دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 مقصود از مدیریت پایدار آب

مقصود از مدیریت پایدار آب، به گونه ساده ، اداره کردن منابع آبی می باشد، به طوری که نیازهای حال و آینده بهره گیری کنندگان را برآورده نماید (Development Alternatives، 2006).

مقوله مدیریت پایدار منابع آب در اراضی کشاورزی روستاهای رشت به عنوان یکی از راهکارهای توسعه یکپارچکی روستایی، از مهم ترین تحولات مورد نظر صاحب نظران داخلی و خارجی برای جلوگیری از تشدید فرایند تخریب وفرسایش طبیعی کشور و احیای مجدد اقتصاد روستایی مبتنی بر اصل مشارکت بهره برداران و روستائیان می باشد (مجتهد و حسن زاده، 1380).

این در حالی می باشد که مشارکت نهادینه و مستمر مردم و نظارت بر مدیریت منابع طبیعی توسط خود مردم، یکی از چالش های اساسی کشور در گذشته و حال می باشد. این که چه رهیافت و فرایندی قادر می باشد تا منجر به تحقق مشارکت نهادینه گردد و این که چه بستری بایستی مهیا گردد و با چه دیدگاه و نظری حرکت گردد تا رویه های ایجاد مشارکت نهدینه مردم روستایی مهیا گردد، پرسشی می باشد که پاسخ به آن قطعا آسان نیست و سوالی می باشد که پاسخ به آن تضمین کننده موفقیت پروزه های مدیریت آب و خاک و دیگر پروژه های روستایی می باشد (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، 1383).

پاسخ این سوال در گرو در نظر داشتن تأثیر و اندازه تاثیر عواملی می باشد که در پیشبرد فعالیت های مشارکتی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. پس از آن جا که از مشارکت مردم و عوامل موثر بر آن در مدیریت پایدار منابع آب، شاخصی در دست نیست شناسایی این عوامل  بایستی در راس امور قرار گیرد.

منابع آب کره زمین در حال حاضر با بحران ها و چالش های نگران کننده ای همچون کمبود آب، عدم دسترسی به آب شرب بهداشتی و تمیز، کنترل منابع آب، درهم گسیختگی شبکه مدیریت منابع آب، کاهش در منابع مالی اختصاص داده شده،فقدان آگاهی در تصمیم گیران و عموم و در معرض خطر بودن صلح و امنیت جوامع دست در گریبان می باشد. با در نظر داشتن بحران ها و چالش های پیش آمده رهیافت های گوناگون مدیریت منابع آب همچون مدیریت مبتنی بر عرضه آب، مدیریت یکپارچه منابع آب و رهیافت راهبردهای با گذشت زمان نشو و نما یافته اند. در حال حاضر حفظ پایداری منابع آب از اهداف نظام های مدیریت منابع آب می باشد. در کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده منابع آب، مدیریت در دو بخش عرضه و تقاضای آب اعمال می گردد که با در نظر داشتن محدودبت های موجود در عرضه منابع آب توجه ویژه ای به بخش تقاضا و مصرف کنندگان می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر عوامل مدیریتی موثر بر مدیریت منابع آب کشاورزی و توانمندسازی کشاورزان در برخورداری از بازده محصولات بیشتر می باشد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-2- اهداف فرعی

اهداف فرعی که در این پزوهش دنبال می شوند عبارتند از:

1- شناسایی عوامل مدیریتی موثر بر کاهش اتلاف منابع آب کشاورزی

2- افزایش عملکرد مدیریت منابع آب کشاورزی و  توسعه پایدار محصولات زراعی

3- ترویج الگوی مصرف بهینه منابع آب کشاورزی و افزایش بهره وری ارضی کشاورزی

عوامل موثر در مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی