دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه های پژوهش

شکل1-1 توجه کلی از وابستگی های مفروض در این پژوهش را که شامل روابط میان فاکتورهای محیطی (تلاطم بازار، شدت رقابت)، عناصر ساختاری سازمان ها (تمرکز زدایی)، اهداف استراتژیک (مشتری مداری، رقیب محوری، وگرایش به نواوری)، قابلیت های بازاریابی و عملکرد شعب می باشد. چارچوب ادراکی پیشنهادی این پژوهش بر پایه ی جریان تحقیقاتی پدیدار شده ای در بازاریابی استراتژیک و مدیریت نباشد که بر نیاز به جهت گیری تکمیلی بازار از راه هدف استراتژیک گوناگون و به مقصود کسب عملکردی بهتر و برتر تأکید می کند. بعلاوه، تأثیر اساسی قابلیت های بازاریابی که به عنوان یک مکانیزم گسترش موثر که ارتباط بین اهداف استراتژیک و عملکرد را تسهیل می سازد، در نظر می گیرد.

 

(شکل 1-1)

فرضیه1. تلاطم بازار با مشتری مداری ارتباط معنی دار دارد.

فرضیه1. تلاطم بازار با رقیب محوری ارتباط معنی دار دارد.

فرضیه1. تلاطم بازار با گرایش به نواوری ارتباط معنی دار دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه2. شدت رقابت با مشتری مداری ارتباط معنی دار دارد.

فرضیه2. شدت رقابت با رقیب محوری ارتباط معنی دار دارد.

فرضیه 2. شدت رقابت با گرایش به نواوری ارتباط معنی دار دارد.

فرضیه3. تمرکززدایی با مشتری مداری ارتباط معنی دار دارد.

فرضیه3. تمرکززدایی با رقیب محوری ارتباط معنی دار دارد.

فرضیه3. تمرکززدایی با گرایش به نواوری ارتباط معنی دار دارد.

فرضیه4. مشتری مداری با قابلیت های بازاریابی ارتباط معنی دار دارد.

فرضیه5. رقیب محوری با قابلیت های بازاریابی ارتباط معنی دار دارد.

فرضیه6. گرایش به نواوری با قابلیت های بازاریابی ارتباط معنی دار دارد.

فرضیه7.قابلیت های بازاریابی با عملکرد ارتباط ای معنی دار دارند.

 

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. گسترش چهارچوب بازار محوری از طریق مطالعه سه هدف استراتژیک مشتری مداری، رقیب محوری وگرایش به نواوری
  2. برآورد اثر غیر مستقیم قابلیت های بازاریابی بر ارتباط میان اهداف استراتژیک و عملکرد
  3. مطالعه ارتباط اهداف ـ عملکرد استراتژیک در سطح مدیران شعب در موسسات بانکی
  4. مطالعه تأثیر تلاطم محیطی و ساختار سازمانی در اتخاذ اهداف استراتژیک

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی