دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل عملیاتی پژوهش

شکل 1-1. مدل عملیاتی پژوهش

1-8.متغیرهای پژوهش

در این پژوهش متغیرهای مستقل پژوهش شامل دو متغیر اندازه هوش بازاریابی و هوش هیجانی پاسخگویان می‌باشد. متغیر وابسته پژوهش نیز اندازه توفیق بنگاه‌های اقتصادی در بازار در چهار بعد؛ تجزیه و تحلیل بازار، انتخاب بازارهای هدف، تهیه ترکیب عناصر بازاریابی، کوشش‌های بازاریابی می‌باشد.

تمامی متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش جنبه‌های مجهول این پژوهش بوده و نیز ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته با یکدیگر جزء جنبه‌های مجهول پژوهش می‌باشد.

1-9.تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان

1-9-1.تعریف مفهومی واژگان

الف)هوش هیجانی[1]:

هوش هیجانی یک اصطلاح فراگیر می باشد که مجموعه گسترده‌ای از مهارت‌ها و خصوصیات فردی را در بر می‌گیرد و معمولاً به مهارت‌های بین فردی و درون فردی اطلاق می گردد که فراتر از حوزه‌های مشخصی از دانش‌های پیشین، بهره هوشی و مهارت‌های فنی یا حرفه‌ای می‌باشد. همانند تعریف هوش، در تعریف هوش هیجانی اتفاق نظر میان روانشناسان وجود ندارد و برای تعریف آن از ویژگی هایش بهره گیری می گردد (خائف الهی و دوستا،۱۳۸۲، ۵۳).

[1]. Emotional Intelligence


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1.هدف کلی پژوهش

مقایسه‌ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی در بازاریابی

(مطالعه موردی: شهرک صنعتی بوعلی همدان)

1-4-2.اهداف جزئی پژوهش:

1.تعیین اندازه هوش هیجانی مدیران

2.تعیین اندازه هوش بازاریابی مدیران

3.تعیین تأثیر هوش هیجانی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی

4.تعیین تأثیر هوش بازاریابی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی

5.مقایسه تأثیر هوش بازاریابی و هوش هیجانی بر توفیق بنگاه‌های اقتصادی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی مقایسه ی تأثیر هوش هیجانی و هوش بازاریابی