دانلود پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی

قسمتی از متن پایان نامه :

عملکرد بانک ها

بانک ها نهاد های مالی هستند که دارایی ها را از منابع گوناگون جمع اوری می کنند و آن ها را در اختیار بخش هایی قرار می دهند که به نقدینگی نیاز دارند. از این رو بانک ها شریان حیاتی هر کشور محسوب می شوند. به موازات ورود بانک های خصوصی به بازارهای مالی، تقاضا برای انواع خدمات بانکی نیز افزایش چشمگیر یافته می باشد. بانک ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر در جهت افزایش سهم بازار و سوداوری به دنبال بهره گیری از انواع روشهای بهبود عملکرد در جذب مشتریان هستند، در این بین ارزیابی عملکرد بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و به یکی از مهمترین فعالیت های مدیران بانک ها تبدیل شده می باشد.(سم[1] و همکاران، 2009)

در واقع بانکها نیز همانند سایر سازمانها در ایران برای ارایه خدمات متنوع تر، سریع تر و مدرن تر و امکان رقابت و ادامه حیات درموج گسترده اطلاع رسانی و توسعه خدمات ویژه بانکی، نیازمند ارزیابی عملکرد مستمر شعب خود هستند.(صالحی و همکاران، 1390)

ارزیابی عملکرد سازمان ها و بنگاه های اقتصادی دارای فعالیت مشابه و مطالعه نتایج حاصل از عملکرد آنها در یک دوره معین، فرایندی مهم و راهبردی محسوب شده که ضمن تعیین جایگاه رقابتی سازمان، تأثیر قابل توجهی در امر بهبود مستمر و افزایش کیفیت و اثربخشی تصمیمات مدیریت سازمان ها دارد. بانک ها نیز به عنوان مهمترین نهاد بازار پولی از این امر مستثنی نیستند. از آنجا که کارکرد بهینه بانک ها، تاثیر بسزایی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور بر جای می گذارد، ایجاد شرایط و بسترهای لازم در جهت ارتقا کیفی و کمی عملکرد بانک ها در سایه فضای رقابتی سالم، می تواند تأثیر قابل توجهی در دستیابی به اهداف داشته باشد.(مودی[2]، 2007) بانک ها برای دستیابی به عملکرد بهتر بایستی از شاخص های پیشرو یا آینده نگر[3] بهره گیری کنند. شاخص های پسرو یا گذشته نگر[4] تنها وقایع تاریخی را اظهار می کنند در حالیکه شاخص های آینده نگر باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد می شوند.(کروس و لینچ[5]، 1991)

[1] Secme

[2] Moody

[3] Leading Indicator

[4] Lagging Indicator

[5] Cross& Lynch

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. گسترش چهارچوب بازار محوری از طریق مطالعه سه هدف استراتژیک مشتری مداری، رقیب محوری وگرایش به نواوری
  2. برآورد اثر غیر مستقیم قابلیت های بازاریابی بر ارتباط میان اهداف استراتژیک و عملکرد
  3. مطالعه ارتباط اهداف ـ عملکرد استراتژیک در سطح مدیران شعب در موسسات بانکی
  4. مطالعه تأثیر تلاطم محیطی و ساختار سازمانی در اتخاذ اهداف استراتژیک

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی