دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل کمّی اندازه‏گیری سرمایه اجتماعی

سرمایه‌ی اجتماعی تابعی می باشد از مجموع ارزش منابع در اختیار اعضای شبکه ضرب در احتمال این که این اعضاء منابع را در اختیار فرد قرار دهند (در صورتیکه فرد به این منابع محتاج باشد).

 

در اینجا:

اندازه سرمایه اجتماعی اگر i عضوی از شبکه A باشد

مجموعه افراد شبکه‏ای که i عضوی از آن استA =

ارزش منابع در اختیار عضوV =

احتمال اینکه عضو i بتواند این منابع را در اختیار بگیردP =

تبعا، اندازه سرمایه‌ی اجتماعی قید شده در فرمول فوق، بستگی به سه عامل تعداد اعضای موجود در شبکه، احتمال واگذاری منابع در اختیار اعضای موجود در شبکه و اندازه ارزش منابع در اختیار اعضای موجود در شبکه می باشد. به تعبیری هرچه شبکه‏ گسترده‏تر و وسیعتر باشد، سرمایه‌ی اجتماعی تقویت خواهد گردید. و هرچه اندازه‏ ارزش منابع و احتمال واگذاری منابع افزایش می‏یابد، تعداد سرمایه‌ی اجتماعی به شکل‏ تصاعدی افزوده می‏گردد, 1999)  .(Snijders

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-1-4-8) مدل سرمایه اجتماعی گوشال و ناهاپیت

گوشال و ناهابیت[1] در مدل خود، با رویکرد سازمانی جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی را در سه بعد: ساختاری، ارتباط ای و شناختی طبقه بندی می‌کنند.

 بعد ساختاری: تصریح به الگوی کلی تماس های بین افراد دارد یعنی افراد به چه کسانی و چگونه دسترسی دارند. جنبه‌های این بعد عبارتند از: روابط شبکه‌ای بین افراد؛ پیکربندی شبکه‌ای؛ و سازمان مناسب.

1 . Goshal & Nahapit

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

الف- هدف اصلی:

تعیین ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

 

ب- اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط میان سرمایه شناختی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

2– تعیین ارتباط میان سرمایه ارتباطی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

3- تعیین ارتباط میان سرمایه ساختاری و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای