دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای

قسمتی از متن پایان نامه :

) چارچوب نظری پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

چارچوب نظری بنیانی می باشد که تمامی پژوهش بر آن استوار می باشد. این چارچوب شبکه‌ای می باشد منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیند‌های زیرا مصاحبه، نظاره، پرسشنامه، مطالعه پیشینه شناسایی شده اند. این متغیرها ناگزیر با مساله پژوهش مربوط اند.       در همین جا این نکته عیان می گردد که برای یافتن راه حل مساله، پژوهشگر آغاز بایستی مساله را به درستی شناسایی کند سپس به شناسایی متغیرهایی که در مساله سهم دارند بپردازد. پس از شناسایی متغیرهای مناسب بایستی شبکه‌ای از روابط میان متغیرها تدوین گردد تا بتوان فرضیه‌های مرتبط با آن را پدید آورد و سپس آزمود. بر پایه نتایج آزمون فرضیه‌ها ( که متضمن تایید یا عدم تایید می باشد ) درجه حل شدن مشکل به یاری یافته‌های پژوهش عیان می گردد. بدین ترتیب، چاچوب نظری گام مهمی در فرآیند پژوهش به شمار می‌رود (سکاران، 1388).

همانطور که در اظهار مساله ذکر گردیده می باشد، در مطالعه عوامل مرتبط با اخلاق حرفه ای، سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عواملی که می‌تواند با اخلاق حرفه‌ای ارتباط داشته باشد مطرح گردیده می باشد.

در پی این مطلب رضاییان و قاضی نوری (1389) اظهار می‌کنند که بین سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای ارتباط مستقیمی هست. به بیانی دیگر آنان تصریح می‌کنند که یکی از عناصر موفقیت سیستم مدیریت در نظر داشتن مسائل فرهنگی می‌باشد. در همین ارتباط سرمایه اجتماعی و اخلاقیات را در ارتباط با این موضوع قابل طرح می‌باشد. سرمایه اجتماعی، مجموعه‌ای از خصایص و مفاهیم مانند: اعتماد، هنجار‌ها و شبکه هست که تسهیل کننده همکاری اعضاء برای رسیدن به منافع مشترک می باشد. از نشانه قوت سرمایه اجتماعی، افزایش بهره وری نیروی انسانی، هزینه پایین تر تعاملات، نرخ پایین جابجایی، تسهیم دانش و نوآوری بهبود کیفیت محصولات می باشد. اخلاق حرفه ای به مسائل و پرسش های اخلاقی و نیز اصول و ارزش های اخلاقی یک نظام حرفه ای – مانند حرفه پزشکی، حرفه وکالت، حرفه مهندسی و …. می‌پردازد و ناظر بر افعال ارادی حرفه ای ها در حیطه فعالیت های حرفه ای خودشان می باشد. پس داشتن اصول اخلاقی خود از سرمایه اجتماعی به حساب می‌آید (علی زاده اقدام و همکاران، 1390). در این پژوهش سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل بر گرفته از دیدگاه ناهاپیت و گوشال بوده و مولفه‌های آن عبارتند از: (1) سرمایه شناختی (2) سرمایه ارتباطی (3) سرمایه ساختاری (, 1998 Nahapiet & Ghoshal). اخلاق حرفه‌ای متغیر وابسته می‌باشد و ابعاد آن عبارت اند از: (1) مسولیت علمی (2) باور به خودکارایی (3) حس تعلق به اجتماع علمی (4) باور به مسولیت اجتماعی (Armito et al , 2011). لذا با بهره گیری از مطالعات انجام شده و مرور مبانی نظری، مدل پژوهش به قرار شکل زیر ارائه می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

الف- هدف اصلی:

تعیین ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

 

ب- اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط میان سرمایه شناختی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

2– تعیین ارتباط میان سرمایه ارتباطی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

3- تعیین ارتباط میان سرمایه ساختاری و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای