دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی 

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

در یک پژوهش جهت آزمون فرضیه‌ها و یافتن پاسخ برای سوال مطرح شده، پژوهشگر مجبور می باشد که داده‌هایی را در مورد متغیرهای مورد مطالعه پیدا کند و برای کار بایستی به سرشماری و یا نمونه‌گیری بپردازد اما قبل از این اقدام، در هر پژوهش بایستی مشخص گردد که این داده‌ها توسط چه ابزارها یا روش هایی از جامعه یا نمونه آماری جمع‌‌آوری می شوند و همچنین برای توصیف و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌‌آوری شده نیز بایستی از تکنیک‌ها و روش های آماری بهره گیری‌ گردد و در نهایت به مقصود استنتاج و با استنباط نتایج حاصله روش پژوهش در چارچوب موارد فوق مشخص گردد. در این فصل، نوع پژوهش، جامعه، نمونه، روش نمونه گیری، روایی و پایایی ابزار جمع‌آوری داده ها، متغیرها و روش های آماری مورد بهره گیری تبیین داده می گردد.

 3-2- نوع پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی می باشد؛ زیرا محقق به دنبال مطالعه عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی رشت می باشد و نتایج حاصله می تواند مورد بهره گیری مدیران و مسئولین جهاد کشاورزی و آب منطقه ای در رشت و همچنین علاقه مندان به موضوع مورد مطالعه قرار گیرد. با در نظر داشتن اینکه برای جمع آوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی بهره گیری شده و ارتباط تاثیرگذاری بین متغیرها مورد مطالعه قرار می گیرد، پژوهش حاضر از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی توصیفی و از شاخه همبستگی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر عوامل مدیریتی موثر بر مدیریت منابع آب کشاورزی و توانمندسازی کشاورزان در برخورداری از بازده محصولات بیشتر می باشد

1-4-2- اهداف فرعی

اهداف فرعی که در این پزوهش دنبال می شوند عبارتند از:

1- شناسایی عوامل مدیریتی موثر بر کاهش اتلاف منابع آب کشاورزی

2- افزایش عملکرد مدیریت منابع آب کشاورزی و  توسعه پایدار محصولات زراعی

3- ترویج الگوی مصرف بهینه منابع آب کشاورزی و افزایش بهره وری ارضی کشاورزی

عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید