دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای

قسمتی از متن پایان نامه :

                                           فهرست اشکال و مدل‌ها

شکل 1- 1) مدل مفهومی پژوهش   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   11

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل 2- 1) نحوه‌ی ارتباط سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف   ………………………………………………………………………………………….   26

شکل 2- 2) مدل SCAT    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   28

شکل 2- 3) مدل استون    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   32

شکل 2- 4) ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه لاک لی   ……………………………………………………………………………………………………………   35

شکل 2- 5) نشانه‌های ضعف سرمایه‌های اجتماعی در سازمان   …………………………………………………………………………………………..   43

شکل 2- 6) عوامل موثر در تولید سرمایه اجتماعی   ………………………………………………………………………………………………………………   44

شکل 2- 7) خصوصیات مدیران مولد سرمایه اجتماعی   ………………………………………………………………………………………………………   47

شکل 2- 8) ارتباط متعامل هنجارهای دانشگاهی، اجتماع علمی و توسعه و پیشرفت علم  ……………………………………………..   68

شکل 3- 1) ضریب مسیر در حالت استاندارد   …………………………………………………………………………………………………………………………  85

شکل 3- 2) مقدارT  برای ضریب مسیر   ……………………………………………………………………………………………………………………………………  86

شکل 3- 3) ضریب مسیر در حالت استاندارد   …………………………………………………………………………………………………………………………  89

شکل 3- 4) مقدارT  برای ضریب مسیر   …………………………………………………………………………………………………………………………………..  90

شکل 4- 1) ضریب مسیر در حالت استاندارد  ………………………………………………………………………………………………………………………….  112

شکل 4- 2) ضریب مسیر در حالت غیر استاندارد   ………………………………………………………………………………………………………………..  113

شکل 4- 3) مدل  مفهومی و رگرسیون هر مسیر   …………………………………………………………………………………………………………………..  114

شکل 5– 1) مدل عملیاتی پژوهش   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  121

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2- 1) تعاریف مختلف از سرمایه اجتماعی براساس هدف و سطح تحلیل   ………………………………………………………………..  22

جدول 2- 2) شاخص های اخلاق حرفه‌ای معطوف به علم   ……………………………………………………………………………………………………..  62

جدول 3- 1) تعداد اعضای هیأت علمی  واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان   ………………………………………………………   82

جدول 3- 2) توزیع تعداد و شماره سوالات پرسشنامه برحسب ابعاد سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه ای   ………………………  83

جدول 3- 3) جدول تحلیل عامل تاییدی به تفکیک سوالات    …………………………………………………………………………………………………..   87

جدول 3- 4) شاخص برازش مدل تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه سرمایه اجتماعی   ……………………………………………………………    88

جدول 3- 5) جدول تحلیل عامل تاییدی به تفکیک سوالات   ……………………………………………………………………………………………………   91

جدول 3- 6) شاخص برازش مدل تحلیل عامل تاییدی پرسشنامه سرمایه اجتماعی   ……………………………………………………………    92

جدول 3- 7) ضریب پایایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه ای  ……………………………………………………………………………    93

جدول 4- 1) توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخ گویان  ……………………………………………………………………………………………………….    96

جدول 4- 2) توزیع فراوانی و درصد سن پاسخ گویان  ………………………………………………………………………………………………………………    97

جدول 4- 3) توزیع فراوانی و درصد تحصیلات پاسخ گویان  ………………………………………………………………………………………………….    98

جدول 4- 4) توزیع فراوانی و درصد درجه علمی پاسخ گویان  ……………………………………………………………………………………………….    99

جدول 4- 5) توزیع فراوانی و درصد نوع استخدامی پاسخ گویان  ………………………………………………………………………………………….    100

جدول 4- 6) توزیع فراوانی و درصد سابقه کار پاسخ گویان  ……………………………………………………………………………………………………   101

جدول 4- 7) توصیف متغیر سرمایه ارتباطی   ………………………………………………………………………………………………………………………………   102

جدول 4- 8) توصیف متغیر سرمایه شناختی  ………………………………………………………………………………………………………………………………..   103

جدول 4 – 9) توصیف متغیر سرمایه ساختاری   ………………………………………………………………………………………………………………………….   104

جدول 4- 10) توصیف متغیر سرمایه اجتماعی  ……………………………………………………………………………………………………………………………  105

جدول 4- 11) توصیف متغیر اخلاق حرفه‌ای ……………………………………………………………………………………………………………………………….  106

جدول 4- 12) نتایج آزمون کولموگراف- اسمیرنوف  ………………………………………………………………………………………………………………    107

جدول 4- 13) ضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه ای  ……………………………………………………………………………   108

جدول 4- 14) ضریب همبستگی بین سرمایه شناختی و اخلاق حرفه ای  ……………………………………………………………………………..  109

جدول 4- 15) ضریب همبستگی بین سرمایه ارتباطی و اخلاق حرفه ای  ………………………………………………………………..    110

جدول 4- 16) ضریب همبستگی بین سرمایه ساختاری و اخلاق حرفه ای   ……………………………………………………………….     111

جدول 4- 17) ضریب مسیر در حالت استاندارد   ……………………………………………………………………………………………………………………………….   113

جدول 4- 18) خروجی نرم افزار آموس   ……………………………………………………………………………………………………………………………………   114

جدول 5- 19) شاخص های تدوین منشور اخلاقی دانشگاه   ………………………………………………………………………………………………….   123

جدول 5- 20) شاخص های مربوط به مسئولیت علمی   ………………………………………………………………………………………………………..    123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 4- 1) نمودار فراوانی جنسیت   …………………………………………………………………………………………………………………………………………   96

نمودار 4- 2) نمودار فراوانی سن   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  97

نمودار 4- 3) نمودار فراوانی تحصیلات   …………………………………………………………………………………………………………………………………….  98

نمودار 4- 4) نمودار فراوانی درجه علمی   …………………………………………………………………………………………………………………………………  99

نمودار 4- 5) نمودار فراوانی نوع استخدامی   ……………………………………………………………………………………………………………………………  100

نمودار 4- 6) نمودار فراوانی سابقه کار   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 101

نمودار 4- 7) هیستوگرام متغیر سرمایه ارتباطی   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 102

نمودار 4- 8) هیستوگرام متغیر سرمایه شناختی   ………………………………………………………………………………………………………………………. 103

نمودار 4- 9) هیستوگرام متغیر سرمایه ساختاری   ……………………………………………………………………………………………………………………. 104

نمودار 4- 10) هیستوگرام متغیر سرمایه اجتماعی   ………………………………………………………………………………………………………………….  105

نمودار 4- 11) هیستوگرام متغیر اخلاق حرفه ای   ………………………………………………………………………………………………………………….  106

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

الف- هدف اصلی:

تعیین ارتباط میان سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

 

ب- اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط میان سرمایه شناختی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

2– تعیین ارتباط میان سرمایه ارتباطی و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

3- تعیین ارتباط میان سرمایه ساختاری و اخلاق حرفه‌ای در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان.

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای