دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو پژوهش

1.قلمرو موضوعی: این پژوهش به مطالعه بعضی متغیرهای قابلیت های بازاریابی، مانند تلاطم بازار، شدت رقابت، تمرکززدایی، مشتری مداری، رقیب محوری، گرایش به نواوری و عملکرد شعبه می پردازد.

2.قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این پژوهش روئسای شعب بانک های دولتی استان مازندران میباشد.

3.قلمرو زمانی: این پژوهش با گردآوری داده ها و اطلاعات اواخر سال 91 و اواسط سال 92 انجام می گردد.

 

 

 

1-9.روش شناسی پژوهش

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از جنبه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی_پیمایشی می باشد.

1-10.روش گردآوری اطلاعات

در این پژوهش داده ها از طریق طراحی پرسش نامه استاندارد که توسط (Marios Theodosiou، John Kehagias Evangelia Katsikea) در سال 2012 تهیه شده، توزیع و جمع آوری آن در بین روئسای شعب بانکی خواهد بود. این افراد به دلیل اینکه مسئول به کار بستن استراتژی های سازمانی در رده مشتریان بانک هستند و همچنین به دلیل راهنمایی و هدایت فعالیت های کارمندان در جهت دستیابی به اهداف بانک انتخاب شده اند.(تحقیقات میدانی).

1-11.جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش شعب بانک های دولتی استان مازندران می باشد.

1-12.روش تجزیه و تحلیل آماری

در این پژوهش برای برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده آغاز در سطح توصیفی با بهره گیری از شاخص های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی­های جمعیت شناختی افراد نمونه در پژوهش شامل جنسیت، سن و تحصیلات و سابقه خدمت پرداخته می گردد سپس آمار تحلیلی مطرح می­گردد؛ که در آن مدل اندازه­گیری پژوهش برازش شده و بعد مدل اصلی پژوهش مطالعه می­گردد. در نهایت فرضیات پژوهش از طریق معادلا ساختاری آزمون می­شوند. تجزیه و تحلیل مذکور به وسیله نرم افزار Lisrel8.2 انجام می گیرد.

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  1. گسترش چهارچوب بازار محوری از طریق مطالعه سه هدف استراتژیک مشتری مداری، رقیب محوری وگرایش به نواوری
  2. برآورد اثر غیر مستقیم قابلیت های بازاریابی بر ارتباط میان اهداف استراتژیک و عملکرد
  3. مطالعه ارتباط اهداف ـ عملکرد استراتژیک در سطح مدیران شعب در موسسات بانکی
  4. مطالعه تأثیر تلاطم محیطی و ساختار سازمانی در اتخاذ اهداف استراتژیک

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی