دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی

قسمتی از متن پایان نامه :

هرم عملکرد

یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وجود یک ارتباط شفاف بین شاخص های عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان می باشد به گونه ای که هریک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان کوشش کنند یکی از مدل هایی که چگونگی ایجاد این ارتباط را در بر میگیرد مدل هرم عملکرد می باشد. (کریمی، 1385) این تکنیک که توسط وانگ لابوراتوریز مطرح گردید اولین کوشش در راستای ایجاد یک سیستم یکپارچه برای اندازه گیری عملکرد به شمار می رود.(ثقفی و صفرزاده،1390)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف هرم عملکرد ایجاد ارتباط بین استراتژی سازمان و عملیات آن می باشد. این سیستم ارزیابی شامل چهار سطح (شکل 2-2) از اهداف می باشد که اظهار کننده اثربخشی سازمان (سمت چپ هرم) و کارایی داخلی آن (سمت راست هرم) می باشد. مهمترین نقطه قوت هرم عملکرد کوشش آن برای یکپارچه سازی اهداف سازمان با شاخصهای عملکرد عملیاتی می باشد. اما این رویکرد هیچ مکانیزمی برای شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد ارائه نمی دهد و همچنین مفهوم بهبود مستمر در این مدل وجود ندارد.(کریمی، 1385)

 

شکل 2-2 هرم عملکرد

2-2-3-6.پرسشنامه اندازه گیری عملکرد (1990)

این پرسشنامه توسط دیکسون و همکاران معرفی گردید. هدف از معرفی این رویکرد ایجاد سیستم های اندازه گیری عملکردی بود که متناسب با تاکتیک ها، استراتژی ها و تغییرات محیطی باشند. این رویکرد ابزاری مفید برای ارزیابی وضعیت سیستم های عملکرد بوده که از طریق آن می توان بهبود نیازهای سازمانی و لزوم بکارگیری ابزارهای جدید عملکرد را تعیین نمود. نتایج این پرسشنامه توسط یک تیم مورد ارزیابی قرار می گیرد. ارزیابی های این تیم شامل: تحلیل استراتژی مسیر (تایید مسیر اقدامات و معیارها در برابر استراتژی)، تحلیل تناسب (شناخت توانایی های سیستم اندازه گیری عملکرد در تحلیل کسب و کار)، تحلیل اجماع (ارزیابی اثر ارتباطات) و تحلیل اغتشاش (شناخت اجماع در خصوص حوزه های نیازمند بهبود) می باشد. (ثقفی و صفرزاده،1390)

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. گسترش چهارچوب بازار محوری از طریق مطالعه سه هدف استراتژیک مشتری مداری، رقیب محوری وگرایش به نواوری
  2. برآورد اثر غیر مستقیم قابلیت های بازاریابی بر ارتباط میان اهداف استراتژیک و عملکرد
  3. مطالعه ارتباط اهداف ـ عملکرد استراتژیک در سطح مدیران شعب در موسسات بانکی
  4. مطالعه تأثیر تلاطم محیطی و ساختار سازمانی در اتخاذ اهداف استراتژیک