دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای

قسمتی از متن پایان نامه :

) حس تعلق به اجتماع علمی

الف) تعریف مفهومی:

حس تعلق به اجتماع علمی به حضور مستمر اعضای هیأت علمی در نشست‌ها و سمینارهای علمی و تخصصی و عضویت در انجمن های علمی- تخصصی و بکارگیری بروندادهای این نشست ها در عرصه اجتماع علمی تصریح دارد. (عباسی، 1388).

ب) تعریف عملیاتی:

مقصود از حس تعلق به اجتماع علمی در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 18 تا 20 پرسشنامه مسئولیت علمی می باشد.

 

1-7-2-3) باور به خود کارایی

الف) تعریف مفهومی:

باور به خود کارایی به احساس شناخته شده فرد در توانمند و کارا بودن اطلاق می گردد. در آموزش عالی، باور به خود کارایی یک فرایند ذهنی شناختی می باشد که به موجب آن اعضای هیأت علمی احساس توانمندی در انجام بهینه‌ی انتظارات حرفه‌ای خود در حوزه آموزشی و پژوهشی و ایجاد خلاقیت در آن می‌نمایند (عباسی، 1388).

ب) تعریف عملیاتی:

مقصود از باور به خودکارایی در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 21 تا 25 پرسشنامه باور به خود کارایی می باشد.

 

 

1-7-2-4) باور به مسئولیت اجتماعی

الف) تعریف مفهومی:

باور به مسئولیت اجتماعی به احساس تعهد و پاسخگویی به اجتماع پیرامونی و ذینفعان جامعه اطلاق می گردد. مهمترین دستآورد مسئولیت اجتماعی نهادی شده ارزش هایی زیرا: صداقت، امنیت، سلامت و شفافیت در اجتماع می باشد. (عباسی، 1388).

ب) تعریف عملیاتی:

مقصود از باور به مسئولیت اجتماعی در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 26 تا 32 پرسشنامه باور به خود کارایی می باشد.

 

1-8) قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش در سه زمینه موضوع، مکان و زمان به شکل زیر می‌باشد:

1-7-1) قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی پژوهش، ادبیات آموزش عالی، اخلاق در  علم و فناوری و جامعه شناسی علم می‌باشد که در بستر آن به ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای در میان اعضای هیات علمی پرداخته می گردد.

1-7-2) قلمرو مکانی: قلمرو مکانی پژوهش واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان می‌باشد.

1-7-3) قلمرو زمانی: قلمرو زمانی پژوهش شش ماه دوم سال 1391 می‌باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

الف- هدف اصلی:

تعیین ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

 

ب- اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط میان سرمایه شناختی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

2– تعیین ارتباط میان سرمایه ارتباطی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

3- تعیین ارتباط میان سرمایه ساختاری و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای