تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

قسمتی از متن پایان نامه :

7-3 جامعه آماری

جامعه آماری مجموعه ای از عناصر هستند که دارای یک یا چند ویژگی مشترک می باشند که پژوهشگر مایل می باشد درمورد صنعت ها ویژگی های مشترک آن جامعه به مطالعه بپردازد.

جامعه آماری مورد بهره گیری در این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد با در نظر داشتن نوع پژوهش برای تعیین نمونه آماری آغاز شرکت هائی را که در زمره واسطه های مالی و سرمایه گذاری فعالیت می کند به علت ساختار متفاوت آنها، در جامعه آماری خارج نمودیم. اغلب شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران، دارای سال مال منتهی به پایان اسفند ماه می باشند. از این رو، جهت ایجاد قابلیت مقایسه شرکت های مورد مطالعه، سال  مالی مبنا برای این پژوهش نیز سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه در نظر گرفته می گردد. طبیعی می باشد که جهت حفظ قابلیت مقایسه، شرکت ها نباید در طول دوره ی مطالعه سال مالی خود را تغییر داده باشند. وجود اطلاعات مورد نیاز پژوهش برای تمامی شرکت ها به گونه پیوسته در طول دوره ی مطالعه عامل دیگری می باشد که در انتخاب شرکت ها در نظر گرفته شده می باشد. با در نظر گرفتن محدودیت های مذکور برای شرکت های مورد مطالعه، در این پژوهش تعداد 122 شرکت برای مطالعه وجود داشت که سهام آنها در طول بازده زمانی 1381 لغایت 1386 بطور مداوم مورد معامله قرار گرفته می باشد و به عنوان جامعه این پژوهش انتخاب شده اند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن اینکه تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده اند و اطلاعات شرکت های سهام عام در یک بورسی که دارای کارایی ضعیف می باشد ارائه می شوند پس این پژوهش در پی این می باشد که مهمترین عوامل اطلاعات تاخیری را برساختار سرمایه مشخص کند و بتواند راهنمای خوبی برای تحقیقات آتی باشد. پس هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری برساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعی این پژوهش شامل.

الف) ارتباط ی معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب) ارتباط ی معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

ج) ارتباط ی معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

د) ارتباط ی معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید