تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

قسمتی از متن پایان نامه :

5-1 چهار چوب نظری پژوهش

اصولاً در چهار چوب نظری پژوهش بایستی متغیرهای موجود به درستی شناسایی و معرفی گردیده و سپس با در نظر داشتن تحقیقات و یا تئوری های موجودی در ارتباط با موضوع پژوهش روابط موجود بین این متغیرها که هدف این پژوهش می باشد را در قالب فرضیه هایی بیان نمود و مطالعه نمود.

مود یلیانی و میلر برای اولین بار در سال ،1958، بحث ساختار سرمایه را مورد مطالعه قرار دارند. موضوع مورد بحث آنها این بوده می باشد که آیا بهره گیری از بدهی ها در ساختار سرمایه شرکت ها بر ارزش شرکت ها و هزینه سرمایه تأثیر دارد، آنان به این نتیجه رسیدند که بهره گیری از بدهی ها بر ارزش شرکت تأثیر مثبت و بر میانگین موزون هزینه سرمایه نیز تا حدودی تأثیر خواهد گذاشت جامع ترین و برجسته ترین پژوهش مربوط به ساختار سرمایه متعلق به راجان و زنگالس ،1995، می باشد که تحت عنوان «درمورد ساختار سرمایه چه می دانیم؟  شواهد  بین المللی » به مطالعه عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتها از نظر بین المللی پرداخته می باشد. آنها در پژوهش مشترک خود از تراز نامه ها نمونه ی وسیعی از شرکت های سهامی عام در 7 کشور بزرگ صنعتی دنیا (آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن) را مورد مطالعه قرار داده اند سپس با برآورد یک مدل رگرسیون چند متغیره به مطالعه روابط بین چهار متغییر بنیادی حسابداری با ساختار سرمایه شرکتها پرداختند نتایج این پژوهش نشان داد. که اهرم مالی در هر یک از این کشورها با دو عامل ارزش بازار به دفتری و سود آوری شرکت ارتباط منفی و با دو عامل ارزش دارایی ها و اندازه شرکت ارتباط مثبت دارد لذا با اندکی اغماض می توان گفت که عوامل مرتبط با الگوی ساختار سرمایه در این کشورها به استثناء آلمان عمومیت دارند (محمدی، 1384، ص 85)1.

در تحقیقات داخلی اسفیدانی و همکاران به مطالعه ساختار سرمایه بانکها و هزینه سرمایه پرداخته و مشخص گردید که هیچ گونه ارتباط ای در این خصوص وجود ندارد. نمازی و شیرزاده تآثیر ساختار سرمایه را بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار دارند. که نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن می باشد که ارتباط ی قوی و معنی داری بین ساختار سرمایه و سود آوری شرکت ها وجود ندارد. و همچنین در تحقق دیگری که توسط نمازی و حشمتی،1386،به عنوان مطالعه تاثیر سازه ها و متغیرهای تاخیری بر ساختار سرمایه انجام شده نتایج آن حاکی از این می باشد که بین چهار عامل کسری مالی،بازده سهام،سودآوری و نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت با ساختار سرمایه ارتباط معنی داری هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن اینکه تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده اند و اطلاعات شرکت های سهام عام در یک بورسی که دارای کارایی ضعیف می باشد ارائه می شوند پس این پژوهش در پی این می باشد که مهمترین عوامل اطلاعات تاخیری را برساختار سرمایه مشخص کند و بتواند راهنمای خوبی برای تحقیقات آتی باشد. پس هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری برساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعی این پژوهش شامل.

الف) ارتباط ی معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

ب) ارتباط ی معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ج) ارتباط ی معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

د) ارتباط ی معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری