمایه‌گذاران برای ارزیابی شرکتها از فاکتورهای مختلفی بهره گیری می‌نمایند که از آن جمله، سود هر سهم [1]EPS و سود تقسیمی [2]DPS می‌باشد که تغییرات آنها می‌تواند اطلاعاتی درمورد وضعیت و عملکرد شرکت در حال و آینده بدهد. بازار سرمایه هم مانند دیگر بازارها شامل تعدادی خریدار و فروشنده می باشد که رقابت بین فروشندگان باعث افزایش کارائی عملکرد شرکت ها می گردد و نشانه این کارائی شرکت، در بهره گیری بهینه از سرمایه فراهم شده، افزایش سود و سودآوری آن شرکت منعکس خواهد گردید.

سود تقسیمی و سود هر سهم می‌توانند بعنوان عواملی برای کنترل و ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت توسط سهامداران باشند.

عملکرد مدیری مطلوب و مورد پسند سهامداران می باشد که توانسته باشد علاوه بر حفظ کارائی عوامل مختلف در عملکرد شرکت ، توان سودآوری شرکت را نیز افزایش داده باشد و از طریق افزایش ارزش شرکت و اجرای پروژه‌های دارای ارزش فعلی خالص مثبت، بر ثروت سهامداران افزوده باشد. همچنین ارتباط بین سود تقسیمی و سود هر سهم نشان‌دهنده سیاست تقسیم سود شرکت می باشد . سیاست تقسیم سود می‌تواند باعث جذب سهامداران جدیدی برای شرکت شوداین سوال که آیا تغییرات سود تقسیمی اطلاعاتی را درمورد تغییرات سودهای آتی شرکت ها در بر دارد؟ موضوعی می باشد که توجه زیادی را در تحقیقات، به خود جلب نموده می باشد و  به عنوان آزمونی از فرضیه علامت دهی سود تقسیمی[3] نگریسته می گردد.فرضیه علامت دهی سود تقسیمی بیانگر این موضوع می باشد که تغییرات سود تقسیمی با خود اطلاعاتی را درمورد سود آوری آتی شرکت در بر دارد. به طوری که مدیران شرکت ها به مقصود انتقال  چشم انداز  روشن سود آوری و جریان های  نقدی  مثبت تر  اقـدام به  افزایش سود تقسیمی می نمایند. در این پژوهش فرضیه علامت دهی سود تقسیمی با در نظر گرفتن آثار متغیرهایی نظیر قابلیت پیش بینی جریان های نقدی،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و بازده حقوق صاحبان سهام مطالعه و آزمون شده می باشد.

در فصل اول پس از اظهار مسئله ، اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش و اهداف پژوهش را اظهار نموده و سپس چارچوب نظری  ، مدل تحلیلی و فرضیه پژوهش  را ارائه می نمائیم.

[1] . Earning  Per  Share (EPS)

[2] . Dividend Per Share (DPS)

[3]. Dividend signaling hypothesis-DSH

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

1) آیا بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-1) آیا ارتباط بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2) آیا بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-2) آیا ارتباط بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3) آیا بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی ارتباط هست؟

1-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

2-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

3-3) آیا ارتباط بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت می باشد؟

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری