تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

قسمتی از متن پایان نامه :

8-1 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات

در این بخش تعریف کاربردی هر یک از متغیرها در فرضیه های پژوهش ارائه می گردد.

اندازه شرکت

نکته مهم در سنجش اندازه شرکت این می باشد که چه عاملی به عنوان ملاک و معیار مورد بهره گیری قرار گیرد تا از آن طریق به شکل صحیح و دقیق شرکت ها را از نظر اندازه و حجم از یکدیگر تفکیک نمایند. معیارهای متفاوتی اما مرتبط با یکدیگر برای اندازه گیری حجم و گسترش فعالیت شرکتها مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد یکی از معیارها فروش کل شرکت می باشد. به تعبیری اندازه شرکت با فروش در ارتباط مستقیم می باشد. معیار دیگر مورد بهره گیری مجموع دارایی ها به ارزش دفتری می باشد که با اندازه شرکت ارتباط مستقیم دارد. پس می توان گفت: اندازه شرکت عبارت می باشد حجم فروش و اندازه فعالیت یک شرکت از آنجایی که معیارهای ذکر گردیده اکثراً در مطالعه های مختلفی مورد بهره گیری قرار گرفته اند و به عنوان شاخص تعیین کننده اندازه شرکت مطرح و قابل بهره گیری هستند در این پژوهش از مجموع دارایی ها به عنوان شاخص اندازه شرکت بهره گیری می گردد (یزدانی، 1372،ص 14)1.

 نسبت دارایی های وثیقه ای

بیشتر تئوری های ساختار سرمایه استدلال کرده اند که نوع دارایی هایی که در مالکیت شرکت می باشد بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد.

تیتمن و  وسلز ،1988، دو شاخص برای ویژگی ارزش دارایی های وثیقه ای بکار برده اند. شاخص اول نسبت دارایی های نا مشهود به مجموع دارایی های شرکت بوده می باشد و شاخص دوم نسبت موجودی کالا بعلاوه اموال و ماشین آلات و تجهیزات به مجموع دارایی بوده می باشد اولین شاخص بطور منفی با ساختار سرمایه شرکت ارتباط دارد و شاخص دوم بطور مثبت ارتباط دارد همچنین چانگ ،1993، نسبت دارایی های ثابت را به عنوان شاخص ارزش دارایی های وثیقه ای بکار برده می باشد و اثبات نمود که بین نسبت دارایی های ثابت و ساختار سرمایه شرکت ها ارتباط مثبت هست.  پرداخت بدهی و اعتبار وثیقه شده بوسیله اموال و دارایی های شرکت از سوخت بدهی و اعتبار جلوگیری می کند به این دلیل شرکت ها با دارایی هایی که می توانند به عنوان وثیقه بهره گیری گردد و یا اینکه تضمین برای پرداخت بدهی های کوتاه مدت باشد وام و اعتبار بیشتری را تحصیل و از فرصت های سرمایه گذاری که در آینده بودجود می آید. به خوبی می تواند بهره گیری نمایند (شیخ الملوکی، 1360، ص 36)1.

سود آوری

نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات بر مجموع دارایی ها در ادبیات مالی به عنوان قدرت پایه سود مطرح می باشد.

میرز، دونالسون و برالی اظهار کرده اند که شرکت ها ترجیح می دهند افزایش سرمایه خود را ابتداء از محل سود انباشته و سپس از طریق بدهی و در نهایت از طریق انتشار سهام تأمین نمایند پس می توان گفت سود آوری یک شرکت و مقدار سود انباشته یک شرکت یکی از مراحل مهم و تعیین کننده ساختار مالی می باشد بعبارت دیگر هر چه سود آوری بیشتر باشد شرکت قادر به انباشته شدن سود بیشتر خواهد نمود و در نتیجه برای سرمایه گذاری های مجدد خود از محل سود انباشته اقدام خواهد نمود (پور حیدری، 1374، ص 7 )2.

نسبت M/B

بکر و وگلر از نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی ها (M/B) برای اندازه گیری نوسانات ارزش های بازار بهره گیری کرده اند و افزایش این نسبت احتمال انتشار اوراق سهام را در زمان بالا بودن ارزش های بازار افزایش می دهد و در نتیجه ساختار سرمایه را دچار تغییر خواهد نمود.

در این نسبت در صورت کسر ارزش بازار از مجموع دو قسمت دفتری بدهی  و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام  حاصل می گردد. که ارزش دفتری بدهی به این ترتیب حاصل می گردد ارزش دفتری کل دارایی ها منهای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و در مخرج کسر ارزش دفتری کل دارایی ها بهره گیری می گردد (باقرزاده، 1382، ص37)1.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

با در نظر داشتن اینکه تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه داده اند و اطلاعات شرکت های سهام عام در یک بورسی که دارای کارایی ضعیف می باشد ارائه می شوند پس این پژوهش در پی این می باشد که مهمترین عوامل اطلاعات تاخیری را برساختار سرمایه مشخص کند و بتواند راهنمای خوبی برای تحقیقات آتی باشد. پس هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری برساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده و در بورس اوراق بهادار تهران. و اهداف فرعی این پژوهش شامل.

الف) ارتباط ی معنی داری بین سود آوری و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ب) ارتباط ی معنی داری بین نسبت M/B و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

ج) ارتباط ی معنی داری بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

د) ارتباط ی معنی داری بین نسبت دارایی های وثیقه ای و ساختار سرمایه یک شرکت هست.

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

پایان نامه - تز - رشته حسابداری