دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی

قسمتی از متن پایان نامه :

 اهمیت ضرورت

ایجاد ارزش برای مشتریان از طریق افزایش منافع مورد انتظار و کاهش هزینه ها امکان پذیر خواهد بود. رقیب محوری بر ارزیابی های عمیق مجموعه رقبای انتخاب شده تمرکز دارد.تحت این نوع جهت گیری استراتژیک،واحد کسب و کار بر اهداف رقیب،استراتژی ها،فعالیت ها،پیشنهاد ها،منابع و قابلیت ها و همچنین انتشار اطلاعات به دست امده از این ارزیابی تمرکز دارد.(تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1063) تمرکززدایی به اندازه تفویض اختیار قدرت تصمیم گیری در سراسر سازمان ومیزان مشارکت سازمانی توسط اعضای سازمان در تصمیم گیری تصریح دارد. (تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1062) واگذاری اختیار تصمیم گیری به مدیران و کارکنان سطوح پایین سازمان یعنی افرادی که در تماس مستقیم با مشتری هستند،می باشد. این تفویض اختیار بایستی با در نظر داشتن معیارهای تعیین شده سرپرستی بانک ها به شعبه صورت گیرد، واگذاری اختیار، موجب افزایش تمرکززدایی و نا متمرکز شدن تصمیمات شعب، در زمینه اعتباری خواهد گردید.افزایش تمرکززدایی در سازمان به ویژه سازمانهایی که از نظر جغرافیای پراکنده اند و خدمات اصلی آن ها در شعب مختلف ارایه می گردد موجب افزایش سرعت ارایه خدمات و در نتیجه افزایش رضایت مندی مشتریان این سازمان ها می گردد. (شریف زاد و نوری 1383،ص 54) شدت رقابت به توانایی و تمایل رقبا برای تغییر  تصمیمات آمیخته بازاریابی به مقصود به دست آوردن مزیت رقابتی تصریح دارد. شدت رقابت سبب شده که شرکت های مالی خدماتی در دوره جدید، مراقبت از سهم بازار و حفظ ان را از الویت های مبنایی و اساسی خود بدانند.(کیوانشکوهی ، دارایی ، 1389،ص 33)تحت شرایط رقابت فزاینده ، مشتریان گزینه های بسیار زیادی دارند و می توانند از مجموعه گسترده ی رقبا بهره گیری کنند. پس، بانک ها در معرض ریسک  بیشتری برای از دست دادن مشتریان موجود دارند، پس برای حفظ توان رقابتی و حفظ یا افزایش عملکرد خود ، بانک ها در مواجه با شدت رقابت قادر به ایجاد و ارائه ارزش برتر مشتری باشند.این امر مستلزم فرایند سیستماتیک به دست آوردن، تجزیه و تحلیل، و اشاعه اطلاعات که هر دو نیازهای عیان  و پنهان مشتریان را عیان می سازد،هستند.(تئودوسیو و همکاران، 2012، ص 1061) گرایش به نواوری فلسفه می باشد که ایده های جدید را ترویج می دهد، و نشان دهنده تمایل بانک  به تغییر، از طریق پذیرش و اجرای فن آوری های جدید، منابع، مهارت، و سیستم های اداری می باشد، با این حال، یک تعریف گسترده از نوآوری نه تنها شامل نوآوری در  محصول و یا خدمات، بلکه نوآوری در فرآیندهای ارایه خدمت و فن آوری و فرایندهای اداری می باشد که می تواند به کاهش قابل توجه هزینه ها و بهره وری عملیاتی کمک کند. نوآوری مزایای قابل توجهی را به بانک ها مانند حفظ یا افزایش سهم بازار، نسبت به  رقبا ارائه می دهد، بهره برداری از این فرصت ها به ویژه  در بازارهای آشفته با اهمیت می باشد. بانک ها می توانند مزیت رقابتی را از طریق  پذیرش  رفتار نوآورانه گسترش دهند، بانک های  نوآورانه از طریق  اصلاح کارامد خدمات  موجود و یا معرفی خدمات  جدید به بازار که مزایای برتر برای  مشتریان ارائه می کند،عملکرد بهتری نسبت به رقبا داشته باشند.(الاواریتا و فریدمن[1]، 2008، ص 625) از این رو در این پژوهش به مطالعه تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی با تاکید بر پویایی های رقابتی می پردازیم.

با وجود این یکی از جنبه های مجهول و مبهم در این زمینه پاسخ به سوال زیر می باشد : آیا صرف بدست آوردن بازار محوری می تواند سود رقابتی و عملکرد بهتری را برای یک بانک فراهم آورد یا خیر؟

[1] Olavarrieta &Friedmann

.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. گسترش چهارچوب بازار محوری از طریق مطالعه سه هدف استراتژیک مشتری مداری، رقیب محوری وگرایش به نواوری
  2. برآورد اثر غیر مستقیم قابلیت های بازاریابی بر ارتباط میان اهداف استراتژیک و عملکرد
  3. مطالعه ارتباط اهداف ـ عملکرد استراتژیک در سطح مدیران شعب در موسسات بانکی
  4. مطالعه تأثیر تلاطم محیطی و ساختار سازمانی در اتخاذ اهداف استراتژیک

تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد موسسات بانکی