دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف عملیاتی واژگان

هوش هیجانی: این متغیر توسط سؤالات پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ که دارای 33 سؤال می باشد سنجش می­گردد. کمینه این نمره 33 و بیشنه آن 165 می­باشد.

هوش بازاریابی: این متغیر توسط پرسشنامه محقق ساخته 30 سؤالی هوش بازاریابی سنجش می گردد. کمینه این نمره 30 و بیشینه آن 150 می‌باشد.

– خط‌مشى‌هاى بازاریابى: این متغیر توسط پرسشنامه محقق ساخته توفیق در امر تجارت و بازاریابی با مجموع 25 سؤال سنجش می­گردد. کمینه این نمره 25 و بیشینه آن 125 می­باشد.

– کوشش‌هاى بازاریابى: توسط سؤالات 4، 10، 11، 12، 13، 14، 24 از پرسشنامه محقق ساخته توفیق در امر تجارت و بازاریابی سنجش می­گردد. کمینه این نمره 7 و بیشینه آن 35 می­باشد.

– تجزیه ­و تحلیل ­فرصت‌هاى بازار: توسط سؤالات 17، 18، 19، 20، 21، 23و 25 از پرسشنامه محقق­ساخته توفیق در امر تجارت و بازاریابی سنجش می­گردد. کمینه نمره 7 و بیشینه آن 35 می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– تهیه ترکیب عناصر بازاریابى: توسط سؤالات 1، 2، 7، 15، 17 و 22 از پرسشنامه محقق ساخته توفیق در امر تجارت و بازاریابی سنجش می­گردد. کمینه این نمره 6 و بیشینه آن 30 می­باشد.

– انتخاب بازارهاى هدف: توسط سؤالات 3، 5، 6، 8 و 9 از پرسشنامه محقق ساخته توفیق در امر تجارت و بازاریابی سنجش می گردد. کمینه این نمره 5 و بیشینه آن 25 می­باشد.

1-10.اختصار­ی فصل

در این فصل از پژوهش پس از مقدمه به اظهار مسأله پژوهش پرداخته شده و ضمن آوردن اهمیت و ضرورت پژوهش به اهداف کاربردی پژوهش تصریح گردیده می باشد. در ادامه ضمن برشمردن اهداف مختلف پژوهش، فرضیه‌های پژوهش و به دنبال آن مدل مفهومی پژوهش آورده شده و قسمت آخر فصل به تعریف مفهومی و عملیاتی واژه‌های اصلی پژوهش و متغیرهای اساسی(ملاک و پیش بین) اختصاص یافته می باشد.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1.هدف کلی پژوهش

مقایسه‌ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی در بازاریابی

(مطالعه موردی: شهرک صنعتی بوعلی همدان)

1-4-2.اهداف جزئی پژوهش:

1.تعیین اندازه هوش هیجانی مدیران

2.تعیین اندازه هوش بازاریابی مدیران

3.تعیین تأثیر هوش هیجانی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی

4.تعیین تأثیر هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی

5.مقایسه تأثیر هوش بازاریابی و هوش هیجانی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی

 مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی